Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/018/05

Výzva na predkladanie návrhov 2019 – Kombinované programy – Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

OJ C 18, 15.1.2019, p. 21–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 18/21


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 2019

KOMBINOVANÉ PROGRAMY

Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

(2019/C 18/05)

1.   Základné informácie a účel tejto výzvy

1.1.   Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov

Dňa 22. októbra 2014 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) č. 1144/2014 (1) o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008. Toto nariadenie je doplnené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1829 (2) a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1831 (3).

Všeobecným cieľom informačných a propagačných akcií je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora Únie.

Konkrétnymi cieľmi informačných a propagačných akcií je:

a)

zvýšiť informovanosť o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a vysokých normách pre výrobné metódy v Únii;

b)

zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie a zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej;

c)

zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie;

d)

zvýšiť trhový podiel poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie s osobitným zameraním na trhy tretích krajín s najvyšším potenciálom rastu;

e)

obnoviť normálne trhové podmienky v prípade závažného narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov.

1.2.   Ročný pracovný program Komisie na rok 2019

V ročnom pracovnom programe Komisie na rok 2019, prijatom vykonávacím rozhodnutím (4) z 14 novembra 2018, sú stanovené podrobné informácie týkajúce sa poskytovania spolufinancovania a priority jednoduchých a kombinovaných programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Daný program je dostupný na tejto adrese:

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en

1.3.   Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „Chafea“) je Európskou komisiou poverená riadením určitých častí informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách vrátane výziev na predkladanie návrhov, prijímania a hodnotenia návrhov, prípravy a podpisovania dohôd o grantoch pre kombinované programy a monitorovania ich vykonávania.

1.4.   Súčasná výzva na predkladanie návrhov

Súčasná výzva na predkladanie návrhov sa týka vykonávania kombinovaných programov v rámci oddielov 1.2.1.3 (akcie v rámci tematickej priority 3: kombinované programy na vnútornom trhu) a 1.2.1.4 (akcie v rámci tematickej priority 4: kombinované programy v tretích krajinách) prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2019.

2.   Ciele – Priority – Témy

V oddiele 1.2.1.3 a 1.2.1.4 prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2019 sa stanovujú tematické priority pre opatrenia, ktoré sa majú spolufinancovať prostredníctvom súčasnej výzvy (pozri tiež oddiel 6.2 týkajúci sa oprávnených činností, uvedený ďalej). Žiadosti predložené v reakcii na túto výzvu musia patriť do rámca jednej z piatich tém uvedených v týchto oddieloch ročného pracovného programu, inak nebudú posúdené na účel financovania. Žiadatelia v rámci tej istej prioritnej témy môžu predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty. Žiadatelia takisto môžu predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty v rámci rôznych tematických priorít alebo tém.

3.   Harmonogram

Lehota na predloženie návrhov je 16. apríl 2019, 17.00 h SEČ (stredoeurópskeho času).

 

Etapy/Lehoty

Dátum a čas alebo orientačné obdobie

a)

Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov

15. 1. 2019

b)

Lehota na predloženie otázok nesúvisiacich s IT

2. 4. 2019, 17.00 h SEČ

c)

Lehota na odpoveď na otázky nesúvisiace s IT

9. 4. 2019, 17.00 h SEČ

d)

Lehota na predloženie žiadostí

16. 4. 2019, 17.00 h SEČ

e)

Obdobie vyhodnocovania

apríl – august 2019

f)

Informovanie žiadateľov

október 2019

g)

Prispôsobenie grantu

október 2019 – január 2020

h)

Podpis dohody o grante

< január 2020

i)

Dátum začiatku opatrenia

> 1. 1. 2020

4.   Dostupné rozpočtové prostriedky

Celkový rozpočet účelovo viazaný na spolufinancovanie opatrení v rámci tejto výzvy je odhadnutý na 86 600 000 EUR. Orientačné sumy k dispozícii pre každú z tém sú uvedené v tabuľke „oprávnené činnosti“ v bode 6.2.

Táto suma je podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov stanovených vo všeobecnom rozpočte na rok 2019 po jeho prijatí rozpočtovým orgánom alebo stanovených v systéme predbežných dvanástin.

Chafea si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   Požiadavky na prípustnosť

Žiadosti sa musia poslať najneskôr v lehote na predloženie, uvedenej v oddiele 3.

Žiadosti musí koordinátor predložiť online prostredníctvom portálu financovania a ponúk (elektronický systém predkladania žiadostí, dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home).

V prípade nedodržania uvedených požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

Aj keď sa návrhy môžu predkladať v akomkoľvek z úradných jazykov Európskej únie, žiadateľov dôrazne podnecujeme k tomu, aby predkladali svoj návrh v anglickom jazyku, aby sa zjednodušilo spracovanie žiadosti vrátane jej preskúmania nezávislými odborníkmi.

Okrem toho by si žiadatelia mali byť vedomí, že Chafea v zásade používa anglický jazyk na komunikáciu s príjemcami, pokiaľ ide o nadväzujúce opatrenia a monitorovanie spolufinancovaných opatrení (etapa riadenia grantu).

Ak je návrh napísaný v inom úradnom jazyku EÚ, mal by k nemu byť priložený anglický preklad technickej časti návrhu (časti B), aby sa nezávislým odborníkom uľahčilo preskúmanie návrhov.

6.   Kritériá oprávnenosti

6.1.   Oprávnení žiadatelia

Návrhy môžu predložiť len právnické osoby alebo iné subjekty, ktoré nie sú podľa platného vnútroštátneho práva právnickou osobou, za predpokladu, že ich zástupcovia sú spôsobilí prijímať právne záväzky v mene daného subjektu a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov Únie rovnocenné so zárukami, aké poskytujú právnické osoby podľa článku 197 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Euratom, EÚ) č. 2018/1046 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) (5).

