Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0225(01)

Oznámenie Komisie – Úprava metódy výpočtu paušálnej pokuty a denného penále, ktoré Komisia navrhuje v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti vedeného na Súdnom dvore Európskej únie

C/2019/1396

OJ C 70, 25.2.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 70/1


OZNÁMENIE KOMISIE

Úprava metódy výpočtu paušálnej pokuty a denného penále, ktoré Komisia navrhuje v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti vedeného na Súdnom dvore Európskej únie

(2019/C 70/01)

1.   Úvod

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ak sa Komisia obráti na Súdny dvor Európskej únie v súvislosti s porušením právnych predpisov EÚ, ktorého sa dopustil členský štát, Súdny dvor môže uložiť finančné sankcie v dvoch situáciách:

keď Súdny dvor rozhodol, že členský štát, ktorý porušuje právo EÚ, ešte nevyhovel skoršiemu rozsudku, v ktorom sa konštatovalo, že došlo k porušeniu práva (článok 260 ods. 2 ZFEÚ);

keď členský štát nesplnil svoju povinnosť oznámiť opatrenia, ktorými transponoval smernicu prijatú v súlade s legislatívnym postupom (článok 260 ods. 3 ZFEÚ).

V oboch prípadoch sa sankcia skladá z paušálnej pokuty s cieľom sankcionovať samotné porušenie (1) a z denného penále s cieľom sankcionovať pokračovanie porušovania právnych predpisov po prijatí rozsudku Súdneho dvora (2). Komisia navrhuje sumu finančných sankcií Súdnemu dvoru, ktorý príjme konečné rozhodnutie.

Všeobecný prístup Komisie k výpočtu jeho navrhovanej sankcie je dobre etablovaný. Od roku 1997, (3) a ako sa uvádza v následných oznámeniach (4), sa uplatňoval prístup, ktorý odráža platobnú schopnosť príslušného členského štátu, ako aj jeho inštitucionálnu váhu. Aplikuje sa to prostredníctvom tzv. faktora n (5). Kombinuje sa s inými faktormi, ako je závažnosť porušenia a jeho trvanie, pričom tieto faktory ovplyvňujú výpočet navrhovanej sankcie Komisiou. Doteraz sa faktor n počítal vzhľadom na hrubý domáci produkt (HDP) členského štátu a počet hlasov, ktoré mu boli pridelené v Rade (6).

Súdny dvor však nedávno stanovil, že na tento účel sa už viac nemôžu používať pravidlá hlasovania v Rade (7). V dôsledku toho sa ako hlavný faktor bude používať HDP členských štátov.

Komisia vždy zastávala názor, že sankcie musia pôsobiť ako odrádzajúci prostriedok, byť primerané a návrhy predkladané Súdnemu dvoru na účely prijatia konečného rozhodnutia by mali odrážať túto potrebu. Táto rovnováha sa dosiahla kombináciou platobnej schopnosti členského štátu a jeho inštitucionálnej váhy. Používanie iba HDP by túto rovnováhu narušilo, pretože by výlučne odzrkadľovalo hospodársky rozmer členských štátov. Vplyv na jednotlivé členské štáty by bol rozdielny; došlo by najmä k značnému zvýšeniu súm navrhovaných sankcií v prípade viac ako jednej tretiny členských štátov. Komisia sa preto domnieva, že faktor n by mal naďalej odrážať tak HDP, ako aj inštitucionálnu váhu. V tomto oznámení sa uvádzajú podrobnosti o tom, ako zachovať rovnováhu a zároveň upraviť metódu výpočtu používanú Komisiou pri navrhovaných finančných sankciách.

2.   Revízia faktora n

Súdny dvor vo viacerých prípadoch rozhodol, že metóda výpočtu uplatňovaná Komisiou pri jej návrhu sankcií je vhodným prostriedkom na zohľadnenie platobnej schopnosti dotknutého členského štátu a súčasne udržiava rozdiely medzi členskými štátmi v primeranom rozpätí. (8)

Súdny dvor však vo svojom rozsudku zo 14. novembra 2018 (9) konštatoval, že hlasovací systém v Rade stanovený v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES) sa od 1. apríla 2017 zmenil (10). Dospel k záveru, že faktor n už viac nemôže zohľadňovať hlasy členských štátov v Rade a že dominantným faktorom musí byť hrubý domáci produkt (HDP) členských štátov.

Zloženie faktora n

Komisia sa domnieva, že okrem platobnej schopnosti členských štátov by faktor n mal zohľadňovať aj inštitucionálnu váhu členských štátov. To znamená, že metóda výpočtu faktora n by nemala byť založená len na demografickej alebo hospodárskej váhe, ale aj na zohľadnení skutočnosti, že každý členský štát má v inštitucionálnom usporiadaní Európskej únie vlastnú hodnotu.

Vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora je potrebné nanovo zvážiť inštitucionálnu váhu, ktorá sa má použiť pri výpočte finančných sankcií. S cieľom zachovať rovnováhu medzi schopnosťou platiť a inštitucionálnou váhou členského štátu vypočíta Komisia faktor n na základe dvoch prvkov: HDP a počet kresiel zástupcov v Európskom parlamente pridelený jednotlivým členským štátom (11). Komisia zastáva názor, že toto najlepšie odráža inštitucionálnu váhu členských štátov, ktorá v súčasnosti podľa zmlúv EÚ existuje.

Rozpätie hodnoty faktoru n medzi členskými štátmi

Ďalším dôvodom na zachovanie inštitucionálnej váhy členských štátov pri výpočte faktora n je skutočnosť, že výlučné používanie HDP by značne zvýšilo rozpätie hodnoty faktoru n medzi členskými štátmi. Súčasný rozdiel medzi najnižšou a najvyššou hodnotou faktoru n je 55 – tento rozdiel by sa v prípade výlučného používania HDP zvýšil na 312.

Zohľadnením počtu kresiel, ktoré má každý členský štát v Európskom parlamente, by sa pri výpočte faktora n zabezpečilo, že rozdiely medzi členskými štátmi by aj naďalej mohli zostať v primeranom rozpätí.

Komisia ďalej zastáva názor, že nová metóda výpočtu faktora n by mala viesť k takým sumám, ktoré nevytvárajú neodôvodnené rozdiely medzi členskými štátmi a ktoré sa čo najviac približujú sumám vyplývajúcim zo súčasnej metódy výpočtu, ktoré sú primerané a dostatočne odrádzajúce. Hoci výsledné sumy môžu byť v porovnaní so súčasnou situáciou nižšie, približujú sa viac k praxi Súdneho dvora, ktorý vo všeobecnosti stanovuje nižšie pokuty ako tie, ktoré navrhuje Komisia.

Referenčná hodnota pre faktor n

Komisia doteraz používala ako referenčnú hodnotu faktor n pre Luxembursko. Táto prax siaha do obdobia, keď bolo Luxembursko krajinou s najnižším celkovým HDP medzi členskými štátmi. Komisia zastáva názor, že je vhodné zvoliť si takú referenčnú hodnotu, ktorá lepšie odráža súčasnú hospodársku a politickú realitu. Komisia preto určí referenčný faktor n s použitím priemeru každého z používaných dvoch faktorov – HDP a počtu zástupcov v Európskom parlamente (12). Používanie priemerov takisto zvyšuje stabilitu tejto referenčnej hodnoty v priebehu času.

Použitie týchto faktorov bez úpravy však vedie k referenčnej hodnote faktora n, ktorá je podstatne nižšia ako súčasná hodnota. Preto je potrebná úprava, aby sa zabezpečilo, že sumy navrhnuté Komisiou zostanú primerané a dostatočne odrádzajúce. Faktor úpravy v hodnote 4,5 by sa priblížil k súčasným úrovniam, pričom by sa súčasne zabezpečilo, že v prípade žiadneho členského štátu nedôjde k zvýšeniu. Príslušné štandardné paušálne sumy používané na výpočet denných penále a paušálnych pokút sú teda upravené takto:

Štandardná paušálna suma v prípade denných penále: 690 EUR × 4,5 = 3 105 EUR;

Štandardná paušálna suma v prípade paušálnych pokút: 230 EUR × 4,5 = 1 035 EUR.

Na základe rovnakej logiky sa súčasná referenčná minimálna paušálna suma vo výške 571 000 EUR takisto vynásobí novým faktorom n na účely výpočtu minimálnej paušálnej sumy pre každý členský štát. S cieľom zabezpečiť, aby navrhované sumy boli primerané a dostatočne odrádzajúce, táto suma sa vynásobí aj faktorom úpravy: 571 000 EUR × 4,5 = 2 569 500 EUR. Tieto sumy sa budú každoročne revidovať v súlade s infláciou.

Výsledný faktor n pre každý členský štát je stanovený v prílohe I a výsledná minimálna paušálna pokuta je uvedená v prílohe II.

3.   Uplatňovanie

Komisia bude uplatňovať metódu výpočtu uvedenú v tomto oznámení na finančné sankcie, ktoré budú navrhnuté Súdnemu dvoru, odo dňa jeho uverejnenia v úradnom vestníku. Komisia preskúma metódu výpočtu uvedenú v tomto oznámení najneskôr o päť rokov po dátume prijatia.

Keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť, a to bez ohľadu na to, či dohoda o vystúpení (13) nadobudne platnosť alebo nie, Komisia prepočíta príslušné priemery a zodpovedajúcim spôsobom upraví číselné údaje uvedené v prílohách I a II.


(1)  SEK(2005) 1658, bod 10.3.

(2)  SEK(2005) 1658, bod 14.

(3)  Metóda výpočtu penále podľa článku 171 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES) (Ú. v. ES C 63, 28.2.1997, s. 2).

(4)  Pozri najmä prepracované znenie oznámenia SEK(2005) 1658, oznámenie s názvom „Vykonávanie článku 260 ods. 3 zmluvy (Ú. v. EÚ C 12 z 15.1.2011, s. 1) a oznámenie s názvom „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva“ (Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2017, s. 10).

(5)  SEK(2005) 1658, bod 14.

(6)  Ako bolo stanovené v Zmluve o ES.

(7)  Rozsudok zo 14. novembra 2018 vo veci C-93/17, Komisia/Grécko.

(8)  Vec C-93/17, Komisia/Grécko, EU:C:2018:903, bod 132.

(9)  Vec C-93/17, Komisia/Grécko, EU:C:2018:903, body 138 a 142.

(10)  Nahradené systémom dvojitej väčšiny stanoveným v článku 16 ods. 4 Zmluvy o EÚ. Pred postupným ukončením spôsobu hlasovania v Rade stanoveným v Zmluve o ES mal každý členský štát v Rade určitý počet hlasov. Podľa Lisabonskej zmluvy má každý členský štát v Rade jeden hlas a kvalifikovaná väčšina sa dosiahne, keď súhlas vyjadrí 55 % členských štátov a počet obyvateľov týchto členských štátov predstavuje 65 % obyvateľov EÚ. Toto nemožno previesť do jednoduchého váženia a použiť rovnakým spôsobom ako v prípade predchádzajúceho systému.

(11)  Pozri článok 3 rozhodnutia Európskej rady (EÚ) 2013/312/EÚ z 28. júna 2013, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 57), a pokiaľ ide o budúce volebné obdobie začínajúce sa 2. júla 2019, pozri článok 3 rozhodnutia Európskej rady (EÚ) 2018/937 z 28. júna 2018.

(12)  Priemer sa vypočíta takto: faktor n je geometrický priemer vypočítaný na základe druhej odmocniny súčinu faktorov založených na HDP členských štátov a na počte kresiel v Európskom parlamente. Získava sa pomocou tohto vzorca: Formula

kde: HDP n = HDP dotknutého členského štátu v mil. EUR, HDP priemer = priemerný HDP EÚ28; počet kresiel n = počet kresiel príslušného členského štátu v Európskom parlamente; počet kresiel priemer = priemerný počet kresiel všetkých členských štátov v Európskom parlamente.

(13)  Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu priložená k návrhu rozhodnutia Rady o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, uvedenej dohody, COM(2018) 833 final.


PRÍLOHA I

Osobitný faktor „n“

Belgicko

0,79

Bulharsko

0,24

Česká republika

0,51

Dánsko

0,50

Nemecko

4,60

Estónsko

0,09

Írsko

0,46

Grécko

0,51

Španielsko

2,06

Francúzsko

3,40

Chorvátsko

0,19

Taliansko

2,93

Cyprus

0,09

Lotyšsko

0,12

Litva

0,17

Luxembursko

0,15

Maďarsko

0,41

Malta

0,07

Holandsko

1,13

Rakúsko

0,67

Poľsko

1,23

Portugalsko

0,52

Rumunsko

0,62

Slovinsko

0,15

Slovensko

0,27

Fínsko

0,44

Švédsko

0,81

Spojené kráľovstvo

3,50


PRÍLOHA II

Minimálna paušálna pokuta (v tisícoch EUR)

Belgicko

2 029

Bulharsko

616

Česká republika

1 310

Dánsko

1 284

Nemecko

11 812

Estónsko

231

Írsko

1 181

Grécko

1 310

Španielsko

5 290

Francúzsko

8 731

Chorvátsko

488

Taliansko

7 524

Cyprus

231

Lotyšsko

308

Litva

437

Luxembursko

385

Maďarsko

1 053

Malta

180

Holandsko

2 902

Rakúsko

1 720

Poľsko

3 158

Portugalsko

1 335

Rumunsko

1 592

Slovinsko

385

Slovensko

693

Fínsko

1 130

Švédsko

2 080

Spojené kráľovstvo

8 987


Top