Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(31)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

OJ C 417, 6.12.2017, p. 194–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/194


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

(2017/C 417/31)

ÚVOD

1.

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (ďalej len „agentúra“), so sídlom v Tallinne, Štrasburgu a St. Johann im Pongau, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1077/2011 (1). Základným poslaním agentúry je plnenie úloh operačného riadenia týkajúcich sa druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a Európskeho systému na porovnávanie odtlačkov prstov (Eurodac).

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o agentúre (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o agentúre

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR) (3)

71,7

82,3

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (4)

134

144

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov (5) a správ o plnení rozpočtu (6) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jej operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie agentúry nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti agentúry zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva agentúry.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke agentúry nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy agentúry na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a agentúra tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou agentúry v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (7).

16.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ZÁKONNOSTI A RIADNOSTI OPERÁCIÍ

17.

V roku 2016 agentúra prijala a akceptovala dodávky vo výške 2,8 mil. EUR bez toho, aby k nim boli prijaté rozpočtové a právne záväzky (zákazky). Boli prijaté so spätnou účinnosťou, aby sa tieto nákupy uviedli do súladu s predpismi.

PRIPOMIENKY K VNÚTORNÝM KONTROLÁM

18.

Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe z júla 2016 dospel k záveru, že celkový návrh a praktická realizácia procesov zabezpečuje, aby agentúra prevádzkovala informačné systémy SIS II, VIS a Eurodac spôsobom, ktorý umožňuje priebežnú a neprerušovanú výmenu údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré ich používajú. Napriek tomu, že IAS neupozornil na žiadne závažné problémy, uviedol, že je možné zlepšiť efektívnosť procesov v oblasti riadenia konfigurácií a zmien, spustenia a testovania systémov, riadenia problémov a tiež riadenia služieb a postupov pri riešení incidentov. Agentúra a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

19.

Agentúra preniesla viac než 5 mil. EUR, t. j. 63 % viazaných rozpočtových prostriedkov hlavy II (administratívne výdavky) (2015: 9 mil. EUR, t. j. 50 %). Súvisia predovšetkým so správou budovy a konzultačnými službami, ktoré budú poskytnuté v roku 2017. Takáto vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov na pokrytie činností nasledujúceho roku je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu.

PRIPOMIENKY K RIADNEMU FINANČNÉMU HOSPODÁRENIU A VÝKONNOSTI

20.

V júni 2015 agentúra podpísala zákazku na poskytnutie služby v oblasti stavebníctva v súvislosti s priestormi v Štrasburgu v hodnote 21,5 mil. EUR. Dohodnutou hlavnou platobnou metódou boli postupné platby. Na to, aby sa zvýšilo čerpanie rozpočtu, však agentúra v júli 2015 zmluvu upravila a ako preferovanú metódu úhrady stanovila zálohové platby. Do novembra 2016 agentúra zaplatila plnú zmluvnú sumu, hoci dokončená bola menej ako polovica práce.

21.

Na jednom zo zasadnutí, ktoré sa konalo v roku 2016, sa zástupca Komisie v správnej rade agentúry zaoberal otázkou narastajúcich nákladov na údržbu. Pre tento nárast síce existuje niekoľko vysvetlení, ako je pokračujúci vývoj a rozširovanie funkcií systémov, ale Dvor audítorov zaznamenal prípady verejného obstarávania, keď agentúra nekontrolovala hospodársky najvýhodnejšie riešenia. Agentúra napríklad na základe rámcovej zmluvy kúpila novú softvérovú licenciu za 4,6 mil. EUR bez toho, aby skontrolovala, že zmluvný dodávateľ v rámci tejto zmluvy, ktorý konal ako prostredník medzi agentúrou a potenciálnymi dodávateľmi softvéru, vybral najlepšiu cenu.

22.

V máji 2016 agentúra podpísala s jedným konzorciom rámcovú zmluvu v hodnote 194 mil. EUR na ďalší vývoj a údržbu vízového informačného systému (VIS) a systému na porovnávanie biometrických prvkov (BMS) na maximálne obdobie šiestich rokov. Zákazka bola udelená prostredníctvom postupu verejného obstarávania. Jednou z hlavných požiadaviek na prijatie uchádzačov bol komerčný prístup k technológii BMS. No vzhľadom na to, že spoločnosť, ktorá BMS vyvinula, nemala zmluvnú povinnosť prideliť komerčný prístup akémukoľvek uchádzačovi, ktorý prejavil záujem, existovala možnosť, že bude ohrozená konkurencieschopnosť tohto postupu.