Konkrétnejšie, podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sú oprávnené predkladať žiadosti tieto subjekty a orgány:

i)

odborové alebo medziodborové organizácie so sídlom v členskom štáte a reprezentatívne zastupujúce príslušný sektor alebo príslušné sektory v danom členskom štáte, a najmä medziodvetvové organizácie, ako sú uvedené v článku 157 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (6), a skupiny, ako sú uvedené v článku 3 bode 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (7), ak sú reprezentatívne pre názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, na ktorý sa vzťahuje uvedený program;

ii)

odborové alebo medziodborové organizácie Únie reprezentatívne zastupujúce príslušný sektor alebo príslušné sektory na úrovni Únie;

iii)

organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ako sú uvedené v článkoch 152 a 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú uznané členským štátom; alebo

iv)

subjekty agropotravinárskeho sektora, ktorých cieľom a činnosťou je poskytovanie informácií o poľnohospodárskych výrobkoch a ich propagácia a ktoré boli dotknutým členským štátom poverené jasne definovanou úlohou verejnej služby v tejto oblasti. Uvedené subjekty musia mať legálne sídlo v danom členskom štáte najmenej dva roky pred dátumom výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 8 ods. 2

Uvedené navrhujúce subjekty môžu predložiť návrh za predpokladu, že sú reprezentatívni zástupcovia odvetvia alebo výrobku, ktorého sa návrh týka, a návrh musí spĺňať podmienky uvedené v článkoch 1 ods. 1 alebo 1 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829, konkrétne:

i)

odborová alebo medziodborová organizácia so sídlom v členskom štáte alebo na úrovni Únie uvedená v článku 7 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu odvetvie, ktorého sa program týka:

ak predstavuje najmenej 50 % počtu výrobcov alebo 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku alebo dotknutého odvetvia v dotknutom členskom štáte alebo na úrovni Únie; alebo

ak je medziodvetvovou organizáciou uznanou členským štátom podľa článku 158 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (8);

ii)

skupina vymedzená v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, na ktorú sa odkazuje v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorého sa program týka, ak predstavuje aspoň 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku, ktorého názov je chránený;

iii)

organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považujú za reprezentatívne zastupujúce výrobok(-y) alebo odvetvie, ktorých sa program týka, ak sú uznané členským štátom v súlade s článkami 154 alebo 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

iv)

subjekt agropotravinárskeho sektora uvedený v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 reprezentatívne zastupuje príslušné odvetvia, ktorých sa program týka, ak sú medzi jeho členmi zástupcovia daného výrobku alebo odvetvia.

Odchylne od bodov i) a ii) možno pripustiť nižšie prahové hodnoty, ak navrhujúci subjekt preukáže v predloženom návrhu, že existujú osobitné okolnosti vrátane dôkazov o štruktúre trhu, ktoré odôvodňujú, aby sa s navrhujúcim subjektom zaobchádzalo ako s reprezentatívnym zástupcom dotknutého výrobku alebo odvetvia.

Návrhy predkladajú:

a)

aspoň dva subjekty uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a), c) alebo d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, ktoré sú aspoň z dvoch členských štátov; alebo

b)

jedna alebo viacero organizácií Únie uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Oprávnené sú iba žiadosti od subjektov so sídlom v členských štátoch EÚ.

Pre britských žiadateľov: Pripomíname, že kritériá oprávnenosti musíte spĺňať počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia grantu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa zabezpečí najmä to, aby boli britskí žiadatelia naďalej oprávnení, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom bude pokračovať účasť, ak to bude možné) alebo budete povinní odísť z projektu na základe článku 34.3 dohody o grante.

Neoprávnené subjekty: žiadatelia, ktorí už získali finančné prostriedky Únie na tie isté informačné a propagačné akcie, ktoré sú súčasťou ich návrhu, nie sú oprávnení na financovanie z prostriedkov Únie na dané akcie podľa nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa vyžadujú tieto doplňujúce dokumenty:

súkromný subjekt: výpis z úradného vestníka, kópia stanov alebo výpis z obchodného registra, alebo registra združení;

verejný subjekt: kópia uznesenia alebo rozhodnutia o založení verejnoprávnej spoločnosti, alebo iného úradného dokladu o založení verejnoprávneho subjektu;

subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu: dokumenty preukazujúce, že ich zástupcovia môžu vykonávať právne záväzky v ich mene.

Okrem toho sa od všetkých žiadateľov požaduje, aby predložili relevantné dokumenty preukazujúce, že žiadateľ spĺňa kritériá reprezentatívnosti stanovené v článku 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

6.2.   Oprávnené opatrenia a činnosti

Návrhy musia spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v prílohe III k ročnému pracovnému programu, konkrétne:

a)

návrhy sa môžu vzťahovať len na výrobky a systémy uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

b)

návrhy musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie, týkajúcimi sa príslušných výrobkov a ich uvádzania na trh, a mať únijný rozmer;

c)

návrhy na vnútornom trhu, ktoré sa vzťahujú na jeden alebo viac systémov uvedených v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 musia byť vo svojom hlavnom posolstve týkajúcom sa Únie zamerané na daný systém. Ak v rámci tohto programu jeden alebo viac výrobkov ilustruje daný systém, musí vo vzťahu k hlavnému posolstvu týkajúcemu sa Únie predstavovať vedľajšie posolstvo;

d)

ak sa posolstvo, ktoré kombinovaný program prináša, týka informácií o vplyve na zdravie, návrhy:

na vnútornom trhu musia byť v súlade s prílohou k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (9) alebo byť schválené príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za verejné zdravie v členskom štáte, kde sa činnosti vykonávajú;

v tretích krajinách musia byť schválené príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za verejné zdravie v krajine, kde sa činnosti vykonávajú.

e)

ak sa v návrhu navrhuje uviesť pôvod alebo značky, musí spĺňať pravidlá uvedené v kapitole II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831.

Pre žiadateľov, ktorí predkladajú návrhy zamerané na Spojené kráľovstvo: upozorňujeme, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ môže viesť ku zmenám vo vykonávaní programov.

Na posúdenie oprávnenosti plánovaných činností musia byť predložené tieto informácie:

návrhy zahŕňajúce vnútroštátne systémy kvality musia obsahovať dokumentáciu alebo odkaz na verejne dostupné zdroje preukazujúce, že systém kvality je uznaný členským štátom;

návrhy zamerané na vnútorný trh a odkazujúce na správne stravovacie návyky alebo zodpovednú konzumáciu alkoholu musia uvádzať súlad navrhovaného programu a jeho posolstva s vnútroštátnymi predpismi v oblasti verejného zdravia v členskom štáte, v ktorom sa bude program vykonávať. Odôvodnenie musí obsahovať odkazy alebo dokumentáciu podporujúcu toto tvrdenie.

