Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0328

Vec C-328/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Paušálna pokuta — Penále)

OJ C 134, 16.4.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-328/16) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 91/271/EHS - Čistenie komunálnych odpadových vôd - Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti - Nevykonanie - Článok 260 ods. 2 ZFEÚ - Peňažné sankcie - Paušálna pokuta - Penále))

(2018/C 134/06)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Zavvos, E. Manhaeve a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: E. Skandalou, splnomocnená zástupkyňa)

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika si tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ.

2.

Pokiaľ bude nesplnenie povinností konštatované v bode 1 výroku pretrvávať aj v okamihu vyhlásenia tohto rozsudku, Helénskej republike sa ukladá povinnosť zaplatiť Európskej komisii penále vo výške 3 276 000 eur za každý polrok, v ktorom došlo k omeškaniu pri vykonaní opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s rozsudkom z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), a to odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku až do úplného vykonania rozsudku z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), ktorého skutočná výška sa vypočíta na konci každého šesťmesačného obdobia znížením celkovej sumy za každé z týchto období o percentuálny podiel predstavujúci pomer počtu jednotiek populačného koeficientu, ktoré boli na konci posudzovaného obdobia skutočne uvedené do súladu s rozsudkom z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), v regióne Thriasio Pedio k počtu jednotiek populačného koeficientu, ktoré neboli uvedené do súladu s rozsudkom z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), v tomto regióne ku dňu vyhlásenia tohto rozsudku.

3.

Helénska republika je povinná zaplatiť Európskej komisii paušálnu pokutu vo výške 5 miliónov eur.

4.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 402, 31.10.2016.


Top