Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0813(01)

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/740 zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1125, a v nariadení Rady (EÚ) 2015/735, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1115, o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne

CM/3966/2018/INIT

OJ C 284, 13.8.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 284/3


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/740 zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1125, a v nariadení Rady (EÚ) 2015/735, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1115, o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne

(2018/C 284/04)

Nasledujúce informácie sú určené osobám, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2015/740 (1) zmenenému rozhodnutím (SZBP) 2018/1125 (2) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) 2015/735 (3) vykonanému vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1115 (4) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne.

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov sa rozhodla zaradiť uvedené osoby na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené v bodoch 9 a 12 rezolúcie č. 2206 (2015).

Dotknuté osoby môžu výboru OSN zriadenému podľa bodu 16 rezolúcie č. 2206 (2015) kedykoľvek predložiť žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia, ktorým boli zaradené do uvedeného zoznamu OSN, spolu s všetkou podpornou dokumentáciou. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na túto adresu:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel.: +1 917 367 9448

Fax +1 212 963 1300

E-mail: delisting@un.org

Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206

Rada Európskej únie v nadväznosti na rozhodnutie OSN stanovila, že osoby, ktoré OSN označila, by sa mali zahrnúť do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí (SZBP) 2015/740 zmenenom vykonávacím rozhodnutím (SZBP) 2018/1125 a v nariadení (EÚ) 2015/735 vykonanom vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1115. Dôvody zaradenia dotknutých osôb do zoznamov sa uvádzajú v príslušných záznamoch v prílohe I k rozhodnutiu a v prílohe I k nariadeniu.

Dotknuté osoby upozorňujeme na možnosť podať žiadosť príslušným orgánom relevantného členského štátu alebo štátov uvedeným na webových sídlach v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2015/735 s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 6 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby môžu Rade predložiť spolu s požadovanou podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedených zoznamov, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2015, s. 52.

(2)  Ú. v. EÚ L 204, 13.8.2018, s. 48.

(3)  Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2015, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 204, 13.8.2018, s. 1.


Top