EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AE2477

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne.eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 [COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)]

EESC 2018/02477

OJ C 367, 10.10.2018, p. 112–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 367/112


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne.eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004

[COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)]

(2018/C 367/22)

Spravodajca:

Philippe DE BUCK

Konzultácia

Európsky parlament, 28. mája 2018

Rada, 5. júna 2018

Právny základ

článok 172 prvý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Príslušná sekcia

sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť

Prijaté v sekcii

28. júna 2018

Prijaté v pléne

11. júla 2018

Plenárne zasadnutie č.

536

Výsledok hlasovania

(za/proti/zdržalo sa)

133/1/0

1.   Závery a odporúčania

1.1.

EHSV podporuje ciele obsiahnuté v predloženom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne.eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004. Cieľom je vyriešiť otázku zastaraných ustanovení a súčasne mať možnosť rýchlejšie reagovať na nový vývoj.

1.2.

EHSV by rád zdôraznil skutočnosť, že vzhľadom na význam internetového identifikátora pre občanov, podniky a organizácie z EÚ by sa názov domény.eu mal považovať za službu všeobecného záujmu (SVZ). Z tohto dôvodu by sa malo vychádzať z toho, že register musí byť nezisková organizácia, ktorá sa bude zaoberať len prevádzkovým riadením názvu domény, a že akékoľvek zisky by sa mali previesť do rozpočtu EÚ.

1.3.

EHSV berie na vedomie, že register je vymenovaný na základe verejného obstarávania, chce však zdôrazniť, že by sa mali podniknúť všetky kroky na to, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka domény.eu. Verejné obstarávanie by mohlo mať negatívny vplyv na stabilitu príslušných zamestnancov, stabilné vzťahy s viacerými registrátormi a na dôveru k názvu domény a jej reputáciu. Všetky kritériá výberu by preto mali byť jasne stanovené dostatočne vopred. Najmä aj to, či register môže alebo nemôže byť obchodná spoločnosť. V každom prípade však žiada, aby bol celý proces úplne transparentný.

1.4.

Komisia by mala stanoviť, či register musí byť nezisková organizácie, alebo nie.

1.5.

EHSV podporuje vytvorenie Rady viacerých zainteresovaných strán a chce v nej byť zastúpený.

1.6.

EHSV podporuje rozšírenie podmienok oprávnenosti pre fyzické osoby získať názov domény.eu. Bydlisko v niektorom z členských štátov EÚ už nie je nevyhnutným predpokladom. Skutočnosť, že štátny príslušník niektorého z členských štátov môže, bez ohľadu na krajinu bydliska, získať názov domény.eu povedie nielen k posilneniu zviditeľnenia EÚ, ale výslovne preukáže spriaznenosť s EÚ.

1.7.

Brexit bude mať vplyv na kritériá oprávnenosti, keď (a ak) Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, prípadne keď skončí potenciálne prechodné obdobie. Všetky orgány, ktoré sa zaoberajú riadením a nesú prevádzkovú zodpovednosť za názov domény.eu by sa mali pripraviť na tieto nové okolnosti a vlastníci názvov domén.eu by mali byť včas informovaní o tom, že im budú ich práva odňaté. Mali by byť stanovené realistické termíny.

1.8.

EHSV žiada hladké prechodné obdobie pre súčasného etablovaného prevádzkovateľa. Keďže zmluva so súčasným registrom, konkrétne EURid, končí v októbri 2019 a je pravdepodobné, že nové nariadenie a vykonávacie akty Komisie nebudú dovtedy v plnej miere vykonateľné, bude potrebné prechodné obdobie, čo znamená, že zmluva s EURid sa bude musieť predĺžiť alebo sa bude musieť rokovať o novej. EHSV sa domnieva, že keďže je možné, že zmluva sa bude musieť upraviť, mali by tieto rokovania začať čo najskôr, aby sa predišlo narušeniu prevádzky domény.eu.

2.   Úvod

2.1.

Doména najvyššej úrovne.eu (top-level domain – TLD) je názov domény Európskej únie a jej občanov. Je priradená EÚ a spravuje ju Európska komisia. TLD.eu bola zriadená nariadením (ES) č. 733/2002 o zavedení domény najvyššej úrovne.eu. Ďalej sa riadi pravidlami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004 a ďalšími zmenami, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne.eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia. TLD.eu delegovala Internetová korporácia pre prideľovanie mien a čísel (ICANN) v marci 2005 a spustená bola v apríli 2006 po tzv. fázovanej registrácii („Sunrise Period“) v decembri 2005.