Okrem toho musí byť návrh v súlade aj s jednou z tematických priorít uvedených v ročnom pracovnom programe na rok 2019 pre kombinované programy. Ďalej sú uvedené výňatky z ročného pracovného programu na rok 2019 s podrobným opisom 5 tém, v prípade ktorých možno predložiť žiadosti. V texte sa opisuje téma, súvisiaca plánovaná suma, ciele a očakávané výsledky.

Opatrenia v rámci tematickej priority 3: kombinované programy na vnútornom trhu

Témy

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma A

Informačné a propagačné programy zamerané na zvýšenie informovanosti a uznávania systémov kvality Únie, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

32 800 000 EUR

V prípade informačných a propagačných programov zameraných na zvýšenie informovanosti a uznávania systémov kvality Únie, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014:

Cieľom je zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie, konkrétne:

a)

systémy kvality: chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO), zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) a nepovinné výrazy kvality,

b)

spôsob ekologickej poľnohospodárskej výroby,

c)

logo označujúce kvalitné poľnohospodárske výrobky typické pre najvzdialenejšie regióny Únie.

Jedným z očakávaných výsledkov je dosiahnuť, aby európski spotrebitelia vo zvýšenej miere rozpoznávali logo spojené so systémami kvality Únie. Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra (č. 473) len 18 % európskych spotrebiteľov pozná logá výrobkov, ktoré využívajú chránené označenie pôvodu (CHOP) alebo chránené zemepisné označenie (CHZO), a 15 % pozná zaručenú tradičnú špecialitu, pričom ide o hlavné systémy kvality Únie. Hoci informovanosť o logu ekologického poľnohospodárstva sa od roku 2015 zvýšila o štyri body, ešte iba 27 % európskych spotrebiteľov rozpoznáva logo ekologického poľnohospodárstva.

Očakávaným konečným vplyvom je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie registrovaných v rámci systému kvality Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu.

alebo:

informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie osobitných vlastností poľnohospodárskych metód v Únii a vlastností európskych agropotravinových výrobkov EÚ, a systémy kvality vymedzené v článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

 

V prípade informačných a propagačných programov zameraných na zdôraznenie osobitných vlastností poľnohospodárskych metód v Únii a vlastností európskych agropotravinových výrobkov EÚ, a systémy kvality vymedzené v článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014:

Cieľom je zdôraznenie aspoň jednej z osobitostí spôsobov poľnohospodárskej výroby v Únii, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, vysledovateľnosť, pravosť, označovanie, nutričné a zdravotné aspekty (vrátane správnych stravovacích návykov a zodpovednej konzumácie vhodných alkoholických nápojov), dobré životné podmienky zvierat, ohľad na životné prostredie a udržateľnosť a typické vlastnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, chuť, rozmanitosť alebo tradície.

Očakávaným vplyvom je zvýšenie informovanosti o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu.

Téma B

Informačné a propagačné programy zamerané na zvýšenie spotreby čerstvého ovocia a zeleniny na vnútornom trhu v kontexte vyvážených a správnych stravovacích návykov (*1)

Výrobky oprávnené v rámci tejto témy sú výrobky uvedené v časti IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

8 000 000 EUR

Komisia je odhodlaná propagovať správne stravovacie návyky v súlade s bielou knihou Európskej komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou (10). Opatreniami sa upozorňuje na prospech konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny vo vyváženom stravovaní. Posolstvá by mohli byť zamerané najmä na: cieľ, ktorým je aspoň 5 porcií rôznych druhov ovocia a zeleniny každý deň, umiestnenie ovocia a zeleniny v potravinovej pyramíde, prospešný vplyv na zdravie atď.

Cieľom je zvýšiť konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny EÚ prostredníctvom informovania spotrebiteľov o vyvážených a správnych stravovacích návykoch.

Očakávaným konečným vplyvom je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu.

Téma C

Informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie udržateľného aspektu produkcie ryže (*2)

Výrobky oprávnené v rámci tejto témy sú výrobky vymedzené v časti II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

2 500 000 EUR

Cieľom je zdôrazniť udržateľný aspekt sektora ryže. Produkcia ryže v Európe má osobitný environmentálny rozmer, ktorým je ťažiskovo zachovanie určitých mokradí. Pestovanie ryže predstavuje citlivý a osobitný postup na európskej úrovni, pretože sa produkuje v oblastiach, v ktorých existuje iba málo alternatívnych plodín. Jeho zachovanie a zlepšenie prispieva k udržateľnosti regiónov produkujúcich ryžu tým, že zohráva aktívnu úlohu pri zachovávaní vidieckych oblastí, ochrane prírody a uchovávaní biodiverzity. Opatrenia musia upozorňovať na environmentálnu udržateľnosť produkcie a zdôrazňovať jej prospešnosť pre klímu a životné prostredie.

Opatrenia sa budú týkať napríklad toho, ako propagované produkty a ich výrobné metódy prispievajú k: zmierneniu klimatických zmien (napr. zníženie emisií skleníkových plynov) a/alebo prispôsobeniu sa; zachovaniu biodiverzity, ochrane a udržateľnému využívaniu (napr. krajina, genetické zdroje); udržateľnému hospodáreniu s vodou (napr. efektívne využívanie vody, zníženie zaťaženia živinami alebo pesticídmi); udržateľnému hospodáreniu s pôdou (napr. protierózne opatrenia; bilancia živín; predchádzanie okysľovaniu, salinizácii). Môžu zdôrazniť aj úlohu produkcie ryže pri zabezpečovaní zamestnanosti vo vidieckych oblastiach.

Očakávaným konečným vplyvom je zlepšenie informovanosti európskych spotrebiteľov o prínose poľnohospodárskych výrobkov Únie a zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich podielu na trhu.

Činnosti v rámci tematickej priority 4: kombinované programy v tretích krajinách

Žiadatelia môžu zvážiť zameranie na najsľubnejšie trhy identifikované v oddiele 1.2.1 ročného pracovného programu.

Témy

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma D

Informačné a propagačné programy zamerané na akúkoľvek tretiu krajinu (krajiny)

38 300 000 EUR

Informačné a propagačné programy sa zameriavajú na jednu alebo viaceré tretie krajiny.

Ciele týchto programov sú v súlade so všeobecnými a s konkrétnymi cieľmi stanovenými v článku 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Očakávaným konečným výsledkom je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinových výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu v týchto cieľových krajinách.

