Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(06)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

OJ C 417, 6.12.2017, p. 47–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/47


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

(2017/C 417/06)

ÚVOD

1.

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „agentúra“ známa tiež ako „CEPOL“), so sídlom v Budapešti, bola zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 (1), ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV. Úlohou agentúry je pôsobiť ako sieť spájajúca národné policajné inštitúty odbornej prípravy v členských štátoch s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu vyšších policajných úradníkov na základe spoločne prijatých zásad.

2.

tabuľke sú uvedené hlavné údaje o agentúre (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o agentúre

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR)

8,8

10,3

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (3)

41

51

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly agentúry. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov (4) a správ o plnení rozpočtu (5) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií,

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka agentúry za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jej operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie agentúry nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti agentúry zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva strediska.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke agentúry nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy agentúry na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a agentúra tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou agentúry v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (6).

16.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

17.

Prenesené viazané rozpočtové prostriedky boli vysoké v hlave II (výdavky na podporné činnosti) vo výške 140 055 EUR. t. j. 30 % (2015: 212 456 EUR, t. j. 49 %). Súvisia hlavne s konzultáciami v oblasti IT a s tovarom a so službami IT, ktoré boli objednané koncom roka.

ĎALŠIE PRIPOMIENKY

18.

Fluktuácia zamestnancov je vysoká, čo môže poznačiť nepretržitosť činností a schopnosť agentúry vykonať aktivity vymedzené v pláne práce. V roku 2016 z agentúry odišlo 11 zamestnancov a prijatých bolo 21 zamestnancov. Nízky počet prihlášok, najmä z iných členských štátov ako je hostiteľský štát, ohrozuje schopnosť agentúry prijať vhodných kandidátov. V rokoch 2013 až 2016 sa podiel zamestnancov z hostiteľského štátu zvýšil z jedného na 16, ktorí v roku 2016 predstavujú 31 % všetkých zamestnancov. Možným dôvodom malého počtu prihlášok z ostatných členských štátov je opravný koeficient pre platy uplatňovaný v prípade hostiteľského štátu (69 %) a konkurencia zo strany iného orgánu EÚ so sídlom v Budapešti.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

19.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí 12. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 z 25. novembra 2015 o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1).

(2)  Viac informácií o právomociach a činnostiach agentúry je dostupných na jej webovej stránke: www.cepol.europa.eu.

(3)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté agentúrou.

(4)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(5)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2015

Kontrolovaná správa agentúry o plnení rozpočtu sa líši mierou podrobností, ktoré vykazuje väčšina ostatných agentúr, čo poukazuje na potrebu jasných usmernení k predkladaniu správ o plnení rozpočtu agentúrami.

Dokončené

2015

Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov je vysoká v prípade hlavy II (administratívne výdavky) a predstavuje 212 456  EUR, teda 49 % (2014: 383 940  EUR, t. j. 59 %). Vzniklo to v dôsledku premiestnenia akadémie zo Spojeného kráľovstva do Maďarska v septembri 2014 a následnej potreby začať nové zákazky na poskytnutie služieb a zákazky na dodanie tovaru. Väčšina obstaraných služieb v rámci týchto ročných zákaziek nebola poskytnutá do konca roka 2015.

Nevzťahuje sa


ODPOVEĎ AGENTÚRY

18.

Agentúra vzala na vedomie pripomienky Dvora audítorov. Miera prenesených rozpočtových prostriedkov pre hlavu II je oprávnená vzhľadom na konzultačné služby v oblasti IT a tovary a služby súvisiace s IT, ktoré boli objednané neskôr počas roka. Agentúra CEPOL ďalej zlepšila správu rozpočtu a zaviazala sa zachovať súlad so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, ktorá je stanovená v nariadení o rozpočtových pravidlách.

19.

Agentúra vzala na vedomie pripomienky Dvora audítorov. Po presťahovaní zo Spojeného kráľovstva do Maďarska, ku ktorému došlo v dôsledku výrazne nižšieho opravného koeficientu platného pre platy zamestnancov, sa zvýšil počet výpovedí. Počet prihlášok sa v porovnaní s obdobím pred presťahovaním znížil, to však nemalo vplyv na kvalitu prijatých prihlášok ani na schopnosť agentúry prijať vhodných uchádzačov. Nízke platové zaradenie pracovných miest spolu s nízkym opravným koeficientom nestimuluje cudzích štátnych príslušníkov (predovšetkým zo západnej a severnej Európy) k tomu, aby sa presťahovali do Maďarska. Počas náboru preto nie je vždy možné zabezpečiť geografickú vyváženosť. Agentúra CEPOL bude naďalej uplatňovať opatrenia zamerané na udržanie zamestnancov a zabezpečenie kontinuity činnosti, avšak pokiaľ agentúra nedokáže pozitívne upraviť platové triedy, vysoká miera fluktuácie zamestnancov môže pokračovať.


Top