Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG0305(02)

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

OJ C 83, 5.3.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/3


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

(2019/C 83/03)

Dotknuté osoby sa v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725 (1) upozorňujú na nasledujúce informácie:

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP (2), zmenené rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/354 (3), a nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 (4), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/352 (5).

Prevádzkovateľom pre toto spracovanie údajov je oddelenie RELEX.1.C generálneho riaditeľstva RELEX pre zahraničné veci, rozširovanie a civilnú ochranu na Generálnom sekretariáte Rady, ktoré je možné kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zodpovednú osobu pre ochranu údajov na Generálnom sekretariáte Rady je možné kontaktovať na adrese:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s rozhodnutím 2014/119/SZBP, zmeneným rozhodnutím (SZBP) 2019/354, a s nariadením (EÚ) č. 208/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/352.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia na zoznam ustanovené v rozhodnutí 2014/119/SZBP a nariadení (EÚ) č. 208/2014.

Zozbierané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zozbierané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, uplatnenie práv dotknutých osôb, ako napríklad práva na prístup, práva na opravu alebo práva namietať, sa bude riešiť v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Bez toho, aby boli dotknuté súdne, správne alebo mimosúdne prostriedky nápravy, môžu dotknuté osoby podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 64, 5.3.2019, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 64, 5.3.2019, s. 1.


Top