Téma E

Informačné a propagačné programy týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa zamerané na akúkoľvek tretiu krajinu (krajiny) (*3)

Výrobky oprávnené v rámci tejto témy sú výrobky uvedené v časti XV prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.

5 000 000 EUR

Cieľom je konsolidovať alebo rozvíjať nové trhy v sektore hovädzieho/teľacieho mäsa.

Európski výrobcovia hovädzieho/teľacieho mäsa čelia znižujúcej sa spotrebe a obchodnému tlaku zo strany konkurentov, zatiaľ čo existujú vyhliadky na vývoz do tretích krajín.

Očakávaným konečným výsledkom je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby únijného hovädzieho a/alebo teľacieho mäsa, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu v cieľových tretích krajinách.

Druhy oprávnených činností

Propagačné a informačné opatrenia môžu predovšetkým pozostávať z týchto činností oprávnených v rámci tejto výzvy:

1.

Riadenie projektu

2.

Vzťahy s verejnosťou (PR)

činnosti v oblasti PR,

tlačové akcie,

3.

Webové sídlo, sociálne médiá

zriadenie, aktualizácia, údržba webového sídla,

sociálne médiá (zriadenie účtov, pravidelné príspevky),

ostatné (mobilné aplikácie, platformy na elektronické vzdelávanie, webové semináre atď.),

4.

Reklama

tlač,

televízia,

rozhlas,

online,

vonkajšia,

kino,

5.

Komunikačné nástroje

publikácie, mediálne materiály, propagačný tovar,

propagačné videá,

6.

Podujatia

veľtrhové stánky,

semináre, workshopy, stretnutia medzi podnikmi (B2B), odborná príprava pre obchodníkov/kuchárov, aktivity na školách,

reštauračné týždne,

sponzorovanie podujatí,

študijné cesty po Európe,

7.

Propagácia na mieste predaja

degustačné dni,

ostatné: propagácia v publikáciách maloobchodníkov, reklama týkajúca sa miesta predaja.

Degustácia a distribúcia vzoriek nie sú povolené v súvislosti s kampaňami o zodpovednom pití, ktoré sa realizujú na vnútornom trhu; tieto činnosti sú však prijateľné, ak sú doplnkové a nápomocné pri poskytovaní informačných akcií o systémoch kvality a spôsobe ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Obdobie vykonávania

Spolufinancované opatrenia (informačné/propagačné programy) sa realizujú počas najmenej jedného roka, nie však dlhšie ako tri roky.

V návrhoch by sa malo vymedziť trvanie opatrenia.

7.   Kritériá vylúčenia (11)

7.1.   Vylúčenie z účasti

Žiadatelia budú vylúčení z účasti na výzve na predkladanie návrhov, ak sa nachádzajú v ktorejkoľvek zo situácií vedúcich k vylúčeniu:

a)

žiadateľ je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podlieha dohode s veriteľmi, jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa právnych predpisov alebo nariadení EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo nariadení;

b)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že žiadateľ si nesplnil záväzky týkajúce sa platieb daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie v súlade s uplatniteľným právom;

c)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že žiadateľ sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy, alebo etické normy profesie, ku ktorej patrí, alebo tým, že sa dopustil zlého úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, a to najmä ak ide o akékoľvek z týchto konaní:

i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia kritérií oprávnenosti alebo podmienok účasti, alebo počas plnenia zmluvy, dohody o grante alebo rozhodnutia o grante;

ii)

uzatvorenie dohody s inými žiadateľmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania agentúry počas postupu udeľovania;

v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré mu počas postupu udeľovania môžu poskytnúť nenáležité výhody;

d)

konečným rozsudkom bolo stanovené, že žiadateľ sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

i)

podvodu v zmysle článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (12) a článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995;

ii)

korupcie, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/1371 alebo v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997, alebo správania v zmysle článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (13), alebo korupcie, ako sa vymedzuje v uplatniteľnom práve;

iii)

konania súvisiaceho so zločineckou organizáciou v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (14);

iv)

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v zmysle článku 1 ods. 3, 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (15);

v)

trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, v zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (16), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

vi)

využívania detskej práce alebo iných trestných činov týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi, ako sa vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (17);

e)

žiadateľ vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy, dohody o grante alebo rozhodnutia o grante financovaných z rozpočtu Únie, čo viedlo k ich predčasnému vypovedaniu alebo uplatneniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám, alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

f)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že žiadateľ sa dopustil nezrovnalosti v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (18);

g)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že žiadateľ vytvoril subjekt v inej jurisdikcii s úmyslom obísť daňové, sociálne alebo akékoľvek iné právne povinnosti povinného uplatňovania v jurisdikcii svojho sídla, ústredia alebo hlavného miesta podnikateľskej činnosti;

h)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že sa vytvoril subjekt s úmyslom uvedeným v písmene g);

i)

v prípade situácií uvedených v uvedených písmenách c) až h) sa na žiadateľa vzťahujú:

i)

skutočnosti konštatované v rámci auditov alebo vyšetrovaní vykonaných Európskou prokuratúrou po jej zriadení, Dvorom audítorov, Európskym úradom pre boj proti podvodom alebo vnútorným audítorom, alebo akýchkoľvek iných overovaní, auditov alebo kontrol vykonaných v rámci pôsobnosti povoľujúceho úradníka inštitúcie EÚ, európskeho úradu, alebo agentúry alebo orgánu EÚ;

ii)

rozsudky alebo správne rozhodnutia, ktoré nemajú konečný charakter a medzi ktoré môžu patriť disciplinárne opatrenia prijaté príslušným dozorným orgánom zodpovedným za overovanie uplatňovania noriem profesijnej etiky;

iii)

skutočnosti uvedené v rozhodnutiach osôb alebo subjektov, ktoré sú poverené úlohami plnenia rozpočtu EÚ;

iv)

informácie poskytované členskými štátmi, ktoré implementujú fondy Únie;

v)

rozhodnutia Komisie týkajúce sa porušenia práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže alebo rozhodnutia národného príslušného orgánu týkajúce sa porušenia práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže alebo vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže; alebo

vi)

rozhodnutia o vylúčení, ktoré vydal povoľujúci úradník inštitúcie EÚ, európskeho úradu, alebo agentúry alebo orgánu EÚ.

