Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(30)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

OJ C 417, 6.12.2017, p. 187–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/187


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

(2017/C 417/30)

ÚVOD

1.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad“, známy tiež ako „EUIPO“), do 23. marca 2016 známy ako Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu („OHIM“), bol zriadený na základe nariadenia (ES) č. 207/2009 (1), naposledy zmeneného nariadením (EÚ) 2015/2424 (2). Medzi hlavné aktivity úradu, ktorý má sídlo v Alicante, patrí registrácia ochranných známok EÚ a zapísaných dizajnov Spoločenstva platných v celej EÚ.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o úrade (3).

Tabuľka

Hlavné údaje o úrade

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR) (4)

384,2

421,3

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru

848

910

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly úradu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (ak sú relevantné) a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku úradu, ktorá pozostáva z finančných výkazov (5) a správ o plnení rozpočtu (6) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií,

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka úradu za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu úradu k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách úradu vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie úradu nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti úradu zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva úradu.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke úradu nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami posudzujeme postupy úradu na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a úrad tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

Ďalšie pripomienky

15.

Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko Dvora audítorov, poukazujeme na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo oznámilo Európskej rade dňa 29. marca 2017 svoje rozhodnutie vystúpiť z Európskej únie. Dohoda o podmienkach vystúpenia bude predmetom rokovaní. Rozpočet úradu sa v plnej výške financuje z poplatkov hospodárskych subjektov pôsobiacich v EÚ. Výška poplatkov sa mení každý rok v závislosti od počtu registrácií a obnovy ochranných známok a vzorov. Je možné, že v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ dôjde v budúcnosti k poklesu príjmov úradu.

16.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

17.

Miera plnenia rozpočtu na úrovni 89 % bola nízka a poukazuje na nepresný odhad výdavkov v rozpočte na rok 2016. Presnosť rozpočtu úradu, ktorá sa v prípade potreby môže zaistiť prostredníctvom opravného rozpočtu, sa stala ešte dôležitejšou po nedávnych zmenách zakladajúceho nariadenia a nariadenia o rozpočtových pravidlách úradu, v ktorých sa stanovujú mechanizmy, ako je presun prebytkov do rezervného fondu (7) a súvisiaci mechanizmus vyrovnávania (8), ktoré sú prepojené s rozpočtovanými sumami.

PRIPOMIENKY K RIADNEMU FINANČNÉMU HOSPODÁRENIU A VÝKONNOSTI

18.

V roku 2014 úrad vyhlásil výzvu na predloženie ponúk s cieľom uzavrieť štvorročnú rámcovú zmluvu s odhadovaným trhovým objemom 30 mil. EUR týkajúcu sa poskytovania poradenských služieb v súvislosti s rôznymi aktivitami, ako sú audítorské služby, riadenie projektov, všeobecné poradenstvo a štúdie. Avšak niektoré časti postupu verejného obstarávania a následného uplatnenia rámcovej zmluvy neboli dobre riadené. Ciele a aktivity, ktoré sa mali realizovať, neboli vymedzené dostatočne konkrétne na to, aby umožnili presný odhad potrebného objemu rámcovej zmluvy. V dôsledku toho sa úplne vyčerpala už do dvoch rokov a šiestich mesiacov. Navyše napriek veľkej rôznorodosti obstarávaných služieb a zväčša rozličným mieram výdavkov na aktivity neboli v rámci zákazky stanovené časti. Využitie častí zákazky mohlo pri nižších hodnotách aktivít povzbudiť k účasti menšie firmy. A napokon v dôsledku toho, že sa na základe rámcovej zmluvy vyžadovalo, aby jediný dodávateľ predkladal ponuky s pevne stanovenými cenami, bola neutralizovaná cenová konkurencia a zvýšila sa závislosť od daného dodávateľa. Vo všetkých prípadoch, keď je to možné, by úrad mal zvážiť uzatváranie dohôd s viacerými dodávateľmi na základe opätovného otvorenia súťažného konania.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

19.

Poslanie úradu, ktoré spočíva v registrácii ochranných známok a vzorov pre jednotný európsky trh, si vyžaduje veľký objem prekladateľskej práce. V zakladajúcom nariadení úradu sa stanovuje, že prekladateľské služby potrebné na zabezpečenie fungovania úradu poskytne Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie („CdT“), v dôsledku čoho je úrad hlavným klientom strediska. Úrad čoraz viac využíva interné riešenia, ako sú jazykové a prekladateľské pamäte a súvisiaci softvér. Cieľom týchto nástrojov je zlepšiť účinnosť a efektívnosť úradu z hľadiska nákladov. Z hľadiska Európskej únie však môže táto situácia viesť k zdvojeniu práce a súvisiacich nákladov.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

20.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2013, s. 21.

(3)  Viac informácií o právomociach a činnostiach úradu je dostupných na jeho webovej stránke: https://euipo.europa.eu.

(4)  Údaje o rozpočte zahŕňajú rezervu na nepredvídané udalosti.

Zdroj: Údaje poskytnuté úradom.