2.2.

TLD. eu bola založená s cieľom posilniť internetovú identitu Európskej únie a jej občanov, propagovať imidž EÚ na globálnych informačných sieťach a zvýšiť profil vnútorného trhu na virtuálnom trhu internetu.

2.3.

V súlade s cieľmi stratégie digitálneho jednotného trhu umožňuje TLD.eu európskym podnikom a občanom účasť na elektronickom obchode a zvyšuje ich účasť na jednotnom trhu online.

2.4.

Register TLD.eu je organizácia, ktorú vyberá Európska komisia na základe ponúk a na obdobie piatich rokov. Doménu.eu od jej zavedenia spravuje register EURid, nezisková organizácia, ktorá pôsobí na základe zmluvy s Európskou komisiou. Aktuálna zmluva s EURid skončí v októbri 2019. Až doteraz bola doména.eu spravovaná dobre. EURid dostal ocenenie ako najlepší register podľa prieskumu spokojnosti registrátorov.

2.5.

Doména.eu sa dá zaregistrovať prostredníctvom siete „akreditovaných registrátorov“. V súčasnosti si názov domény.eu môže zaregistrovať len fyzická osoba, podnik alebo organizácia („registrant“) s bydliskom alebo sídlom v Európskej únii, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku („obmedzenie týkajúce sa bydliska“).

2.6.

Niektoré názvy súvisiace s geografickými pojmami sú vyhradené. Tieto rezervácie si môžu vyhradiť inštitúcie EÚ, členské štáty, krajiny EHP, a krajiny, ktoré sú v prístupovej fáze, ako aj EURid. V nariadení (ES) č. 1654/2005 sa stanovuje zoznam rezervovaných názvov (napríklad „republicaportuguesa“, „hrvatska“) a uvádza sa v ňom, že názvy stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sa vyhradia alebo registrujú ako názvy domén druhej úrovne priamo pod doménou najvyššej úrovne.eu.

2.7.

TLD.eu patrí medzi najväčšie medzinárodné TLD. Podľa údajov Komisie dosahuje počet registrácií vyše 3,8 milióna. Po doménach.de,.uk a.nl je to štvrtá najväčšia doména na európskej úrovni. Celosvetovo existuje viac ako 700 akreditovaných registrátorov. Nárast registrácií názvov domén.eu je od zavedenia TLD.eu značný, avšak za posledné dva roky rast postupne spomaľuje. Priemerná miera obnovy domény (80 %) je vyššia než celkový priemer (70 – 75 %). Okrem toho využívanie mobilných aplikácií, vyhľadávačov a sociálnych médií na prístup k online obsahu zmenšuje viditeľnosť názvov domén, čo vytvára tlak na tradičné názvy domén.

2.8.

Od prijatia nariadení o TLD.eu prešlo digitálne prostredie a politický a legislatívny kontext EÚ výraznými zmenami. S rýchlym nárastom počtu generických domén najvyššej úrovne (ako.top,.trade,.club alebo.xyz) sa konkurencia v oblasti názvov domén výrazne zvýšila. To má vplyv aj na pomer síl medzi registrami a registrátormi. Registrátori majú teraz väčšiu možnosť ovplyvniť, ktoré registre získajú lepšiu viditeľnosť, keď ponúkajú názvy domén zákazníkom. Súčasne prešlo významnými technickými zmenami aj riadenie internetu a dynamika ekosystému TLD. Prevádzkovateľ registra TLD.eu musí reagovať na čoraz komplexnejšie požiadavky v oblasti kvality.

2.8.1.

Okrem toho nástup a rozvoj platforiem sociálnych médií zmenil dopyt po jedinečných online identifikátoroch. Jedinečné online identifikátory sú akékoľvek typy reťazcov (domény, používateľské mená), ktoré umožňujú prítomnosť online. Jednotlivci a MSP majú k dispozícii lacné a pohodlné alternatívy na zabezpečenie svojho výskytu na internete. To má významný vplyv na trh s názvami domén.

2.9.

Podľa komisie sú hlavnými problémami súčasného rámca, ktorými sa treba zaoberať:

2.9.1.

TLD.eu sa riadi zastaraným a nepružným právnym rámcom, ktorý sa nedá ľahko aktualizovať. Nariadenia obsahujú veľmi podrobné ustanovenia, ktoré už mohli stratiť zmysel, čo ovplyvňuje každodenné riadenie domény.eu. Nemá potrebnú pružnosť na to, aby mohol efektívne reagovať na rýchlo sa meniaci trh systému doménových mien (DNS).