7.2.   Vylúčenie z udelenia grantu

Žiadatelia budú vylúčení z poskytnutia spolufinancovania, ak sa v priebehu postupu udeľovania grantov nachádzajú v niektorej zo situácií opísaných v článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách (19):

a)

sú v situácii vyžadujúcej vylúčenie stanovenej v súlade s článkom 136 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

skreslili informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na postupe, alebo dané informácie pri postupe udeľovania grantov vôbec neposkytli;

c)

sa predtým podieľali na príprave dokladov použitých v postupe udeľovania, ak táto skutočnosť znamená porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, ako aj narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nemožno napraviť iným spôsobom.

S cieľom preukázať dodržiavanie kritérií vylúčenia musí koordinátor pri podaní svojej online žiadosti označiť príslušné pole. Všetci príjemcovia (v prípade grantu pre viacerých príjemcov), ktorí boli vybraní na spolufinancovanie, musia podpísať čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v článku 136 ods. 1, článku 136 ods. 2, článku 141 a 142 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Žiadatelia by mali dodržiavať pokyny na portáli financovania a ponúk.

8.   Kritériá výberu

8.1.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti počas celého obdobia realizácie opatrenia a podieľať sa na jeho financovaní.

Finančná spôsobilosť všetkých žiadateľov sa posúdi podľa požiadaviek nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. Toto posúdenie sa neuskutoční, ak:

je žiadateľ verejným subjektom;

je príspevok EÚ požadovaný žiadateľom ≤ 60 000 EUR.

Doplňujúce dokumenty, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti online, aby bolo možné vykonať posúdenie finančnej spôsobilosti, zahŕňajú:

výkaz ziskov a strát, súvahu za posledný rozpočtový rok, za ktorý sa vykonala uzávierka;

v prípade novovzniknutých subjektov môže uvedené dokumenty nahradiť obchodný plán.

Okrem toho, v prípade koordinátora alebo iného príjemcu žiadajúceho o príspevok EÚ ≥ 750 000 EUR (prahová hodnota uplatniteľná na príjemcu):

audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom, v ktorej sa certifikuje účtovníctvo za posledný dostupný rozpočtový rok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na verejné subjekty.

Posúdenie finančnej spôsobilosti žiadateľov sa vykoná prostredníctvom portálu financovania a ponúk.

8.2.   Prevádzková spôsobilosť

Žiadatelia musia mať príslušné odborné kvalifikácie na vykonanie navrhovaných opatrení.

Žiadatelia musia preukázať, že aspoň jedna fyzická osoba pracujúca na základe pracovnej zmluvy so žiadateľom alebo pridelená na opatrenie na základe rovnocenného menovacieho aktu, preradenia za odplatu alebo na základe iných typov priamych zmlúv (napr. vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb) bude menovaná za koordinátora projektu. Koordinátor projektu musí mať aspoň trojročné skúsenosti v riadení projektov. Ako dôkaz musia byť poskytnuté nasledujúce informácie v prílohe „Životopisy“:

životopis (kvalifikácia a odborné skúsenosti) osoby/osôb, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za riadenie a vykonávanie navrhovaného opatrenia (20).

Okrem toho musia byť poskytnuté nasledujúce informácie v prílohe „Doplňujúce informácie“:

správa o činnosti navrhujúceho subjektu (-ov) alebo opis činností vykonávaných v súvislosti s činnosťami, ktoré sú oprávnené na spolufinancovanie podľa opisu v bode 6.

9.   Kritériá pridelenia grantu

Časť B žiadosti slúži na vyhodnotenie návrhu na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov.

V žiadostiach musí byť navrhnutá efektívna riadiaca štruktúra a musia obsahovať jasný a presný opis stratégie a očakávaných výsledkov.

Obsah jednotlivých návrhov sa bude posudzovať podľa týchto kritérií a čiastkových kritérií:

Kritériá

Maximálny počet bodov

Prahová hodnota

1.

Unijný rozmer

20

14

2.

Kvalita technického návrhu

40

24

3.

Kvalita projektového riadenia

10

6

4.

Rozpočtová a nákladová efektívnosť

30

18

SPOLU

100

62

Návrhy, ktoré nedosahujú uvedené celkové alebo jednotlivé prahové hodnoty, sa zamietnu.

Pri posudzovaní každého z hlavných kritérií na vyhodnotenie návrhov sa musia zohľadniť tieto čiastkové kritériá:

1.

Unijný rozmer:

a)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných opatrení vo vzťahu ku všeobecným a konkrétnym cieľom uvedeným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, zámery uvedené v článku 3 tohto nariadenia, ako aj priority, ciele a očakávané výsledky oznámené v rámci príslušnej tematickej priority,

b)

posolstvo kampane Únie,

c)

vplyv projektu na úrovni Únie.

2.

Kvalita technického návrhu:

a)

kvalita a relevantnosť analýzy trhu,

b)

súdržnosť stratégie programu, cieľov a kľúčových posolstiev,

c)

vhodný výber činností vzhľadom na ciele a stratégiu programu, primeraný komunikačný mix, synergia medzi činnosťami,

d)

výstižný opis činností a výstupov,

e)

kvalita navrhovaných metód hodnotenia a ukazovateľov.

3.

Kvalita projektového riadenia:

a)

organizácia projektu a riadiaca štruktúra,

b)

mechanizmy kontroly kvality a riadenie rizík.

4.

Rozpočtová a nákladová efektívnosť:

a)

odôvodnenie celkovej úrovne investícií,

b)

vhodné pridelenie rozpočtu vzhľadom na ciele a rozsah činností,

c)

jasný opis odhadovaných nákladov a presnosti rozpočtu,

d)

súlad medzi odhadovanými nákladmi a výstupmi,

e)

realistický odhad nákladov na koordináciu projektu a na činnosti, ktoré vykonáva navrhujúci subjekt, vrátane počtu osobodní a sadzby za ne.

Po vyhodnotení sa všetky oprávnené návrhy zoradia podľa celkového dosiahnutého počtu bodov. Finančné príspevky sa udelia návrhom s najvyšším počtom bodov do výšky dostupných rozpočtových prostriedkov.

Pre každú z prioritných tém uvedených v oddiele 6.2 tejto výzvy sa zostaví osobitný poradový zoznam návrhov podľa počtu bodov.

