Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(14)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra

OJ C 417, 6.12.2017, p. 92–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/92


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra

(2017/C 417/14)

ÚVOD

1.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“), so sídlom v Štokholme, bolo zriadené na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 (1). Hlavnými úlohami centra je zbierať a šíriť informácie o prevencii a kontrole ľudských chorôb a poskytovať vedecké stanoviská k týmto otázkam. Jeho úlohou je tiež koordinovať európsku sieť orgánov pôsobiacich v tejto oblasti.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o centre (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o centre

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR)

58,5

58,2

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (3)

260

260

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly centra. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku centra, ktorá pozostáva z finančných výkazov (4) a správ o plnení rozpočtu (5) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka centra za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu centra k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách centra vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie centra nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti centra zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva centra.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke centra nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy centra na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a centrum tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou centra v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (6).

16.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ZÁKONNOSTI A RIADNOSTI OPERÁCIÍ

17.

V máji 2015 bol vymenovaný dočasný riaditeľ centra na základe rozhodnutia správnej rady. K 31. decembru 2016 toto priradenie presiahlo maximálne obdobie v dĺžke jedného roka stanovené v služobnom poriadku o osem mesiacov. Zároveň to viedlo aj k 15 dodatočným dočasným priradeniam ostatných zamestnancov.

PRIPOMIENKY K VNÚTORNÝM KONTROLÁM

18.

Vo svojej audítorskej správe z októbra 2016 Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) zdôraznil, že uznáva prebiehajúce úsilie centra o posilnenie jeho postupov vnútornej kontroly, no v procese verejného obstarávania pretrvávajú výrazné nedostatky. IAS dospel k záveru, že plánovanie a monitorovanie verejných obstarávaní je nedostatočné a že obstarávania nie sú vždy zahrnuté do ročného plánu práce alebo rozhodnutia o financovaní. Uvádza sa aj odkaz na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke centra za rozpočtový rok 2015 a vykazujú sa nedostatky, ktoré ovplyvňujú transparentnosť postupov verejného obstarávania. Centrum a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

19.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave III (prevádzkové výdavky) a predstavovali 7,9 mil. EUR. t. j. 41 % (2015: 7,5 mil. EUR, t. j. 42 %). Prenosy súviseli hlavne s viacročnými projektmi v oblastiach vedeckého poradenstva (2,4 mil. EUR), dozoru (1,3 mil. EUR), školenia v oblasti verejného zdravia (1,4 mil. EUR) a informačných systémov v oblasti verejného zdravia (2,1 mil. EUR). Centrum by malo zvážiť zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov, ktoré by lepšie vyjadrovali viacročný charakter operácií a neodvratné zdržania medzi podpisom zmluvy, dodávkami a platbami.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

20.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí 19. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Viac informácií o právomociach a činnostiach centra je dostupných na jeho webovej stránke: www.ecdc.europa.eu.

(3)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté centrom.

(4)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(5)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2015

Dvor audítorov zistil rôzne nedostatky ovplyvňujúce transparentnosť kontrolovaných postupov verejného obstarávania, ako je nedostatočne jasné prepojenie s ročným plánom práce centra, nedostatočné odôvodnenie odhadovanej hodnoty zmluvy alebo absencia finančnej referenčnej hodnoty (prahovej hodnoty) na posúdenie finančnej spôsobilosti uchádzača.

Prebieha (1)

2015

Celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 94 % (99 % v roku 2014). Pokles súvisí s nižším váhovým faktorom, ktorý sa od 1. júna 2014 uplatňuje na odmeňovanie vo Švédsku, a s omeškaniami, ku ktorým došlo v prijímaní zamestnancov, čo viedlo k nižším nákladom na zamestnancov, ako sa predpokladalo.

Nevzťahuje sa

2015

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave II (administratívne výdavky) vo výške 1,6  mil. EUR. t. j. 23 % (2014: 1,5  mil. EUR, t. j. 25 %). Tieto prenosy súviseli najmä s poskytovaním IT hardvéru a softvéru (0,8  mil. EUR), ako aj s poradenskými službami v oblasti nehnuteľností pre nové priestory (0,3  mil. EUR), pri ktorých sú platby splatné až v roku 2016.

Nevzťahuje sa

2015

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave III (prevádzkové výdavky) a predstavovali 7,5  mil. EUR. t. j. 42 % (2014: 8,1  mil. EUR, t. j. 49 %). Prenosy sa týkali najmä viacročných projektov (5 mil. EUR) a podpory IT na prevádzkové činnosti (1,7  mil. EUR), ktoré boli poskytnuté a vyplatené podľa plánu.

Nevzťahuje sa


(1)  V roku 2016 boli podpísané dve konkrétne zmluvy v celkovej výške 79 000 EUR bez príslušného rozhodnutia o financovaní.


ODPOVEĎ CENTRA

18.

Centrum chce vysvetliť, že vymenovanie zastupujúceho riaditeľa sa uskutočnilo v súlade so služobným poriadkom, ako aj s nariadením o zriadení centra. Pôvodný nábor na pozíciu riaditeľa nebol úspešný a vzhľadom na účely prevádzkovej kontinuity sa trvanie dohody o zastupovaní predĺžilo nad limit 12 mesiacov. Počas tohto obdobia zamestnanec na žiadosť správnej rady súhlasil so vzdaním sa finančnej kompenzácie uvedenej v služobnom poriadku, pričom dočasne zastával pracovné miesto vo vyššej platovej triede.

19.

Centrum ECDC prepracovalo formát rozhodnutia o financovaní pre verejné obstarávanie v pracovnom programe na rok 2017. V prípade interného schvaľovania nových verejných obstarávaní sa zaviedol štandardizovaný postup, čím sa zabezpečilo, aby všetky aktualizácie rozhodnutia o financovaní schválila správna rada ECDC ešte pred začatím tohto postupu. Centrum ECDC takisto nadväzuje na všeobecné odporúčania IAS tým, že reviduje svoje interné postupy a usmerňovacie materiály.

20.

Centrum v spolupráci s Dvorom audítorov pozorne posúdi výhody/nevýhody zavedenia diferencovaných rozpočtových prostriedkov vrátane rizík zvýšenej zložitosti a potrebných dodatočných zdrojov.


Top