2.9.2.

Súčasná štruktúra neumožňuje optimálnu štruktúru riadenia, pokiaľ ide o dohľad a zodpovednosť v súvislosti s prevádzkovateľom registra. Nezohľadňuje to, že na riadení internetu sa v podstate podieľa viacero zainteresovaných strán a nedáva Komisii dostatočné dozorné právomoci, pokiaľ ide o prevádzkovateľa registra.

2.9.3.

Súčasné pravidlá neumožňujú registru TLD.eu predávať názvy domén.eu priamo zákazníkom. To môže obmedzovať jeho schopnosť ponúkať svoje služby efektívne.

3.   Zhrnutie návrhu Komisie

3.1.

Hlavné aspekty návrhu sú:

3.1.1.

Právny rámec, ktorý bude zahŕňať:

nadčasové, pružné nariadenia založené na zásadách,

komitologické postupy obmedzené na hlavné aspekty riadenia TLD.eu, ako sú kritériá výberu prevádzkovateľa registra alebo výber rezervovaných názvov domén,

zmluvu medzi Komisiou a prevádzkovateľom registra so všetkými príslušnými podrobnými zásadami a postupmi. To zahŕňa aj opatrenia a postupy týkajúce sa správy názvov domén uvedené v prílohe. To by znamenalo, že akékoľvek technické zmeny v budúcnosti si budú vyžadovať revíziu zmluvy.

3.1.2.

Zlepšenia v oblasti riadenia a spravovania TLD.eu prostredníctvom:

poradného orgánu, Rady viacerých zainteresovaných strán, ktorý má pomáhať Komisii a poskytovať jej poradenstvo, pokiaľ ide o riadne uplatňovanie nariadenia a fungovanie domény.eu,

nových právomocí Komisie v oblasti dohľadu nad registrom s cieľom lepšie dohliadať na organizáciu, správu a prevádzku TLD.eu a overovať, že register je v súlade s nariadením. Každé dva roky bude register podrobený auditu externého audítora.

3.1.3.

Rozšírenie aktuálnych kritérií oprávnenosti na registráciu názvu domény.eu:

Občania EÚ s bydliskom v tretej krajine budú mať právo zaregistrovať si doménu v rámci TLD.eu; fyzické osoby a podniky z tretích krajín usídlené v EÚ (bydlisko/sídlo) majú tiež právo zaregistrovať si doménu v rámci TLD.eu.

3.1.4.

Zrušenie striktného zákazu vertikálneho oddelenia:

Komisia by mohla rozšíriť rozsah služieb registra (predaj názvov domén koncovým používateľom; priama registrácia názvov domén a internetovej stránke registra) bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel o spravodlivej hospodárskej súťaži.

3.2.

Komisia bude monitorovať uplatňovanie nariadenia a predloží správu o jeho hodnotení najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Okrem toho bude pokrok TLD.eu pravidelne monitorovaný prostredníctvom predkladania správ o uplatňovaní, účinnosti a fungovaní názvu domény tri roky po predložení uvedenej hodnotiacej správy a potom každé tri roky.

3.3.

Návrh je v súlade s cieľmi stratégie digitálneho jednotného trhu, ktoré zahŕňajú podporu európskeho podnikania a startupov a súčasné posilňovanie bezpečnosti a dôvery v online prostredie. Nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade so základnými právami v oblasti ochrany údajov, súkromia, bezpečnosti a viacjazyčnosti. Vo všetkých systémoch spracovania údajov a vyvíjaných a/alebo vedených databázach by mala byť zakotvená špecificky navrhnutá ochrana osobných údajov a štandardná ochrana údajov.

4.   Všeobecné pripomienky

4.1.

EHSV podporuje ciele obsiahnuté v predloženom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne.eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004. Cieľom je vyriešiť otázku zastaraných ustanovení a súčasne mať možnosť rýchlejšie reagovať na nový vývoj.

4.2.

EHSV by rád zdôraznil skutočnosť, že vzhľadom na význam internetového identifikátora pre občanov, podniky a organizácie z EÚ by sa názov domény.eu mal považovať za službu všeobecného záujmu (SVZ). Z tohto dôvodu by sa malo vychádzať z toho, že register musí byť nezisková organizácia, ktorá sa bude zaoberať len prevádzkovým riadením názvu domény, a že akékoľvek zisky by sa mali previesť do rozpočtu EÚ.

4.3.

