Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0696

Vec C-696/17 P: Odvolanie podané 8. decembra 2017: Alex SCI proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 10. októbra 2017 vo veci T-841/16, Alex/Komisia

OJ C 72, 26.2.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 72/28


Odvolanie podané 8. decembra 2017: Alex SCI proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 10. októbra 2017 vo veci T-841/16, Alex/Komisia

(Vec C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Alex SCI (v zastúpení: J. Fouchet, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie vydané Všeobecným súdom Európskej únie 10. októbra 2017 v celom rozsahu, okrem časti, v ktorej v ktorej uznal napadnuteľnosť rozhodnutia Komisie z 21. septembra 2016

Vydal nové rozhodnutie, v ktorom:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 21. septembra 2016,

vyhlásil pomoc poskytnutú CABAB zo strany EFRR, francúzskeho štátu, Conseil régional d’Aquitaine a Conseil général des Pyrénées Atlantiques,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania, vrátane odmeny advokáta vo výške 5 000 eur.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

A.   O prípustnosti

Žalobkyňa navrhuje potvrdenie rozhodnutia Všeobecného súdu, že rozhodnutie je napadnuteľné. List z 21. septembra 2016 je aktom, ktorý možno v zmysle ustanovení článku 263 ods. 1 ZFEÚ napadnúť.

Pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu spoločnosti Alex SCI a jej právny záujem na podanie žaloby, žalobkyňa navrhuje zmenu uznesenia Všeobecného súdu. Jej obchodné postavenie je dotknuté v zmysle článku 263 ods. 4 ZFEÚ.

B.   O veci samej

Prvý žalobný dôvod je založený na vonkajšej protiprávnosti z dôvodu nedostatku odôvodnenia. V rozhodnutí z 21. septembra 2016 nie je uvedený žiadny právny základ v podobe právneho predpisu alebo judikatúry, takže Alex SCI, zastúpená svojím konateľom, nerozumie jeho obsahu len na základe prečítania tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je poznačené vonkajšou protiprávnosťou, keďže nie je dostatočne odôvodnené z právneho a skutkového hľadiska.

Druhý žalobný dôvod je založený na vnútornej protiprávnosti (existencia štátnej pomoci a jej neoznámenie). Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (CABAB) mala v úmysle v rámci hospodárskej stratégie upraviť priestor „Technocité“ v Bayonne, aby zriadil platformu špecializovanú na oblasť letectva. Požiadala preto EFRR, francúzsky štát, Conseil régional d’Aquitaine a Conseil général des Pyrénées Atlantiques, aby spolufinancovali jej projekt tak, že jednotlivo uhradia sumu vo výške 1 000 000 eur.

Tieto platby sú neoznámenou štátnou pomocou, ktoré sú v rozpore s článkom 108 ZFEÚ, keďže majú všetky znaky štátnej pomoci.

Okrem toho nie sú zlučiteľné so spoločným trhom. Projekt Technocité je totiž priemyselnou a nevýrobnou platformou špecializovanou na oblasť rozvoja najmodernejších technológií v oblasti letectva, kozmonautiky a palubných systémov. Toto odvetvie je zjavne otvorené hospodárskej súťaži. Táto pomoc je teda v rozpore s článkom 107 ZFEÚ.

Napokon, pokiaľ ide o nevykonanie dohôd o poskytnutí pomoci, treba pripomenúť, že predmetom týchto dohôd je financovanie projektu „Letecké stredisko Technocité“ na účely úpravy lokality a zriadenia v nej „platformy špecializovanej na výskum a rozvoj najmodernejších technológií v oblasti letectva, kozmonautiky a palubných systémov“. Oblasť zahŕňa činnosti rôznej povahy, ktoré vykonávajú rôzne spoločnosti, ako sú Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…, t. j. spoločnosti pôsobiace v oblastiach, ktoré nepatria do leteckého odvetvia.

Na záver, štátnu pomoc treba zrušiť a uhradené sumy vrátiť [pozri najmä nariadenie č. 734/2013 (1) a č. 2988/95 (2), článok 4 ods. 1 a 4; Conseil d’État (CE) (Štátna rada Francúzska), 2. júna 1992, Rec. s. 165; CE, 6. novembra 1998, Rec. s. 397; rozsudok SDEÚ, 11. júla 1996, SFEI, vec C-39/94].


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 734/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 204, 2013, s. 15).

(2)  Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev) (Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340).


Top