Pokiaľ majú dva (alebo viaceré) návrhy rovnaký počet bodov v rovnakom poradovom zozname, uprednostnia sa tie návrhy, ktoré umožňujú diverzifikáciu, pokiaľ ide o výrobky alebo cieľové trhy. To znamená, že spomedzi návrhov ex aequo Komisia vyberie najprv ten, ktorého obsah (po prvé z hľadiska výrobkov, po druhé z hľadiska cieľového trhu) ešte nie je zastúpený medzi návrhmi, ktoré sa umiestnili vyššie v poradí. Ak toto kritérium nie je možné použiť, Komisia vyberie najskôr program s najvyšším počtom bodov, pokiaľ ide o jednotlivé kritériá na vyhodnotenie návrhov. Najprv porovná počet bodov získaných za „unijný rozmer“, potom za „kvalitu technického návrhu“ a nakoniec za „rozpočtovú a nákladovú efektívnosť“.

Ak na danú tému nebude v poradovom zozname dostatok návrhov na vyčerpanie celej predpokladanej sumy, zvyšná suma môže byť prerozdelená na iné témy podľa týchto kritérií:

celková zvyšná predpokladaná suma na všetkých päť tém sa zlúči a pridelí projektom s najvyšším počtom bodov za kvalitu bez ohľadu na tému, v rámci ktorej podali žiadosť.

Bude sa prísne dodržiavať poradie v poradových zoznamoch.

10.   Právne záväzky

Koordinátori návrhov zaradení do zoznamu na financovanie budú vyzvaní, aby sa pred podpísaním dohody o grante zúčastnili etapy prispôsobovania. Prispôsobenie sa vykoná pomocou online systému prípravy grantu (SYGMA). Výsledkom úspešného prispôsobenia by mal byť podpis dohody o grante, ktorá obsahuje údaje v eurách a podrobný opis podmienok a výšky financovania.

Dohodu o grante musí podpísať elektronicky najprv koordinátor v mene konzorcia a potom Chafea. Všetci spolupríjemcovia musia pristúpiť k dohode o grante elektronickým podpísaním formulára o pristúpení ku grantu.

11.   Finančné ustanovenia

V nariadení o rozpočtových pravidlách (21) sa vymedzujú uplatniteľné pravidlá realizácie kombinovaných programov.

11.1.   Všeobecné zásady uplatňujúce sa na granty (22)

a)

Zásada nekumulácie

Každé opatrenie môže získať iba jeden grant z rozpočtu EÚ.

Tie isté náklady sa z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát.

Žiadatelia uvedú zdroje a sumy financovania Únie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie alebo časť opatrenia alebo na ich fungovanie (granty na prevádzku), ako aj akékoľvek financovanie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie.

b)

Zásada neretroaktivity

Grant sa nesmie udeliť so spätnou platnosťou na opatrenia, ktoré už boli dokončené.

Grant sa môže udeliť na opatrenie, ktoré sa už začalo, len ak vie žiadateľ preukázať potrebu začať vykonávať opatrenie pred podpísaním dohody o grante.

V takých prípadoch nesmeli náklady oprávnené na financovanie vzniknúť pred dátumom predloženia žiadosti o grant.

c)

Zásada spolufinancovania

Spolufinancovanie znamená, že zdroje, ktoré sú potrebné na realizáciu opatrenia, sa neposkytujú iba z grantu EÚ.

Zvyšok výdavkov znáša výhradne navrhujúci subjekt. Povolené sú a za príjmy sa budú považovať finančné príspevky, ktoré poskytli príjemcovi jeho členovia, výhradne na úhradu oprávnených nákladov v rámci činnosti.

11.2.   Vyrovnaný rozpočet

V časti A formulára žiadosti musí byť uvedený odhadovaný rozpočet opatrenia. Musí mať vyvážené príjmy a výdavky.

Rozpočet sa musí zostaviť v eurách.

Žiadatelia, ktorí predpokladajú, že im náklady nevzniknú v eurách, sú vyzvaní použiť výmenný kurz uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3.   Plnenia zákazky/zadanie zákazky subdodávateľovi

Ak si vykonávanie opatrenia vyžaduje zadanie verejných zákaziek (zákaziek na plnení), prijímateľ musí zákazku zadať ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo (prípadne) ponuke s najnižšou cenou, pričom musí predísť konfliktu záujmov (23).

Od príjemcu sa očakáva, že jasne zaznamená postup zadávania zákazky a zachová dokumentáciu pre prípad auditu.

V prípade, že navrhujúcim subjektom je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 bode 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (24), musí vybrať subdodávateľov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi transponujúcimi uvedenú smernicu.

Zadanie zákazky subdodávateľovi, t. j. externalizácia konkrétnych úloh alebo činností, ktoré sú súčasťou opatrenia opísaného v návrhu, musí spĺňať podmienky uplatniteľné na každú zákazku na plnenie (špecifikovanú v predchádzajúcej časti) a okrem toho aj tieto podmienky:

musí byť opodstatnené vzhľadom na charakter opatrenia a na to, čo je nevyhnutné na jeho vykonávanie;

základné úlohy v rámci opatrení (t. j. technická a finančná koordinácia opatrenia a riadenie stratégie) nemôžu byť zadané subdodávateľom ani delegované;

odhad nákladov na zadanie zákazky subdodávateľom musí byť jasne uvedený v technických a finančných častiach návrhu;

každé využitie subdodávok, ak nie je stanovené v opise opatrenia, príjemca oznamuje a Chafea schvaľuje. Chafea môže udeliť schválenie:

i)

pred využitím subdodávok, ak príjemca požaduje zmenu,

ii)

po využití subdodávok, ak zadanie subdodávateľom:

je konkrétne odôvodnené v predbežnej alebo záverečnej technickej správe a

nepredstavuje zmeny v dohode o grante, ktoré by spochybnili rozhodnutie o udelení grantu alebo by boli v rozpore s rovnakým zaobchádzaním so žiadateľmi;

príjemcovia zabezpečia, aby sa určité podmienky vzťahujúce sa na príjemcov, vymenované v dohode o grante (napr. viditeľnosť, dôvernosť atď.) vzťahovali aj na subdodávateľov.

Zadávanie subdodávok subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom:

Subdodávky sa môžu zadávať aj subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom, ale len ak cena neprevyšuje skutočné náklady, ktoré vznikli subjektu (t. j. bez ziskového rozpätia).

Úlohy, ktoré majú vykonávať takéto subjekty, musia byť jasne uvedené v technickej časti návrhu.