EHSV berie na vedomie, že register je vymenovaný na základe verejného obstarávania, chce však zdôrazniť, že by sa mali podniknúť všetky kroky na to, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka domény.eu. Verejné obstarávanie by mohlo mať negatívny vplyv na stabilitu príslušných zamestnancov, stabilné vzťahy s viacerými registrátormi a na dôveru k názvu domény a jej reputáciu. Všetky kritériá výberu by preto mali byť jasne stanovené dostatočne vopred. Najmä aj to, či register môže alebo nemôže byť obchodná spoločnosť.

4.4.

Prostredie názvov domén a trh sa vyvíjajú v dôsledku nových zainteresovaných strán v oblasti internetu, znásobovania počtu generických názvov domén a rýchleho vývoja internetovej komunikácie zo strany podnikov a súkromných používateľov.

4.5.

EHSV podporuje skutočnosť, že nové nariadenie je založené na zásadách, čo znamená, že v navrhovaných pravidlách sú stanovené len základné a všeobecné zásady. To znamená, že viacero špecifických regulačných prvkov, ako sú napríklad rezervované názvy domén a kritériá výberu registra, Komisia podrobne stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov a komitológie. Ďalšie, ešte podrobnejšie špecifikácie uložené pri výbere registra, budú predmetom rokovania a stanovené ako súčasť zmluvy.

4.6.

Hoci EHSV podporuje pružnejší prístup v rokovaniach súvisiacich s nariadením a zmluvou, žiada, aby bol celý proces uverejňovania výziev na predkladanie ponúk a rokovania o zmluve v plnom rozsahu transparentné od počiatku až do konca procesu. Uchádzači by mali mať jasnú predstavu o záväzkoch, podmienkach a právach keď budú pripravovať svoje ponuky a pripravovať sa na rokovania o zmluve.

4.6.1.

V porovnaní so súčasným nariadením nevylučuje nové nariadenie vertikálnu integráciu, čo znamená, že vymenovaný register môže pôsobiť aj ako registračné miesto a ponúkať doménu.eu na trhu. EHSV by túto inováciu mohol akceptovať, najmä v krajinách alebo regiónoch, kde registranti majú obmedzené možnosti výberu miestnych registrátorov. To by mohlo stimulovať zvýšené preniknutie názvu domény.eu na trh, najmä pre jej varianty v iných písmach.

4.6.2.

Podľa nového návrhu tiež nebude povinné, aby mal vymenovaný register formu neziskovej organizácie. Ak Komisia takýto prístup potvrdí, bude to podľa názoru EHSV predstavovať zásadnú zmenu, ktorá bude mať významné dôsledky. Ide o to, že komerčné subjekty budú konať inak, keďže potrebujú dosahovať zisky z názvov domén.eu a prebytky, ktoré register vytvorí, sa už nebudú prevádzať do rozpočtu EÚ. EHSV žiada, aby Komisia túto situáciu čo najskôr objasnila, aby legislatívny proces prebiehal so všetkými podstatnými informáciami dostupnými.

4.6.3.

Ako sa uvádza v posúdení vplyvu, treba zdôrazniť skutočnosť, že Európska únia má prospech zo súčasného usporiadania registra, pretože to Komisii umožnilo podporovať rad projektov a iniciatív, ako napríklad schôdze EuroDIG a ICANN v Bruseli.

4.7.

Dôležitým novým prídavkom bude vytvorenie Rady viacerých zainteresovaných strán, ktorá bude podľa odôvodnenia 20 založená na koherentnom súbore globálnych a inkluzívnych internetových zásad. Členov rady bude podľa ustanovení článku 14 ods. 2 tvoriť týchto šesť skupín: zástupcovia vlád členských štátov, súkromného sektora, občianskej spoločnosti, akademickej obce, medzinárodných organizácií a technickej komunity.

4.7.1.

EHSV môže v plnej miere súhlasiť s týmto prístupom, keďže, pokiaľ ide o internet, tieto zainteresované strany budú schopné poskytovať poradenstvo inštitúciám EÚ o spoločných zásadách, normách, pravidlách, postupoch prijímania rozhodnutí a programoch, ktoré formujú využívanie a rozvoj internetu. EHSV však aj tak zdôrazňuje význam presnejšieho stanovenia, že úlohou Rady viacerých zainteresovaných strán nebude zasahovať do prevádzkového riadenia domény.eu. EHSV preto žiada Komisiu, aby objasnila úlohu a rozsah pôsobnosti tejto rady. Treba vyčleniť dostatočné finančné prostriedky pre túto radu, aby mohla riadne fungovať.