23.

Externé hodnotenie agentúry sa vykonávalo v mene Komisie od marca do decembra 2015 a výsledky boli predložené v záverečnej hodnotiacej správe v marci 2016. Pri hodnotení sa dospelo k záveru, že agentúra prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a účinne plní svoje úlohy. V záujme ďalšieho zlepšenia prevádzkového riadenia hodnotitelia predložili 64 odporúčaní, z ktorých sedem sa považuje za kriticky dôležité a 11 za veľmi dôležité. Agentúra pripravila plán na riešenie odporúčaní, ktorý sa vykonáva.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

24.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí 19. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.

(2)  Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke: www.eulisa.europa.eu.

(3)  Rozpočtové údaje sú založené na platobných rozpočtových prostriedkoch.

(4)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté agentúrou.

(5)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(6)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2013

V súlade so zriaďujúcim nariadením agentúry musia krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac prispievať do rozpočtu agentúry. Hoci krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru využívali v roku 2013 systémy spravované agentúrou, rokovania s Komisiou stále prebiehali.

Prebieha

2014

Zdôraznenie skutočnosti v súvislosti so spoľahlivosťou účtovnej závierky

Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko vyjadrené bode 8, Dvor audítorov upozorňuje na ocenenie Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a Eurodac-u (systémy) v účtoch agentúry. Prevádzkové riadenie týchto systémov je hlavnou úlohou agentúry. Vzhľadom na chýbajúce spoľahlivé a úplné informácie o celkových nákladoch na ich vývoj sú zaznamenané v účtovnej závierke agentúry v ich čistých účtovných hodnotách podľa účtovných kníh Komisie a sú aktualizované na konci roka (približne 6,6  mil. EUR k dátumu prevodu a 2,1  mil. EUR k 31. decembru 2014). Tieto hodnoty sa vzťahujú hlavne na hardvér a štandardné softvérové komponenty a nezahŕňajú náklady na vývoj softvéru (pozri poznámku 6.3.1 k ročnej účtovnej závierke agentúry).

Dokončené

2015

Agentúra podpísala rámcovú zmluvu na obstarávateľské služby v hodnote 2 mil. EUR, ktoré má zabezpečiť zmluvný dodávateľ (obstarávateľské služby), pričom ide o služby v oblasti odbornej prípravy, poradenstva a vzdelávania od poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami (vzdelávacie služby). Zmluvný dodávateľ nájde na konkrétnu žiadosť vhodné vzdelávacie služby a predloží cenovú ponuku vzdelávacích služieb plus poplatok za vlastné obstarávateľské služby (odmena). V rámcovej zmluve sa však nešpecifikuje, že obstarávateľské služby sa majú zabezpečovať v súlade s ustanoveniami rozpočtových pravidiel agentúry týkajúcimi sa obstarávania. Súčasný postup predkladania cenových ponúk na schválenie agentúre preto nezaručuje, že pri obstarávaní služieb boli dodržané všetky požiadavky rozpočtových pravidiel.

Zatiaľ nevykonané

2015

Výzva na vyjadrenie záujmu a predbežný výber uchádzačov na účasť na rokovacom konaní s odhadovanou hodnotou 20 mil. EUR sa uskutočnili bez poverenia zo strany povoľujúceho úradníka.

Nevzťahuje sa

2015

Viazané rozpočtové prostriedky prenesené v rámci hlavy II (administratívne výdavky) dosahujú sumu 9 mil. EUR, t. j. 50 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov (2014: 15 mil. EUR, t. j. 87 %). Tieto prenosy súviseli hlavne s veľkou zmluvou na rozšírenie štrasburskej budovy (4,6  mil. EUR), ako aj so službami poskytnutými na základe viacročných zmlúv.

Nevzťahuje sa

2015

Stále neboli uzavreté dohody s krajinami pridruženými k schengenskému priestoru (Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko), v ktorých sa definujú podrobné pravidlá ich účasti na práci agentúry vrátane ustanovení o hlasovacích právach a prispievaní do rozpočtu agentúry. Kým tieto dohody neexistujú, krajiny pridružené k schengenskému priestoru prispievajú do hlavy III (prevádzkové výdavky) rozpočtu agentúry v súlade s ustanovením v dohodách o pridružení podpísaných s EÚ. Neprispievajú však zatiaľ na činnosti v rámci hláv I a II (platy a iné administratívne výdavky) rozpočtu agentúry.