11.4.   Podoby financovania, oprávnené a neoprávnené náklady

Spolufinancovanie má formu úhrady určenej časti skutočne vynaložených oprávnených nákladov; bude zahŕňať aj paušálnu sadzbu pokrývajúcu nepriame náklady (rovnú 4 % oprávnených nákladov na zamestnancov), ktoré súvisia s realizáciou opatrenia (25).

—   Maximálna suma, o ktorú možno žiadať

Grant EÚ je obmedzený na túto maximálnu mieru spolufinancovania:

v prípade kombinovaných programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách: 80 % oprávnených nákladov programu,

v prípade žiadateľov so sídlom v členských štátoch, ktorí prijímajú od 1. januára 2014 alebo po tomto dátume finančnú pomoc v súlade s článkom 136 a článkom 143 ZFEÚ (26), toto percento predstavuje 85 %.

Toto sa uplatňuje iba na tie granty, ktoré podpísala Chafea pred dátumom, od ktorého už dotknutý členský štát nedostáva takúto finančnú pomoc.

V dôsledku toho sa časť celkových oprávnených výdavkov zahrnutých v rozpočtovom odhade musí financovať z iných zdrojov ako z grantu EÚ (zásada spolufinancovania).

—   Oprávnené náklady

Oprávnené náklady skutočne vznikli príjemcovi grantu a spĺňajú všetky kritériá uvedené v článku 6 dohody o grante:

oprávnené (priame a nepriame) náklady sú uvedené v dohode o grante (pozri článok 6 ods. 1 a 2).

neoprávnené náklady sú uvedené v dohode o grante (pozri článok 64).

—   Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu sa vypočíta po ukončení programu, pri schvaľovaní žiadosti o platbu.

Konečná výška grantu závisí od skutočného rozsahu, v akom sa program vykonáva v súlade s podmienkami dohody o grante.

Túto sumu vypočíta Chafea po platbe zostatku na základe týchto krokov:

1.

použitie sadzby úhrad na oprávnené náklady;

2.

obmedzenie na maximálnu výšku grantu;

3.

zníženie z dôvodu zásady neziskovosti;

4.

zníženie z dôvodu nesprávneho vykonávania alebo porušenia iných povinností.

Účelom ani účinkom grantov EÚ nesmie byť vytváranie zisku v rámci opatrenia. Zisk je vymedzený ako kladný rozdiel medzi sumou získanou ako výsledok krokov 1 a 2 plus celkové príjmy v rámci opatrenia a celkovými oprávnenými nákladmi na opatrenie.

V prípade dosiahnutia zisku je Chafea oprávnená vymáhať percentuálny podiel zisku zodpovedajúci príspevku EÚ na oprávnené náklady, ktoré príjemcovia skutočne vynaložili na realizáciu opatrenia. Z tohto ustanovenia sú vyňatí partneri (koordinátori alebo iní príjemcovia), ktorí žiadajú príspevok EÚ vo výške ≤ 60 000 EUR.

11.5.   Platobné podmienky

Koordinátorovi sa v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante (článok 162) prevedie platba predbežného financovania zodpovedajúca 20 % výšky grantu.

V súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante (článok 163) sa koordinátorovi vyplatí priebežná platba. Priebežné platby sú určené na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na vykonanie programu v zodpovedajúcich obdobiach vykazovania.

Celková výška platieb v rámci predbežného financovania a priebežných platieb nesmie prekročiť 90 % maximálnej výšky grantu.

Chafea určí výšku platby zostatku na základe výpočtu konečnej výšky grantu a podľa podmienok stanovených v dohode o grante.

Ak je celková suma predchádzajúcich platieb vyššia ako konečná výška grantu, platba zostatku má formu vrátenia príslušnej sumy.

11.6.   Zábezpeka na predbežné financovanie

V prípade, že finančná spôsobilosť žiadateľa nie je uspokojivá, môže byť požadovaná zábezpeka na predbežné financovanie až do výšky predbežného financovania s cieľom obmedziť finančné riziká spojené s platbou predbežného financovania.

Ak sa vyžiada finančná zábezpeka, v eurách ju poskytne banka alebo schválená finančná inštitúcia so sídlom v jednom z členských štátov Európskej únie. Sumy zablokované na bankových účtoch sa neprijmú ako finančné zábezpeky.

Zábezpeka sa môže nahradiť spoločnou a nerozdielnou zábezpekou tretej strany alebo spoločnou zábezpekou príjemcov akéhokoľvek opatrenia, ktorí sú účastníkmi tej istej dohody o grante.

Ručiteľ vystupuje ako ručiteľ prvého stupňa a nesmie žiadať, aby Chafea najprv uplatnila svoje práva proti hlavnému dlžníkovi (t. j. príslušnému príjemcovi).

Zábezpeka na predbežné financovanie výslovne zostáva v platnosti až do vyplatenia zostatku a v prípade, že sa platba zostatku vykonáva formou vrátenia, zostáva v platnosti tri mesiace po oznámení o dlhu príjemcovi.

Pri príjemcovi, ktorý dostáva príspevok EÚ vo výške ≤ 60 000 EUR (granty s nízkou hodnotou), sa nebudú vyžadovať žiadne zábezpeky.

12.   Propagácia

12.1.   Zo strany príjemcov

Príjemcovia musia jasne zmieniť príspevok Európskej únie pri všetkých činnostiach, na ktoré sa grant používa.

V tejto súvislosti sa od príjemcov vyžaduje, aby názov a logo Európskej únie uvádzali na poprednom mieste vo všetkých svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných produktoch realizovaných v rámci spolufinancovaného projektu.

Pravidlá grafickej reprodukcie európskeho emblému sa nachádzajú v medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov (27).

Okrem toho na všetkých vizuálnych materiáloch vyrobených v rámci propagačného programu spolufinancovaného Európskou úniou musí byť uvedené logo „Enjoy it’s from Europe“:

Pokyny k používaniu sloganu, ako aj všetky grafické súbory, možno prevziať z webového sídla týkajúceho sa propagácie na portáli Europa (28).

Všetky písomné materiály, t. j. brožúry, plagáty, letáky, transparenty, bilbordy, tlačené reklamy, články v novinách, webové stránky (s výnimkou malých zariadení) by mali obsahovať vyhlásenie podľa podmienok uvedených v dohode o grante spolu s vysvetlením, že predstavujú názory autora. Európska komisia/agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť za možné použitie informácií, ktoré materiály obsahujú.