(5)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(6)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(7)  V článku 89 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách úradu sa stanovuje, že úrad vytvorí rezervný fond s dostatočnými finančnými prostriedkami, ktoré na jeden rok zabezpečia kontinuitu jeho činností a vykonávanie úloh, to znamená ekvivalentné množstvo odhadovaných rozpočtových prostriedkov, ako boli naplánované v hlavách 1, 2 a 3 rozpočtu úradu.

(8)  V článku 139 ods. 4 a 6 zakladajúceho nariadenia úradu sa stanovuje, že úrad každý rok vyrovná náklady, ktoré vznikli úradom priemyselného vlastníctva členských štátov, Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo a iným príslušným orgánom, ktoré určia členské štáty, v dôsledku osobitných úloh, ktoré plnia ako funkčná súčasť systému ochranných známok EÚ v súvislosti s rôznymi službami a konaniami, pričom táto povinnosť sa uplatní, len pokiaľ v danom roku nevznikne rozpočtový deficit.


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2013

Úrad má plán na zabezpečenie pokračovania činnosti a plán krízového riadenia, podľa ktorého sa približne 25 funkcií musí zabezpečiť zamestnancami v stálej pohotovosti. Hoci rozpočtové prostriedky na príspevky na stálu pohotovosť schvaľuje ročne rozpočtový výbor úradu, suma vyplatená v roku 2013 (402 458  EUR) značne prevyšuje príspevky, ktoré platia iné agentúry na zabezpečenie permanentnej služby.

Dokončené

2014

Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke úradu za rok 2013 vyjadril pochybnosti o sume vynaloženej na príspevky za zabezpečenie pohotovosti (0,40  mil. EUR). Tieto platby boli v roku 2014 ešte vyššie (0,44  mil. EUR). Úrad v novembri 2014 prehodnotil svoju politiku a znížil počet funkcií, ktoré sú oprávnené na príspevky za zabezpečenie pohotovosti z 25 na 17. Účinok oboch opatrení sa prejaví od roku 2015 (1). Vyše 11 000  EUR sa vo forme príspevkov na zabezpečenie pohotovosti vyplatilo každému z deviatich zamestnancov, z ktorých siedmi boli vedúcimi pracovníkmi.

Dokončené

2015

Miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 bola vysoká v prípade hlavy III vo výške 12,9  mil. EUR, t. j. 36 % (2014: 14,1  mil. EUR, t. j. 38 %). Prenosy sa týkajú najmä dohôd o spolupráci s vnútroštátnymi úradmi, ktoré predkladajú žiadosti o preplatenie nákladov až po konci roka.

Nevzťahuje sa

2015

Obstarávanie služieb prostredníctvom rokovacieho konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení obstarávania obmedzuje verejnú súťaž na jedinú rokujúcu stranu a preto by sa malo využívať len za mimoriadnych okolností. Úrad v roku 2015 na základe takéhoto postupu rozšíril šesť rámcových zmlúv s hodnotou rozšírených služieb 1,9  mil. EUR (v roku 2014: 12 rámcových zmlúv s hodnotou rozšírených služieb 12,6  mil. EUR) (2). Používanie tohto postupu úradom sa nedá považovať za „mimoriadne“ vzhľadom na počet, hodnotu a frekvenciu takýchto zmlúv a neboli v plnej miere dodržané formálne požiadavky (3).

Dokončené

2015

Úrad prepláca časť všetkých hrubých miezd vyslaných národných expertov ich zamestnávateľom. Ide o odchýlku od postupu Komisie, pretože mzdy vyslaných národných expertov majú naďalej platiť ich zamestnávatelia. V roku 2015 dosiahla suma preplatených miezd 1,9  mil. EUR.

Dokončené

2015

K 31. decembru 2015 bolo deväť zamestnancov OHIM pridelených v záujme úradu do odvolacej rady OHIM. V služobnom poriadku EÚ sa však takého pridelenie neumožňuje (4).

Dokončené (5)


(1)  V roku 2015 úrad vyplatil príspevky vo výške 285 242 EUR na zabezpečenie pohotovosti, pričom nárok na tento príspevok malo 13 funkcií.

(2)  Rámcové zmluvy rozšírené na základe článku 134 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(3)  Ako sa stanovuje v článku 134 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

(4)  Článok 37 písm. a) nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa stanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 45, 14.6.1962, s. 1385/62).

(5)  Úrad prijal v roku 2016 ďalšie opatrenia na zaistenie nezávislosti rady od úradu.


ODPOVEĎ ÚRADU

17.

Úrad súhlasí s tým, že presnosť rozpočtu úradu sa stala dôležitejšou v dôsledku nedávnych zmien v základnom nariadení a nariadení o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa špecifikujú mechanizmy, ako je napríklad prideľovanie prebytkov do rezervného fondu, prahová hodnota činností EÚ v oblasti spolupráce a mechanizmus vyplácania, pretože sú spojené s rozpočtovanými sumami. Z tohto dôvodu bude úrad venovať osobitnú pozornosť vypracovaniu presnejších rozpočtov v budúcnosti a v prípade potreby prostredníctvom zmenených rozpočtov, ktoré budú predložené riadiacim orgánom úradu vo vhodnom čase, ktorý zachová prognostickú povahu rozpočtu.

