Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(08)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

OJ C 417, 6.12.2017, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/57


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

(2017/C 417/08)

ÚVOD

1.

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „úrad“ známy tiež ako „CPVO“), ktorý sídli v Angers, bol zriadený na základe nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 (1). Hlavnou úlohou úradu je registrovať a preverovať žiadosti o udelenie práv priemyselného vlastníctva Únie pre rastlinné odrody a zabezpečiť vykonanie potrebných technických skúšok príslušnými úradmi členských štátov.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o úrade (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o úrade

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR)

14,7

16,1

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (3)

46

44

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly úradu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (ak sú relevantné) a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku úradu, ktorá pozostáva z finančných výkazov (4) a správ o plnení rozpočtu (5) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka úradu za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu úradu k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách úradu vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie úradu nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti úradu zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva úradu.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke úradu nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami posudzujeme postupy úradu na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a úrad tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

Ďalšie pripomienky

15.

Bez toho, aby bolo spochybnené stanovisko Dvora audítorov, poukazujeme na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo (UK) oznámilo Európskej rade dňa 29. marca 2017 svoje rozhodnutie vystúpiť z Európskej únie. Dohoda o podmienkach vystúpenia bude predmetom rokovaní. Svoj rozpočet si úrad financuje v plnej výške sám, a to najmä z príjmov od žiadateľov a držiteľov práv Spoločenstva k odrodám rastlín. Keďže však príjmy od klientov so sídlom v Spojenom kráľovstve predstavujú len približne 4 % jeho celkových príjmov, úrad sa domnieva, že nie je pravdepodobné, že by odchod zo Spojeného kráľovstva predstavoval pre jeho príjmy významné riziko. Úrad tiež zastáva názor, že na zabezpečenie dostupnosti vhodných priestorov na skúmanie odrôd, ktoré sa v súčasnosti vykonáva v Spojenom kráľovstve, možno prijať opatrenia bez toho, aby sa výrazne ohrozila kontinuita jeho činnosti.

16.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

17.

Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v prípade hlavy II (administratívne výdavky) vo výške 788 540 EUR, t. j. 40 % (2015: 395 882 EUR, t. j. 28 %). Tieto prenosy možno pripísať prebiehajúcim renováciám budov (284 423 EUR), projektom IT (253 483 EUR) a nákladom na audity a hodnotenia (137 098 EUR), v súvislosti s ktorými budú služby poskytnuté, prípadne faktúry prijaté až v roku 2017.

18.

Aj miera zrušených platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2015, prenesených do roku 2016, bola v hlave II vysoká, a to na úrovni 17 % (2015: 20 %), čo poukazuje na potrebu zlepšiť plánovanie rozpočtu.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

19.

V zakladajúcom nariadení úradu sa nepožadujú pravidelné externé hodnotenia výkonnosti. Hoci úrad alebo Komisia vykonávali ad hoc hodnotenia týkajúce sa špecifických tém, úrad by mal spolu s Komisiou zvážiť zadanie hĺbkových externých hodnotení výkonnosti na vykonanie aspoň každých päť rokov, ako to robí väčšina ostatných agentúr. Pri ďalšej revízii zakladajúceho nariadenia by sa táto požiadavka mala zaviesť.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

20.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí 19. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  Viac informácií o právomociach a činnostiach úradu je dostupných na jeho webovej stránke: www.cpvo.europa.eu.

(3)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté úradom.

(4)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(5)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2014

Úrad používa elektronické bankovníctvo pri väčšine svojich platieb. Účtovníčka alebo jej dvaja zástupcovia môžu podpisovať platby elektronicky. Podpis druhej osoby sa nevyžaduje, čo pre úrad predstavuje finančné riziko.

Zatiaľ nevykonané

2014

Napriek tomu, že úrad začal fungovať v roku 1995, stále nemá so svojim hostiteľským členským štátom podpísanú dohodu o sídle, v ktorej by sa objasnili podmienky, podľa ktorých môže fungovať a ktoré môže ponúknuť svojim zamestnancom.

Prebieha

2015

Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v hlave II (administratívne výdavky) a predstavovala 395 882  EUR, t. j. 28 % (2014: 394 599  EUR, t. j. 30 %). Týkajú sa hlavne projektov IT (134 030  EUR), nákladov na služobné cesty (96 368  EUR) a nákladov súvisiacich s vnútorným auditom (82 070  EUR), ku ktorým budú poskytnuté služby či prijaté faktúry až v roku 2016.

Nevzťahuje sa

2015

Miera zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov za rok 2014 bola vysoká v hlave II vo výške 20 % (2014: 26 %) a naznačuje nedostatky v ich plánovaní.

Prebieha

2015

Výdavky na postupy v súvislosti s odvolaniami sa v zásade mali uhrádzať z poplatkov za odvolania (1). Tieto poplatky sa však týkajú len malej časti skutočne vzniknutých nákladov. V roku 2015 predstavovali príjmy z poplatkov za odvolania 11 000  EUR (2014: 12 500  EUR), zatiaľ čo náklady členov odvolacej rady boli okolo 62 037  EUR (2014: 80 114  EUR).

Nevzťahuje sa

2015

K 31. decembru 2015 predstavovali poplatky, ktoré neboli uhradené za viac ako 90 dní (väčšinou ročné poplatky) sumu 240 766  EUR. Úrad nevyužil všetky možnosti, ktoré mu poskytuje jeho nariadenie o rozpočtových pravidlách, aby spätne získal nezaplatené poplatky, ako je nútené vymáhanie (2).

Prebieha


(1)  Odôvodnenia nariadenia Komisie (ES) č. 1238/95 (Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31).

(2)  Článok 53 nariadenia o rozpočtových pravidlách úradu.


ODPOVEĎ ÚRADU

Úrad berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov.

17.

Vysoká miera prenosov v roku 2016 v prevažnej časti súvisela s prebiehajúcou rekonštrukciou budovy a projektom rozvoja IT. Z prevádzkových dôvodov sa realizácia týchto projektov nedá zosúladiť s kalendárnym rokom.


Top