Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(10)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

OJ C 417, 6.12.2017, p. 68–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/68


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

(2017/C 417/10)

ÚVOD

1.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“ známa tiež ako „EASA“), so sídlom v Kolíne nad Rýnom, bola zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002, (1) ktoré bolo zrušené nariadením (ES) č. 216/2008 (2). Agentúra je poverená špecifickými regulačnými a výkonnými úlohami v oblasti bezpečnosti letectva.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o agentúre (3).

Tabuľka

Hlavné údaje o agentúre

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR)

185,4

193,4

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (4)

779

774

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

ročnú účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov (5) a výkazov o plnení rozpočtu (6) za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jej operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie systému vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie agentúry nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti agentúry zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva agentúry.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke agentúry nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy agentúry na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Toto preskúmanie sa vzťahuje na všetky kategórie platieb okrem záloh v momente, keď sa uhrádzajú. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a agentúra tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou agentúry v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (7).

Ďalšie pripomienky

16.

Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko Dvora audítorov, poukazujeme na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo (UK) oznámilo Európskej rade dňa 29. marca 2017 svoje rozhodnutie vystúpiť z Európskej únie. Dohoda o podmienkach vystúpenia bude predmetom rokovaní. 70 % rozpočtu agentúry na rok 2016 bolo navyše financovaných z poplatkov vyberané od leteckého priemyslu a 30 % z finančných prostriedkov Európskej únie. Je možné, že v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ dôjde v budúcnosti k poklesu príjmov agentúry.

17.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ZÁKONNOSTI A RIADNOSTI OPERÁCIÍ

18.

Napriek tomu, že v roku 2016 viedli činnosti financované odvetvím k deficitu vo výške 7,6 mil. EUR, rozpočtové výsledky sa v priebehu rokov menia (8) a agentúra dosiahla prebytok z tejto kategórie činností vo výške 52 mil. EUR. V zriaďujúcom nariadení agentúry sa stanovuje, že poplatky vyberané odvetvím by mali byť primerané, aby zahŕňali náklady agentúry na činnosti súvisiace s osvedčovaním. Nehovorí sa v ňom však o kumulatívnom prebytku.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

19.

V období rokov 2014 až 2016 agentúra vynaložila 9,4 mil. EUR (4,4 mil. EUR v roku 2016) zo svojho kumulatívneho prebytku na financovanie nákladov na renováciu (a sťahovanie) vo výške 12,4 mil. EUR v súvislosti s presídlením agentúry do novej budovy. Komisia taktiež prispela na tento účel sumou 3 mil. EUR z rozpočtu EÚ. Tento spôsob rozdelenia financovania medzi odvetvovým príspevkom a príspevkom Únie bol v súlade so štandardnou metodikou prideľovania nákladov, ktorú agentúra uplatňuje, a väčšina činností spojených so sťahovaním bola tak financovaná z poplatkov odvetvia.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

20.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí 19. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke: www.easa.europa.eu.

(4)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté agentúrou.

(5)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(6)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  V roku 2014 bol prebytok vo výške 15,3 mil. a v roku 2015 vo výške 16,9 mil. EUR.


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2013

Agentúra začala svoju činnosť v roku 2004 a dodnes pracuje na základe korešpondencie a výmeny informácií s hosťujúcim členským štátom. Nedošlo však k podpísaniu komplexnej dohody o sídle medzi agentúrou a členským štátom. Takáto dohoda by podporila transparentnosť podmienok, podľa ktorých funguje agentúra a jej zamestnanci.

Dokončené (1)

2015

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave II (administratívne výdavky) vo výške 4,4  mil. EUR. t. j. 20,2  % (2014: 3,6  mil. EUR, t. j. 22 %) a v hlave III (prevádzkové výdavky) vo výške 2 mil. EUR, t. j. 32,0  % (2014: 2 mil. EUR, t. j. 38,1  %). Tieto prenosy súvisia najmä s rozvojom IT, ktorý bol objednaný koncom roka, ako aj s činnosťami týkajúcimi sa vymedzovania pravidiel a výskumnými projektmi, ktoré pokračovali aj po skončení roku 2015.

Nevzťahuje sa


(1)  Agentúra a členský štát už uzavreli dohodu o sídle a dohoda nadobudla účinnosť dňa 17. augusta 2017.


ODPOVEĎ AGENTÚRY

16.

Agentúra berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov. Na preskúmanie tejto veci bola zriadená pracovná skupina, ktorá vykonala prvú analýzu možných rizík a možného vplyvu brexitu.

20.

Zriaďujúce nariadenie a nariadenie o rozpočtových pravidlách obsahuje ustanovenia upravujúce zaobchádzanie s poplatkami od odvetvia ako s pripísanými príjmami. V dôsledku toho agentúra zodpovedá za akýkoľvek prebytok alebo deficit súvisiaci s činnosťami vyberania poplatkov a platieb v kumulatívnom prebytku. Tento kumulatívny prebytok medziročne kolíše v závislosti od výsledku rozpočtového roka. V období rokov 2010 až 2015 sa prebytok alebo deficit pohyboval v rozmedzí od deficitu 5,9 milióna po prebytok 16,9 milióna EUR. Tento kumulatívny prebytok alebo rezerva poskytuje prostriedky na vyrovnanie deficitu a rovná sa šiestim mesiacom nepretržitej prevádzky. Agentúra má v úmysle zmeniť jednak svoje nariadenie o rozpočtových pravidlách, jednak nariadenie o poplatkoch a platbách, aby lepšie formalizovala toto zaobchádzanie s kumulatívnym prebytkom.

21.

V súlade s článkom 88 nariadenia agentúry o rozpočtových pravidlách predseda správnej rady agentúry informoval rozpočtový orgán (Európsky parlament a Radu) o projekte nového sídla agentúry. Podrobná správa obsahujúca najmä schému financovania bola odoslaná 22. mája 2013 a v dôsledku toho:

agentúra konala v súlade s informáciami oznámenými rozpočtovému orgánu,

výročné oznámenie o budove, ktoré bolo každý rok odoslané rozpočtovému orgánu, je v súlade s článkom 87 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

Európsky parlament schválil správu a mechanizmus financovania podľa schémy financovania agentúry.


Top