Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0523

Spojené veci C-523/16 a C-536/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné obstarávanie — Smernica 2004/18/ES — Článok 51 — Oprava ponúk — Smernica 2004/17/ES — Objasnenie ponúk — Vnútroštátna právna úprava, ktorá zaplatením peňažnej sankcie podmieňuje opravu dokumentácie, ktorá sa má predložiť uchádzačom — Zásady týkajúce sa zadania verejnej zákazky — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zásada proporcionality)

OJ C 142, 23.4.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/8


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

(Spojené veci C-523/16 a C-536/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné obstarávanie - Smernica 2004/18/ES - Článok 51 - Oprava ponúk - Smernica 2004/17/ES - Objasnenie ponúk - Vnútroštátna právna úprava, ktorá zaplatením peňažnej sankcie podmieňuje opravu dokumentácie, ktorá sa má predložiť uchádzačom - Zásady týkajúce sa zadania verejnej zákazky - Zásada rovnosti zaobchádzania - Zásada proporcionality))

(2018/C 142/11)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: MA.T.I. SUD SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA (C-536/16)

za účasti: China Taiping Insurance Co. Ltd (C-523/16)

Žalovaní: Centostazioni SpA (C-523/16), Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

Výrok rozsudku

Právo Únie, najmä článok 51 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, zásady týkajúce sa zadávania verejných zákaziek, ktoré zahŕňajú zásady rovnosti zaobchádzania a transparentnosti uvedené v článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a v článku 2 smernice 2004/18, ako aj zásadu proporcionality, sa majú vykladať v tom zmysle, že v zásade nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza mechanizmus odstránenia vád dokumentácie predloženej vo verejnom obstarávaní, podľa ktorého môže verejný obstarávateľ v rámci zadávacieho konania vyzvať každého uchádzača, ktorého ponuka obsahuje podstatné nezrovnalosti v zmysle uvedenej právnej úpravy, aby opravil svoju ponuku, s výhradou zaplatenia peňažnej sankcie, pokiaľ výška tejto sankcie zostane v súlade so zásadou proporcionality, čo musí posúdiť vnútroštátny súd.

Naopak, tie isté ustanovenia a zásady sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza mechanizmus odstránenia vád dokumentácie predloženej vo verejnom obstarávaní, podľa ktorého môže verejný obstarávateľ požadovať od uchádzača, aby po zaplatení peňažnej sankcie napravil stav, keď chýba určitý dokument, ktorý podľa výslovných ustanovení súťažných podkladov musí viesť k jeho vylúčeniu alebo aby odstránil nezrovnalosti zasahujúce jeho ponuku takým spôsobom, že vykonané opravy alebo zmeny možno považovať za predloženie novej ponuky.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 23.1.2017.


Top