Prebieha

2015

Z kontrolovaných postupov verejného obstarávania vyplynulo, že agentúra podpísala rámcové zmluvy a viedla rokovania s jediným dodávateľom bez presného vymedzenia požadovaných služieb. To obmedzuje hospodársku súťaž a zvyšuje závislosť na dodávateľovi. Agentúra by mala uzatvárať dohody s viacerými dodávateľmi alebo, pokiaľ je to možné, vymedziť požadované služby presnejšie.

Zatiaľ nevykonané


ODPOVEĎ AGENTÚRY

17.

Tieto postupy boli zvolené preto, aby sa vyriešili naliehavé prevádzkové požiadavky a aby bolo možné vyhovieť rýchlo rastúcim potrebám členských štátov na ukladací priestor.

18.

Agentúra vzala na vedomie pripomienky Dvora audítorov. Útvar pre vnútorný audit a agentúra sa dohodli na akčnom pláne na riešenie týchto zistení. V súčasnosti prebieha plnenie tohto plánu.

20.

Prenosy v hlave 1 a 2 sú predmetom neustáleho prehodnocovania a plánovania, aby sa ich miera postupne znížila na nevyhnutné minimum a aby k nim dochádzalo iba v oprávnených prípadoch.

Pokiaľ ide o ukazovateľ výkonnosti, z 19 551 594,31 EUR nediferencovaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 bolo zrušených iba 474 015,04 EUR (t. j. 2,42 %).

21.

Plánovaný spôsob platby vychádzal z rozpočtových obmedzení, ktoré umožňujú úplné využitie rozpočtových prostriedkov C1 a C2 v rámci roka n + 1 podľa pravidiel pre nediferencované rozpočtové prostriedky.

Platby v rámci predbežného financovania sú spojené s príslušnou finančnou zábezpekou, uvoľnenou v súlade s pokrokom prác, čím sa minimalizuje riziko pre agentúru. Okrem finančnej zábezpeky poskytol zmluvný dodávateľ zábezpeku na plnenie zmluvy vo výške 5 %. Zábezpeka na plnenie je osobitne podmienená dodržaním zmluvných záväzkov.

22.

Pokiaľ ide o predĺženie zmluvy o údržbe prvkov systému VIS, prehodnotením sa dospelo k záveru, že plánované zmeny nemožno ani technicky ani ekonomicky oddeliť od hlavnej zmluvy. V tejto súvislosti treba poznamenať, že spoločnosti WCC je vlastníkom práv duševného vlastníctva vyhľadávača Elise. Preto je každý predajca fakticky subdodávateľ WCC, čiže nedokáže poskytnúť výhodnejšie podmienky. Navyše sa osobitná podmienka SC 14 netýka iba trvalých licencií WCC ELise, ale aj ich následnej údržby. Takúto údržbu nie je možné priradiť tretiemu predajcovi bez toho, aby prebral celkovú zodpovednosť zmluvného dodávateľa na údržbu v prevádzkovom stave (MWO), pokiaľ ide o údržbu systému VIS.

Okrem toho netreba zabúdať, že nadobudnutie trvalých licenci WCC Elise prinieslo agentúre značné úspory v dlhodobom meradle, ktoré sa odhadujú na 402 243,22 EUR za štvorročné obdobie.

Na záver treba poznamenať, že článok I.19.1 osobitných podmienok rámcovej zmluvy obsahuje tzv. doložku zákazníka s najlepšími obchodnými podmienkami, čím sa ešte viac chránia finančné záujmy agentúry pri poskytovaní hardvéru a softvéru od zmluvného dodávateľa.

23.

Agentúra uznáva, že môže existovať riziko, ktoré identifikoval Dvor audítorov, ale sa domnieva, že toto riziko sa neprejavilo, keďže žiadny hospodársky subjekt nevzniesol námietky voči prístupu k technológiám. Preto máme primerané uistenie, že zmluva bola dodržaná.

24.

Agentúra berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov a potvrdzuje, že schválený akčný plán sa realizuje.


Top