Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(15)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

OJ C 417, 6.12.2017, p. 98–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/98


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

(2017/C 417/15)

ÚVOD

1.

Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“ známa tiež ako „ECHA“) so sídlom v Helsinkách bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1). Medzi jej hlavné úlohy patrí zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj voľný obeh látok na vnútornom trhu, a zároveň zlepšovať konkurencieschopnosť a prinášať inovácie. Agentúra tiež podporuje rozvoj alternatívnych metód posudzovania nebezpečnosti látok.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o agentúre (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o agentúre

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR) (3)

114,8

110,1

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (4)

572

578

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov (5) a správ o plnení rozpočtu (6) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jej operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie agentúry nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti agentúry zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva agentúry.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke agentúry nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy agentúry na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a agentúra tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou agentúry v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (7).

Ďalšie pripomienky

16.

Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko Dvora audítorov, poukazujeme na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo (UK) oznámilo Európskej rade dňa 29. marca 2017 svoje rozhodnutie vystúpiť z Európskej únie. Dohoda o podmienkach vystúpenia bude predmetom rokovaní. Rozpočet ECHA je čiastočne financovaný z poplatkov od hospodárskych subjektov EÚ. Výška poplatkov kolíše každý rok v závislosti od počtu registrácií látok. Možný je ďalší pokles v príjmoch agentúry z dôvodu rozhodnutia Spojeného kráľovstva odísť z EÚ.

17.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

18.

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky zostali vysoké v hlave III (prevádzkové výdavky na REACH) a predstavovali 10,1 mil. EUR. t. j. 39 % (2015: 7,3 mil. EUR, t. j. 32 %) a sú ešte vyššie v prípade hlavy IV (prevádzkové výdavky v oblasti biocídov) vo výške 1,3 mil. EUR, t. j. 68 % (2015: 1,5 mil. EUR, t. j. 74 %). Takáto vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu. Agentúra by mohla zvážiť častejšie využívanie diferencovaných rozpočtových prostriedkov, ktoré by lepšie vyjadrovali viacročný charakter operácií a neodvratné zdržania medzi podpisom zmluvy, dodaním produktov a úhradou.

PRIPOMIENKY K VNÚTORNÝM KONTROLÁM

19.

Podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch ECHA prispieva k fungovaniu trhu s biocídnymi látkami a výrobkami. V audítorskej správe z novembra 2016 Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) dospel k záveru, že koncepcia a praktické vykonávanie systému vnútornej kontroly ECHA vo vzťahu k procesom a činnostiam agentúry podľa nariadenia o biocídnych výrobkov sú efektívne a účinné. Hoci sa nezistili významnejšie nedostatky, IAS poukázal na priestor na ďalšie zlepšenie. Agentúra a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

20.

Na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr sa v nariadení o založení ECHA explicitne nepožadujú pravidelné externé hodnotenia jej činností, ktoré sú kľúčovými zložkami posúdenia výkonnosti.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

21.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke: www.echa.europa.eu.

(3)  Rozpočtové údaje sú založené na platobných rozpočtových prostriedkoch.

(4)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté agentúrou.

(5)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(6)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienka Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2014

Výdavky na postupy v súvislosti s jednou novou špecifickou činnosťou agentúry, s vykonávaním nariadenia o biocídnych výrobkoch, sa v zásade mali uhrádzať z poplatkov spojených so žiadosťami o registráciu týchto výrobkov. Poplatky vybrané v roku 2014 však pokryli len 17 % týchto výdavkov a zostávajúca časť sa financovala z príspevkov Únie (6,3  mil. EUR) a krajín EZVO (0,2  mil. EUR) do rozpočtu agentúry (1).

Prebieha

2015

Agentúra hradí 50 % nákladov na školskú družinu pre deti zamestnancov európskej školy v Helsinkách. Jej príspevok je do výšky 1 000  EUR ročne na jedno dieťa a spolu to v roku 2015 predstavovalo okolo 95 000  EUR. Toto opatrenie sociálneho charakteru schválil v roku 2008 riaditeľ agentúry, ale nebolo oznámené rozpočtovému orgánu v rámci rozpočtového postupu (2).

Dokončené

2015

Prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov boli vysoké v hlave IV (prevádzkové výdavky v oblasti biocídov) a predstavovali sumu 1,5  mil. EUR. t. j. 74 %. Vzťahujú sa hlavne na rozsiahly projekt IT (1,4  mil. EUR). Tento projekt mohol začať až v druhej polovici roka 2015, keď bol nazbieraný dostatočný príjem z poplatkov na jeho financovanie.

Nevzťahuje sa


(1)  Poplatky vybrané v roku 2015 pokryli 62 % týchto výdavkov.

(2)  Článok 1e nariadenia č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa stanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 45, 14.6.1962, s. 1385/62).


ODPOVEĎ AGENTÚRY

19.

Najvyššie sumy prenesených rozpočtových prostriedkov vyplývajú z viacročných projektov rozvoja IT a zmlúv uzavretých so spravodajcami na hodnotenie látky. Ich súčasťou je zákonná 12-mesačná lehota, ktorá začína plynúť od dátumu prijatia priebežného akčného plánu Spoločenstva v marci. V druhom prípade agentúra už vytvorila osobitný rozpočtový riadok pre rok 2017, ktorým sa zníži nominálna miera prenesených rozpočtových prostriedkov na rok 2017 a nasledujúce obdobie. V prípade výdavkov na IT agentúra ECHA takisto zváži možnosť využitia osobitných rozpočtových riadkov v budúcnosti.

20.

Agentúra vzala pripomienky na vedomie.

21.

V nariadení o zriadení agentúry ECHA sa stanovuje prvé externé hodnotenie agentúry na rok 2012, pozri článok 75 ods. 2. Komisia toto hodnotenie riadne vykonala pomocou externého poskytovateľa služieb (PwC). Aj keď sa to v nariadení o zriadení agentúry ECHA výslovne nevyžaduje, Komisia v roku 2016 v súlade s usmernením EÚ k lepšej právnej regulácii v záujme lepších výsledkov zadala vykonanie ďalšej externej štúdie hodnotenia výsledkov agentúry ECHA (Deloitte a VVA). Správa je k dispozícii na tejto adrese:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_en.

Akonáhle Komisia v roku 2017 prijme svoju správu o preskúmaní nariadenia REACH, agentúra ECHA zavedie primerané následné opatrenia na riešenie odporúčaní vyplývajúcich z formálnej správy Komisie.


Top