Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0010

Vec C-10/18 P: Odvolanie podané 5. januára 2018: Marine Harvest ASA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. októbra 2017 vo veci T-704/14, Marine Harvest ASA/Európska komisia

OJ C 142, 23.4.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/22


Odvolanie podané 5. januára 2018: Marine Harvest ASA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. októbra 2017 vo veci T-704/14, Marine Harvest ASA/Európska komisia

(Vec C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Marine Harvest ASA (v zastúpení: R. Subiotto QC)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

v celom rozsahu alebo sčasti zrušil rozsudok Všeobecného súdu,

zrušil rozhodnutie Komisie z 23. júla 2014 alebo subsidiárne, zrušil pokuty uložené odvolateľke týmto rozhodnutím, alebo ďalej subsidiárne, podstatne znížil pokuty uložené odvolateľke týmto rozhodnutím,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli odvolateľke v tomto konaní, ako aj v konaní pred Všeobecným súdom,

v prípade potreby vrátil vec Všeobecnému súdu na nové rozhodnutie v súlade s rozsudkom Súdneho dvora,

prijal akékoľvek iné opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody.

1.

V rámci prvého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v tejto veci neuplatnil článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 139/2004 (1).

a)

V prvom rade sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade pojmu „jediná koncentrácia“, keď neuplatnil odôvodnenie 20 nariadenia č. 139/2004 ako základ pre výklad úmyslu normotvorcu EÚ považovať za „jedinú koncentráciu“ všetky transakcie, ktoré „sú uskutočnené za rovnakých podmienok“.

b)

V druhom rade sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade odôvodnenia článku 7 ods. 2 nariadenia č. 139/2004.

2.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď za jedno konanie uložil dve pokuty.

a)

Rozsudok porušuje zásadu ne bis in idem, keďže ukladá spoločnosti Marine Harvest pokutu dvakrát za nadobudnutie vlastníctva k 48,5 % podielu pána Maleka: 10 miliónov eur na základe článku 14 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 139/2004 za údajné uskutočnenie koncentrácie pred jej oznámením (údajné porušenie článku 4 ods. 1 nariadenia č. 139/2004) a tiež 10 miliónov eur podľa článku 14 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 139/2004 za údajné uskutočnenie koncentrácie pred jej schválením (údajné porušenie článku 7 ods. 1 nariadenia č. 139/2004).

b)

Subsidiárne, rozsudok porušuje zásadu započítania, keďže pri ukladaní druhej sankcie nezohľadnil prvú sankciu.

c)

Ďalej subsidiárne, Všeobecný súd sa v rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď neuplatnil zásadu súbežnosti protiprávneho konania: údajné porušenie oznamovacej povinnosti podľa článku 4 ods. 1 je osobitným druhom protiprávneho konania splývajúcim s údajným porušením povinnosti zdržať sa konania podľa článku 7 ods. 1 nariadenia č. 139/2004, ktoré je všeobecnejším protiprávnym konaním.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 2004, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 40).


Top