Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(40)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

OJ C 417, 6.12.2017, p. 247–251 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/247


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

(2017/C 417/40)

ÚVOD

1.

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA, ďalej len „agentúra“), so sídlom v Bruseli, bola zriadená na základe rozhodnutia Komisie 2013/801/EÚ (1) a nahrádza Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť a stáva sa jej nástupcom. Agentúra bola zriadená na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024 s cieľom riadiť opatrenia EÚ v súvislosti s Nástrojom na prepojenie Európy, programom financovania výskumu a inovácií Horizont 2020, transeurópskou dopravnou sieťou a programom Marco Polo.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o agentúre (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o agentúre

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR)

18,4

21,7

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (3)

186

225

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (ak sú relevantné) a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov (4) a správ o plnení rozpočtu (5) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií,

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jej operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie agentúry nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti agentúry zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva agentúry.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke agentúry nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy agentúry na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a agentúra tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

16.

Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v prípade hlavy III a predstavovala sumu 0,5 mil. EUR, t. j. 48 % (2015: 0,5 mil. EUR, t. j. 51 %). Hlavnou príčinou boli zmluvy IT a zmluvy o vykonaní auditu, ktoré sa majú plniť po skončení roka.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

17.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 65.

(2)  Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke: www.ec.europa.eu/inea.

(3)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté agentúrou.

(4)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(5)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2015

Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov sa zvýšila v prípade hlavy III (prevádzkové výdavky), kde dosahovala 0,5  mil. EUR, t. j. 51 % (2014: 0,4  mil. EUR, t. j. 56 %). Hlavnou príčinou bolo uzavretie zmlúv IT a zmlúv o vykonaní auditu v súvislosti so službami, ktoré sa majú poskytnúť po skončení roka.

Nevzťahuje sa


ODPOVEĎ AGENTÚRY

16.

Agentúra INEA považuje mieru prenesených rozpočtových prostriedkov pre hlavu III za oprávnenú z hľadiska povahy výdavkov. Ako uvádza Dvor audítorov, tieto výdavky súvisia so zmluvami v oblasti IT a auditu z roku 2016 trvajúce aj v roku 2017, ktorých realizáciu nie je možné vždy začať a ukončiť v rovnakom stanovenom roku. Pokiaľ ide o zmluvy v oblasti IT, je potrebné poznamenať, že 35 % z prenesenej sumy súvisí so službami, ktoré boli poskytované v poslednom štvrťroku 2016, avšak fakturované začiatkom roku 2017. Veľmi podobné percento sa týka zmlúv o audite s osobitnou poznámkou, že pri tomto druhu zmlúv sa záverečná platba auditnej spoločnosti môže uskutočniť len po schválení záverečnej správy o audite v nadväznosti na ukončenie námietkového konania voči kontrolovanému subjektu, na ktorého trvanie nemá agentúra INEA žiadny vplyv.


Top