Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(20)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou orgánu

OJ C 417, 6.12.2017, p. 126–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/126


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou orgánu

(2017/C 417/20)

ÚVOD

1.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „orgán“ známy tiež ako „EIOPA“), ktorý sídli vo Frankfurte, bol zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (1). Úlohou orgánu je prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných predpisov a postupov pre reguláciu a dohľad, prispievať k dôslednému uplatňovaniu právne záväzných aktov Únie, stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi, monitorovať a hodnotiť vývoj na trhoch v oblasti svojej pôsobnosti a zvyšovať ochranu poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o orgáne (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o orgáne

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR)

20,2

21,8

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (3)

133

139

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly orgánu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku orgánu, ktorá pozostáva z finančných výkazov (4) a správ o plnení rozpočtu (5) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií,

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka orgánu za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu orgánu k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách orgánu vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie orgánu nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti orgánu zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva orgánu.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke orgánu nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy orgánu na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a orgán tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou orgánu v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (6).

Ďalšie pripomienky

16.

Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko Dvora audítorov, poukazujeme na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo oznámilo Európskej rade dňa 29. marca 2017 svoje rozhodnutie vystúpiť z Európskej únie. Dohoda o podmienkach vystúpenia bude predmetom rokovaní. Rozpočet orgánu EIOPA je zo 40 % financovaný z finančných prostriedkov Únie a zo 60 % prostredníctvom priamych príspevkov členských štátov EÚ. V budúcnosti je možný pokles v príjmoch orgánu z dôvodu rozhodnutia Spojeného kráľovstva odísť z EÚ.

17.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(2)  Viac informácií o právomociach a činnostiach orgánu je dostupných na jeho webovej stránke: www.eiopa.europa.eu.

(3)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté orgánom.

(4)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(5)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2014

Celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká na úrovni 95 %. Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov je stále vysoká a predstavuje 5,6  mil. EUR, t. j. 26 % (2013: 5,2  mil. EUR, t. j. 28 %), najmä v prípade prevádzkového rozpočtu (hlava III) vo výške 4,7  mil. EUR, t. j. 66 % (2013: 3,7  mil. EUR, t. j. 85 %). Prenosy sa týkali najmä špecifických zmlúv s kumulatívnou hodnotou 2,4  mil. EUR, ktoré boli podpísané koncom roka a konkrétne súviseli s prebiehajúcim rozvojom a údržbou databázy (1,8  mil. EUR) a inými službami v oblasti IT, ktoré mali byť poskytnuté v roku 2015. Časť prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov sa týka rozpočtových presunov vykonaných v novembri a decembri 2014, keď orgán zvýšil prevádzkový rozpočet (hlava III) o 1,1  mil. EUR (19 %) (1) prostredníctvom presunov z rozpočtu na zamestnancov (hlava I) vo výške 858 828  EUR (2) a z administratívnych výdavkov (hlava II) vo výške 266 360  EUR (3). Cieľom presunov bolo kompenzovať chýbajúce prostriedky v rozpočte orgánu na rok 2015 po výrazných rozpočtových škrtoch, o ktorých rozhodli orgány udeľujúce absolutórium. Pre tieto chýbajúce prostriedky by orgán nemohol pokračovať v plnení svojej viacročnej stratégie v oblasti IT, ktorá bola jednou z jeho hlavných prevádzkových činností.

Nevzťahuje sa

2014

Hoci sú rozpočtové prevody, prenosy a súvisiace záväzky v súlade s osobitnými ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ a boli zrealizované v nadväznosti na rozhodnutia riadiacej rady, miera, do akej budú činnosti v roku 2015 kryté rozpočtovými prostriedkami z roku 2014, je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu. Je potrebné lepšie zosúladiť finančné prostriedky sprístupnené v ročných rozpočtoch orgánu s finančnými potrebami na plnenie jeho viacročnej stratégie v oblasti IT.

Dokončené


(1)  2015: 0,6 mil. EUR (16 %)

(2)  2015: 317 737 EUR

(3)  2015: 322 737 EUR


ODPOVEĎ ORGÁNU

Orgán vzal na vedomie správu Dvora audítorov.


Top