Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CB0119

Vec C-119/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA, prostredníctvom Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 1 a 2 a článok 5 — Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok — Zmluva o úvere poskytnutom v cudzej mene — Kurzové riziko, ktoré v celom rozsahu znáša spotrebiteľ — Značná nerovnováha medzi zmluvnými stranami v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy — Hlavný predmet zmluvy o pôžičke)

OJ C 142, 23.4.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/16


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA, prostredníctvom Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA

(Vec C-119/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Ochrana spotrebiteľa - Smernica 93/13/EHS - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 1 a 2 a článok 5 - Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok - Zmluva o úvere poskytnutom v cudzej mene - Kurzové riziko, ktoré v celom rozsahu znáša spotrebiteľ - Značná nerovnováha medzi zmluvnými stranami v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy - Hlavný predmet zmluvy o pôžičke))

(2018/C 142/21)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Sibiu

Účastníci konania

Žalobcovia: Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean

Žalované: SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA, prostredníctvom Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA

Výrok

1.

Článok 4 ods. 2 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „hlavný predmet zmluvy“ v zmysle tohto ustanovenia sa vzťahuje na podmienku vloženú do zmluvy o spotrebiteľskom úvere poskytnutom v cudzej mene medzi podnikateľom a spotrebiteľom bez toho, aby bola predmetom individuálneho dojednania, ako je to v prípade podmienky, o ktorú ide vo veci samej, podľa ktorej musí byť úver splatený v tej istej mene, keďže táto podmienka stanovuje hlavné plnenie charakterizujúcu túto zmluvu.

2.

Články 3 až 5 smernice 93/13 sa majú vykladať v tom zmysle, že podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ako je podmienka, o ktorú ide vo veci samej, v dôsledku ktorej kurzové riziko v celom rozsahu znáša dlžník, a ktorá nie je koncipovaná transparentným spôsobom, takže dlžník nebol schopný na základe jasných a zrozumiteľných kritérií posúdiť ekonomické dôsledky uzavretia tejto zmluvy, môže byť vnútroštátnym súdom považovaná na základe jeho preskúmania za nekalú, ak sa zistí, že napriek požiadavke konania v dobrej viere vytvára významnú nerovnováhu v neprospech spotrebiteľa medzi právami a povinnosťami zmluvných strán vyplývajúcimi zo zmluvy. V tejto súvislosti vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby posúdil vzhľadom na všetky okolnosti veci samej a najmä na základe zohľadnenia odbornosti a znalostí podnikateľa týkajúcich sa možných pohybov výmenných kurzov a rizík neoddeliteľne spojených s poskytnutím pôžičky vyjadrenej v cudzej mene, po prvé možné nedodržanie požiadavky konania v dobrej viere a po druhé existenciu prípadnej významnej nerovnováhy v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 93/13.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 6.6.2017.


Top