4.7.2.

Zdá sa byť logické, že výbor, ako zástupca organizovanej občianskej spoločnosti, a so zreteľom na dôležitú prácu, ktorú vykonal (a to aj na príslušné témy ako sú digitalizácia hospodárstva a rozvoj elektronického obchodu), má potrebné kompetencie na to, aby mal v rade zastúpenie.

4.8.

EHSV tiež víta skutočnosť, že sa posilní dohľad nad dodržiavaním právnych povinností vo všetkých procesoch, ktoré zabezpečuje register, a to zavedením externého auditu, ktorý sa vykonáva každé dva roky. Okrem toho Rada viacerých zainteresovaných strán poskytne poradenstvo súvisiace s tým, ako a v akom rozsahu sa tento audit má vykonávať.

4.9.

EHSV podporuje rozšírenie podmienok oprávnenosti pre fyzické osoby získať názov domény.eu. Bydlisko v niektorom z členských štátov EÚ už nie je nevyhnutným predpokladom. Skutočnosť, že štátny príslušník niektorého z členských štátov môže, bez ohľadu na krajinu bydliska, získať názov domény.eu povedie nielen k posilneniu zviditeľnenia EÚ, ale výslovne preukáže spriaznenosť s EÚ.

5.   Konkrétne pripomienky

5.1.

Keďže zmluva so súčasným registrom, konkrétne EURid, končí v októbri 2019 a je pravdepodobné, že nové nariadenie a vykonávacie akty Komisie nebudú dovtedy v plnej miere vykonateľné, bude potrebné prechodné obdobie, čo znamená, že zmluva s EURid sa bude musieť predĺžiť alebo sa bude musieť rokovať o novej. EHSV sa domnieva, že keďže je možné, že zmluva sa bude musieť upraviť, mali by tieto rokovania začať čo najskôr, aby sa predišlo narušeniu prevádzky domény.eu.

5.2.

EHSV vyjadruje potešenie nad tým, že postupy alternatívneho riešenia sporov sa dopĺňajú o možnosti riešenia sporov online.

5.3.

Odôvodnenie 16, článok 11 písm. f) umožňuje príslušným orgánom prístup k registrom údajov na účely prevencie, detekcie a trestného stíhania trestných činov. Súčasné znenie naznačuje, že orgány presadzovania práva by mohli mať nehataný a neobmedzený prístup k registračným údajom. Akékoľvek zavedenie právnej povinnosti spolupracovať s príslušnými orgánmi by malo zdôrazňovať aj kontroly a obmedzenia takýchto povinností.

5.4.

V článku 12 ods. 1 sa uvádza, že: „Register musí vytvoriť a spravovať databázové zariadenie WHOIS s cieľom poskytovať presné a aktuálne informácie o registrácii názvov domén v rámci TLD.eu.“ Dosiahnuť presnosť údajov v databáze WHOIS je v systéme doménových mien (DNS), kde údaje vkladajú viaceré strany, nad ktorými register prakticky nemá efektívnu kontrolu, problematické. Napr. zmluvu s koncovým používateľom (registrantom) má obvykle registrátor. A hoci niektoré registre zaviedli následné kontroly presnosti údajov, žiadny register názvov domén nie je schopný zaručiť, že údaje v databáze WHOIS sú 100 % presné a aktuálne. Existuje riziko, že takéto ustanovenie by mohlo stanoviť nerealistickú a nedosiahnuteľnú úroveň presnosti.

5.5.

Vymedzenie pojmu „register“ (článok 2 písm. a)) obsahuje slovné spojenie „[…] a šírenia zónových súborov TLD“. Toto znenie je nejednoznačné a dalo by sa vysvetľovať tak, že zaväzuje register zverejniť svoj zónový súbor. Väčšina ccTLD nezverejňuje svoje zónové súbory s dôvodu ochrany súkromia a kybernetickej bezpečnosti. V znení vymedzenia pojmu by sa malo objasniť, že sa nepožaduje zverejnenie zónového súboru.

5.6.

Brexit bude mať vplyv na kritériá oprávnenosti, keď (a ak) Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, prípadne keď skončí potenciálne prechodné obdobie. Všetky orgány, ktoré sa zaoberajú riadením a nesú prevádzkovú zodpovednosť za názov domény.eu by sa mali pripraviť na tieto nové okolnosti a vlastníci názvov domén.eu by mali byť včas informovaní o tom, že im budú ich práva odňaté. Mali by byť stanovené realistické termíny.

V Bruseli 11. júla 2018

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Luca JAHIER


Top