Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AP0285

P8_TA(2017)0285 Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) P8_TC1-COD(2016)0308 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení

OJ C 334, 19.9.2018, p. 227–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 334/227


P8_TA(2017)0285

Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

(2018/C 334/28)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0631),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0392/2016),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0193/2017),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní (1);

2.

berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré sa uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom;

3.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj návrh;

4.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)  Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 1. júna 2017 (Prijaté texty, P8_TA(2017)0236).


P8_TC1-COD(2016)0308

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1566.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie v súvislosti s článkom 3 nariadenia o dočasných autonómnych obchodných opatrenia pre Ukrajinu

Komisia konštatuje, že ak by nebolo možné vykonať pozastavenie uplatňovania preferenčných opatrení ešte pred úplným použitím ročných nulových colných kvót pre poľnohospodárske výrobky, bude sa usilovať navrhnúť zníženie alebo pozastavenie týchto koncesií v nasledujúcich rokoch.


Top