Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0002

Vec T-2/19: Žaloba podaná 4. januára 2019 – Algebris (UK) a Anchorage Capital Group/SRB

OJ C 82, 4.3.2019, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/60


Žaloba podaná 4. januára 2019 – Algebris (UK) a Anchorage Capital Group/SRB

(Vec T-2/19)

(2019/C 82/72)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Algebris (UK) Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) a Anchorage Capital Group LLC (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: T. Soames, avocat, R. East, solicitor, N. Chesaites a D. Mackersie, barristers)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie SRB v tom zmysle, že konečné ex post ocenenia spoločnosti Banco Popular Español S.A. sa podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (1) nevyžadovali,

uložil SRB povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili žalobkyne.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že rozhodnutie SRB, podľa ktorého sa konečné ex post ocenenia spoločnosti Banco Popular Español S.A. podľa článku 20 ods. 11 nariadenia č. 806/2014 nevyžadovali, je založené na nesprávnom právnom posúdení v rozpore s článkom 20 ods. 11 a/alebo 12 tohto nariadenia, ktorý vyžaduje konečné ex post ocenenie za okolností, keď je prijatie opatrení na riešenie krízových situácii založené na predbežnom ocenení, ktoré nespĺňalo požiadavky článku 20 ods. 1 a 4 až 9 nariadenia č. 806/2014.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že SRB sa dopustila zjavne nesprávnych posúdení pri uplatnení článku 20 ods. 11 nariadenia č. 806/2014 v napadnutom rozhodnutí, pretože pri prijímaní napadnutého rozhodnutia SRB vychádzala z nesprávneho predpokladu, že v tomto prípade sa nevyžadujú konečné ex post ocenenia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie zahŕňa rozhodnutie SRB nezvýšiť hodnotu protihodnoty 1 euro vyplatenej spoločnosťou Banco Santander, S.A., ide o nesprávne právne posúdenie a/alebo zjavne nesprávne posúdenie v rozpore s článkom 20 ods. 11 a 12 nariadenia č. 806/2014.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že SRB porušila svoju povinnosť odôvodniť napadnuté rozhodnutie, čo je v rozpore s článkom 296 ZFEÚ.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).


Top