Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(25)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

OJ C 417, 6.12.2017, p. 160–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/160


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

(2017/C 417/25)

ÚVOD

1.

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len „agentúra“ známa tiež ako „ENISA“), ktorá sídli v Aténach a Heraklione (1), bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (2) (ES) č. 460/2004, ktoré bolo po rôznych zmenách nahradené nariadením (EÚ) č. 526/2013 (3). Hlavnou úlohou agentúry je zvýšiť schopnosť Únie predchádzať problémom bezpečnosti sietí a informácií a reagovať na ne, stavajúc na vnútroštátnom úsilí a úsilí Únie.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o agentúre (4).

Tabuľka

Hlavné údaje o agentúre

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR)

10

11

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (5)

69

69

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov (6) a správ o plnení rozpočtu (7) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jej operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie agentúry nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti agentúry zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva agentúry.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke agentúry nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy agentúry na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Toto preskúmanie sa vzťahuje na všetky kategórie platieb okrem záloh v momente, keď sa uhrádzajú. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a agentúra tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou agentúry v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (8).

16.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

17.

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave II (administratívne výdavky) vo výške 0,3 mil. EUR. t. j. 25 % (2015: 0,15 mil. EUR, t. j. 22 %) viazaných rozpočtových prostriedkov. Táto vysoká miera je najmä výsledkom prevodov z hlavy I (výdavky na zamestnancov) a hlavy III (prevádzkové výdavky) a týkajú sa hlavne investícií do IT a služobného vozidla ku koncu roka.

PRIPOMIENKY K RIADNEMU FINANČNÉMU HOSPODÁRENIU A VÝKONNOSTI

18.

V súlade s požiadavkami stanovenými v nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry boli externé hodnotenie výkonnosti ENISA vypracované za rok 2014 a 2015, pričom záverečné správy boli predložené v októbri 2015 resp. máji 2016. V hodnotení za rok 2014 sa dospelo k záveru, že hlavné prevádzkové činnosti vykonané podľa plánu práce na rok 2014 sú jasne prepojené na právny mandát ENISA a účinnosť agentúry bola posúdená ako dobrá. Bolo v ňom však uvedené, že je priestor na zlepšenie v súvislosti s rozdelením agentúry medzi Heraklionom a Aténami, čo vedie k ťažkopádnym pracovným procesom a nedostatočnej komunikácii a spolupráci. V hodnotení za rok 2015 sa dospelo k záveru, že práca a výstupy agentúry ENISA zodpovedajú potrebe bezpečnosti sietí a informácií v EÚ a členských štátoch a agentúra účinne spĺňa očakávania zainteresovaných strán. V správe však bola zdôraznená potreba zlepšiť komunikáciu medzi ENISA a jej zainteresovanými stranami, ktorí považujú mandát a dosah ENISA za príliš obmedzené. Agentúra vykonáva akčný plán dohodnutý v reakcii na to so správnou radou.

19.

V roku 2016 agentúra presunula ďalších osem zamestnancov do Atén, čím sa znížil počet zamestnancov v Heraklione na 14. Ako bolo zdôraznené v správe Dvora audítorov z roku 2013, je pravdepodobné, že náklady by bolo možné ďalej znížiť, ak by boli všetci zamestnanci sústredení na jednom mieste.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

20.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 19. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Prevádzkoví zamestnanci agentúry boli premiestnení do Atén v marci 2013.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.

(4)  Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke: www.enisa.europa.eu.

(5)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté agentúrou.

(6)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(7)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2015

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave II (administratívne výdavky) vo výške 0,15  mil. EUR. t. j. 22 % (2014: 0,6  mil. EUR, t. j. 49 %). Tieto prenesené rozpočtové prostriedky sa týkali investícií do IT infraštruktúry, ktorá bola objednaná podľa plánu ku koncu roka.

Nevzťahuje sa

2015

V roku 2016 agentúra plánuje premiestniť niekoľko administratívnych zamestnancov z Heraklionu do Atén, hoci sa v jej základnom nariadení stanovuje, že zamestnanci pracujúci v administratívne agentúry sú primárne umiestnení v Heraklione.

Prebieha


ODPOVEĎ AGENTÚRY

17.

Agentúra ENISA identifikovala prehľadnú mapu zainteresovaných strán a stanovila priority. Zároveň agentúra ENISA zavádza softvér na riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami (SRM), ktorého účelom je podpora zosúladenia očakávaní a potrieb zainteresovaných strán, čím sa umocní účinná komunikačná stratégia.

Prenos rozpočtových prostriedkov je teda oprávnený a súvisí s obstaraním softvéru SRM dokončeným v decembri 2016, ako aj s obstaraním služobného auta agentúry.

18.

S cieľom zvýšiť efektívnosť agentúra vylepšila zariadenia na videokonferencie a využíva softvér nazývaný Bezpapierový (z angl. paperless), ktorý agentúre umožňuje venovať sa každodenným pracovným činnostiam efektívnejšie (ide o úplne tzv. bezpapierový softvér pre elektronické pracovné postupy). V dôsledku týchto opatrení sa zlepšila komunikácia v rámci agentúry.

Pokiaľ ide o externé vzťahy agentúry ENISA, agentúra prediskutovala s orgánmi hostiteľskej krajiny možnosť presťahovania všetkých zamestnancov agentúry do Atén.

Okrem toho manažment a správna rada agentúry diskutujú o budúcnosti agentúry a najlepšom spôsobe komunikácie so zainteresovanými stranami agentúry, ako aj spôsobe zvýšenia vplyvu agentúry v rámci dostupných ľudských a finančných zdrojov. Komunikačný tím sa stal súčasťou nového odboru nazvaného Administratíva a vzťahy so zainteresovanými stranami s cieľom zvýšiť internú a externú efektívnosť. Strategický a prevádzkový plán sa priebežne hodnotia, aby čo najlepšie poslúžili EÚ prostredníctvom poskytovania informácií o kybernetickej bezpečnosti a zabezpečovania požadovanej informovanosti. A, ako bolo vysvetlené v bode 17, agentúra ENISA investovala do nástroja SRM.

19.

Sedem zamestnancov v roku 2016 a dvaja v roku 2017 bolo z dôvodu obmedzení v rámci pôsobiska v Heraklione požiadaných o presun do Atén. Očakáva sa, že celkovo bude v Heraklione koncom roka 2017 osem zamestnancov.


Top