18.

Úrad berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov.

Pôvodný odhad objemu rámcovej zmluvy bolo ťažké vypočítať v čase verejnej súťaže v dôsledku skutočnosti, že špecifikácia cieľov a činností na pokrytie posledných dvoch rokov zmluvy bola priamo spojená so strategickým plánom 2020 (1) (SP2020, ktorý ešte nebol vypracovaný do podrobností alebo dokonca nebol v tom čase vytvorený. Avšak je potrebné poznamenať, že to bolo napravené v nasledujúcej rámcovej zmluve, kde odhady objemu zodpovedajú podrobnému zoznamu základných činností.

Čo sa týka možného použitia častí, úrad ich posúdi na účely budúcej verejnej súťaže tohto druhu.

Pokiaľ ide o pripomienku Dvora audítorov v otázke neutralizovanej hospodárskej súťaže v oblasti cien a zvýšenej závislosti od dodávateľa v dôsledku žiadosti o ponuky s pevnou cenou od jedného dodávateľa, je potrebné poznamenať, že len 50 % špecifických zmlúv podpísaných v rámci tejto rámcovej zmluvy sú pevne stanovené ceny. V tejto súvislosti úrad zriadil špecializovaný tím určený na riadenie zmlúv v celom úrade a vytvoril rámec pre riadenie predajcov, ktorý mu umožňuje hodnotiť správnosť ponuky s pevnou cenou a v prípade, že sa prikloní k inej zmluve, mechanizmus, akým je napríklad „Uvedené časy a spôsoby, alebo ako posledná možnosť,„Časy a spôsoby“. Okrem toho opätovné otvorenie mechanizmu súťaže znamená viac administratívnych nákladov a ukazuje sa ako časovo náročnejšie ako iné riešenia.

Ďalej pre následné rámcové zmluvy úrad používa zmiešaný viacnásobný rámcový kontrakt, čiastočne kaskádový, čiastočne opätovne otvorený pre služby tejto povahy.

19.

Zatiaľ čo základné právne predpisy CdT aj EUIPO stanovujú len to, že CdT poskytuje prekladateľské služby potrebné pre fungovanie úradu, EUIPO sa spoliehalo na služby CdT nielen pre všetky potrebné preklady, ale aj pre niekoľko dodatočných úloh vrátane editačnej a terminologickej práce. Avšak rovnako ako každá iná európska agentúra alebo orgán je úrad viazaný zásadou riadneho finančného hospodárenia a domnieva sa, že platenie za preklady, ktoré už boli vyžiadané a zaplatené v minulosti, nie je v súlade s touto zásadou.

Ako uviedol Dvor audítorov, EUIPO ostáva hlavným klientom CdT, ktorý sa v roku 2016 podieľal na viac ako polovici jeho príjmov, aj keď úrad používa prekladové pamäte v oblasti duševného vlastníctva (2), ktoré vyplývajú zo záznamov z predchádzajúcich prekladov v oblasti duševného vlastníctva za posledných 20 rokov. V roku 2016 bolo možné z týchto záznamov získať 96 % pojmov potrebných na preklad v oblasti duševného vlastníctva. 4 % potrebných prekladov v oblasti duševného vlastníctva, ktoré si vyžiadali preklad strediskom CdT, stálo úrad 15,5 milióna euro.

V súlade so svojím poslaním sa EUIPO vždy snažil poskytovať používateľom v oblasti duševného vlastníctva čo najlepšiu kvalitu za najnižšiu možnú cenu, aby podporila podnikanie v EÚ. V tomto ohľade úrad znížil poplatky za ochranné známky o viac ako 50 %, čo jednoznačne prináša prospech našim používateľom, najmä MSP. Úspory súvisiace s vyššie uvedenou praxou sa na tomto výraznom znížení významne podieľali.

Pokiaľ ide o obavy vyjadrené Dvorom audítorov, pokiaľ ide o možné zdvojenie úsilia a súvisiacich nákladov na úrovni Európskej únie, úrad sa domnieva, že uchovávanie a opätovné využívanie dostupných záznamov EUIPO nepredstavuje veľké úsilie ani náklady. Úrad nepretržite premýšľa o spôsoboch, ako zaručiť hodnotu za peniaze v rámci existujúceho právneho rámca.

CdT je kľúčovým partnerom pri plnení poslania úradu a vzhľadom na pokrok v oblasti automatizovaných prekladov si úrad myslí, že kľúčový význam má skutočnosť, aby sa činnosti realizovali v spoločnom strategickom záujme pre blízku a predvídateľnú budúcnosť za účelom dosiahnutia moderného a udržateľného podnikateľského modelu, ktorý bude spravodlivým spôsobom prospešný pre všetky zúčastnené strany.


(1)  SP2020 sa vzťahuje na viacročný pracovný program, ktorý zahŕňa činnosti a projekty na obdobie rokov 2016-2020

(2)  Prekladové pamäte odkazujú na opätovné využívanie dostupných prekladov a vo faktoch sa označujú ako „predbežný preklad“


Top