12.2.   Zo strany Chafea

Všetky informácie o grantoch udelených v priebehu rozpočtového roka sa uverejnia na internetovej stránke Chafea najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa granty poskytli.

Chafea uverejní tieto informácie:

meno príjemcu (právneho subjektu),

adresu prijímateľa (ak je prijímateľom právnická osoba), región (ak je príjemcom fyzická osoba), a to v súlade s vymedzením regiónu na úrovni NUTS 2 (29), (ak má daná osoba bydlisko v EÚ), alebo ekvivalentný región (ak má bydlisko mimo EÚ),

predmet grantu,

výšku poskytnutej sumy.

13.   Ochrana údajov

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov si vyžaduje zaznamenanie a spracovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis účastníkov spolufinancovaného opatrenia). Takéto údaje sa budú spracúvať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (30). Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie žiadosti v súlade so špecifikáciami výzvy na predkladanie návrhov spracuje výhradne na tento účel výkonná agentúra/Komisia alebo tretie strany konajúce v mene a na zodpovednosť výkonnej agentúry/Komisie. Dotknuté osoby môžu byť informované o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa operácií spracovania, ich právach a o tom, ako ich môžu uplatniť, pomocou odkazu na vyhlásenie o ochrane osobných údajov uverejnené na portáli financovania a ponúk:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

a webovom sídle agentúry:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Žiadatelia sú vyzvaní, aby si preverovali príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v pravidelných intervaloch tak, aby boli riadne informovaní o možných aktualizáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť v lehote na predloženie návrhov alebo neskôr. Príjemcovia majú právnu povinnosť informovať svojich zamestnancov o príslušných spracovaniach osobných údajov, ktoré má vykonať agentúra; na tento účel im musia poskytnúť vyhlásenia o ochrane údajov uverejnené agentúrou na portáli financovania a ponúk predtým, ako agentúre odovzdajú ich údaje; osobné údaje môžu byť v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami zaznamenané do systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) Európskej komisie stanoveného v článkoch 135 a 142 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ.

14.   Postup pri predkladaní návrhov

Návrhy sa musia predložiť v lehote stanovenej v oddiele 3 prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Pred predložením návrhu:

1.

Nájdite výzvu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2.

Vytvorte si účet na predloženie návrhu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

3.

Zaregistrujte všetkých partnerov prostredníctvom registra príjemcov:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

Žiadatelia budú písomne informovaní o výsledkoch výberového postupu.

Žiadatelia rešpektujú obmedzenie počtu strán a požiadavky na formátovanie technického návrhu (časť B), ktoré sú uvedené v systéme predkladania návrhov.

Predložením návrhu žiadateľ prijíma postupy a podmienky opísané v tejto výzve a v dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva.

Po uplynutí lehoty na predloženie návrhov nie sú povolené žiadne zmeny žiadosti. Ak je však potrebné objasniť niektoré aspekty alebo opraviť administratívne chyby, Komisia/agentúra môže počas procesu hodnotenia na tento účel nadviazať kontakt so žiadateľom (31).

Kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa on-line nástrojov na predkladanie návrhov, obráťte sa na asistenčné stredisko IT zriadené na tento účel prostredníctvom webového sídla portálu financovania a ponúk:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

Ak máte otázky, ktoré sa netýkajú IT, asistenčné stredisko Chafea je k dispozícii prostredníctvom: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Lehota na predkladanie otázok je 2.4.2019, 17.00 h SEČ (stredoeurópskeho času). Odpovede na relevantné otázky budú uverejnené na stránke http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do 9.4.2019, 17.00 h SEČ (stredoeurópskeho času).

Časté otázky sú uverejnené na webovom sídle Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

V každej korešpondencii súvisiacej s touto výzvou (napr. pri žiadosti o informácie alebo pri predkladaní žiadosti) sa musí jasne uviesť odkaz na túto konkrétnu výzvu. Ak systém elektronickej výmeny údajov návrhu pridelí identifikačné číslo (ID), žiadateľ musí toto číslo používať v každej ďalšej korešpondencii.

Súvisiace dokumenty

príručka pre žiadateľov s príslušnými prílohami,

formulár prihlášky,

vzor dohody o grante (verzia s jedným a viacerými príjemcami).


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 3).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 14).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2018 o prijatí pracovného programu na rok 2019 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách, C(2018) 7451.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9).

(*1)  Návrhy kombinovaného programu o „ovocí a zelenine“ pre vnútorný trh sú oprávnené aj v rámci témy A. V takom prípade je posolstvo návrhov o ovocí a zelenine v rámci témy A iné než zdôraznenie výhod konzumácie ovocia a zeleniny vo vyváženom a správnom stravovaní (okrem prípadov, keď sú ovocie a zelenina spojené s inými výrobkami).

(*2)  Návrhy kombinovaných programov o ryži pre vnútorný trh sú oprávnené aj v rámci témy A. Aby sa zabránilo prekrývaniu, v takomto prípade sa posolstvo návrhov týkajúcich sa ryže v rámci témy A líši od udržateľného aspektu produkcie ryže (okrem prípadov, keď je ryža spojená s inými výrobkami).

(10)  KOM(2007) 279 v konečnom znení, 30.5.2007.

(*3)  Kombinované programy týkajúce sa hovädzieho a/alebo teľacieho mäsa zameraného na tretie krajiny sa uplatňujú v rámci témy E. Nemôžu sa uplatňovať v rámci témy D, s výnimkou prípadov, keď sa hovädzie a/alebo teľacie mäso spája s iným (-i) výrobkom (-ami).

(11)  Článok 136, článok 137 a článok 142 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

(13)  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

(14)  Rámcové Rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(16)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(19)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046.

(20)  Žiadateľom sa odporúča, aby predkladali životopisy vo formáte Europass. Vzor je k dispozícii na stránke: http://europass.cedefop.europa.eu/

(21)  Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046.

(22)  Článok 188 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

(23)  Usmernenia k súťažnému konaniu sa nachádzajú na tomto webovom sídle:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_sk.pdf

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(25)  Je dôležité, aby žiadatelia venovali pozornosť skutočnosti, že v prípade, ak dostanú grant na prevádzku, nepriame náklady nie sú oprávnené.

(26)  K dátumu uverejnenia tejto výzvy: žiadny z členských štátov nepodlieha finančnej pomoci.

(27)  http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000100.htm

(28)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_sk.htm

(29)  Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2007, s. 1.

(30)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(31)  Odôvodnenie 89 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.


Top