Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(04)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou strediska

OJ C 417, 6.12.2017, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 417/37


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou strediska

(2017/C 417/04)

ÚVOD

1.

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“ známe tiež ako „CDT“), so sídlom v Luxemburgu, bolo zriadené na základe nariadenia Rady (ES) č. 2965/94 (1). Úlohou strediska je poskytovať akýmkoľvek inštitúciám a orgánom Európskej únie, ktoré o to požiadajú, prekladateľské služby nevyhnutné pre ich činnosť.

2.

tabuľke ú uvedené hlavné údaje o stredisku (2).

Tabuľka

Hlavné údaje o stredisku

 

2015

2016

Rozpočet (mil. EUR)

49,6

50,5

Celkový počet zamestnancov k 31. decembru (3)

218

225

INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

3.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie operácií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly strediska. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov a analýza vyhlásení vedenia.

STANOVISKO

4.

Kontrolovali sme:

a)

účtovnú závierku strediska, ktorá pozostáva z finančných výkazov (4) a správ o plnení rozpočtu (5) za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2016;

b)

a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií,

v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spoľahlivosť účtovnej závierky

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

5.

Zastávame názor, že účtovná závierka strediska za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu strediska k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

Príjmy

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných príjmov

6.

Zastávame názor, že príslušné príjmy zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Platby

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných platieb

7.

Zastávame názor, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Zodpovednosť vedenia a osôb a subjektov poverených správou

8.

V súlade s článkami 310 až 325 ZFEÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách strediska vedenie zodpovedá za vyhotovenie a predloženie účtovnej závierky na základe medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor a za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol relevantných pre zostavenie a predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Vedenie tiež zodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli činnosti, finančné operácie a informácie uvedené vo finančných výkazoch v súlade s orgánmi, ktoré ich spravujú. Vedenie strediska nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.

9.

Pri vyhotovovaní účtovnej závierky je vedenie zodpovedné za posúdenie schopnosti strediska zabezpečiť nepretržitosť činnosti, v príslušných prípadoch za zverejnenie záležitostí týkajúcich sa nepretržitosti činnosti a za používanie účtovníctva založeného na predpoklade nepretržitosti činnosti.

10.

Osoby a subjekty poverené správou zodpovedajú za dohľad nad postupom finančného výkazníctva strediska.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky a príslušných operácií

11.

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či sa v účtovnej závierke strediska nenachádzajú významné nesprávnosti a či sú príslušné operácie zákonné a riadne, a na základe nášho auditu poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade alebo iným príslušným orgánom udeľujúcim absolutórium vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, nie je však zárukou, že sa pri audite vždy odhalí výskyt významných nesprávností či porušenia pravidiel. Nesprávnosti a porušenia pravidiel môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak možno odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo súhrnne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

12.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i riziko významného porušenia požiadaviek právneho rámca Európskej únie v príslušných operáciách, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík sa zohľadňujú vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre vyhotovenie a verné predloženie účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účel vyjadrenia stanoviska k účinnosti vnútornej kontroly. Audit ďalej zahŕňa posúdenie vhodnosti uplatnených účtovných metód, primeranosti účtovných odhadov vedenia, ako aj posúdenie účtovnej závierky ako celku.

13.

V súvislosti s príjmami overujeme dotáciu prijatú od Komisie a posudzujeme postupy centra na výber prípadných poplatkov a iných príjmov.

14.

V súvislosti s výdavkami preskúmavame platobné operácie v okamihu, keď výdavky vznikli, boli zaznamenané a prijaté. Zálohové platby sa skúmajú, keď príjemca prostriedkov poskytne podklady o ich riadnom využití a stredisko tieto podklady schváli zúčtovaním zálohovej platby, a to v tom istom roku alebo neskôr.

15.

Pri vypracúvaní tejto správy a vyhlásenia o vierohodnosti sme zohľadnili audítorskú prácu nezávislého externého audítora vykonanú v súvislosti s účtovnou závierkou strediska v súlade s článkom 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (6).

Ďalšie pripomienky

16.

Úlohou strediska je poskytovať inštitúciám EÚ, ktoré ho požiadajú o služby, ako aj agentúram a orgánom EÚ, prekladateľské služby nevyhnutné pre ich činnosť. V zakladajúcich nariadeniach väčšiny agentúr a orgánov sa požaduje, aby stredisko využívali na svoje prekladateľské potreby. Niekoľko z nich (ktoré predstavujú viac ako polovicu príjmov strediska) čoraz viac využíva interných prekladateľov a ďalšie alternatívne riešenia. Znamená to však, že kapacita strediska nie je využitá v najväčšej možnej miere, že na úrovni EÚ dochádza k zdvojeniu vývoja systémov a prevádzkových nákladov a že by sa mohol ohroziť obchodný model strediska a pokračovanie jeho služieb.

17.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

18.

V roku 2016 sa hotovosť a krátkodobé vklady strediska znížili na 34,2 mil. EUR (38,3 mil. EUR koncom roka 2015) a jeho rezervy na 31,1 mil. EUR (34 mil. EUR koncom roka 2015). Tento pokles je výsledkom rozpočtového prístupu, ktorého cieľom je znížiť kumulovaný prebytok z predchádzajúcich rokov.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

19.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 17. októbra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


(1)  Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

(2)  Viac informácií o právomociach a činnostiach strediska je dostupných na jeho webovej stránke: www.cdt.europa.eu.

(3)  Medzi zamestnancami sú úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti.

Zdroj: Údaje poskytnuté strediskom.

(4)  Finančné výkazy obsahujú súvahu, výkaz o finančných výsledkoch, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(5)  Správy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ, v ktorých sú zhrnuté všetky rozpočtové operácie a vysvetľujúce poznámky.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienky Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Zatiaľ nevykonané/Nevzťahuje sa)

2012

V zakladajúcom nariadení 20 regulačných agentúr, ktoré Dvor audítorov kontroloval v roku 2012, sa požaduje, aby stredisko využívali na všetky svoje prekladateľské potreby (v zakladajúcom nariadení strediska je stanovená tá istá požiadavka pre ďalšie štyri agentúry). Ostatné agentúry nie sú povinné využívať stredisko. Pri netechnických dokumentoch by agentúry mohli znížiť svoje náklady využitím miestnych služieb. Podľa názoru Dvora audítorov by zákonodarný orgán mal zvážiť umožniť to všetkým agentúram.

Nevzťahuje sa

[Odporúčanie neprijaté zákonodarcom]

2015

Stredisko zatiaľ nemá zavedený plán na zabezpečenie kontinuity činností. Nespĺňa preto štandard vnútornej kontroly 10 (1).

Prebieha

2015

Koncom roka 2015 hotovosť a krátkodobé vklady strediska dosiahli výšku 38,3  mil. EUR (44 mil. EUR koncom roka 2014) a jeho rezervy 34 mil. EUR (40,4  mil. EUR koncom roka 2014). Odráža to zníženie cien v roku 2015.

Nevzťahuje sa

2015

Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v prípade hlavy II (administratívne výdavky) vo výške 2 mil. EUR, t. j. 29 % (2014: 1,5  mil. EUR, t. j. 24 %). Tieto prenesené rozpočtové prostriedky súviseli najmä s renováciou dodatočných priestorov prenajatých v roku 2015, ako aj s IT službami, ktoré neboli ešte poskytnuté do konca roka 2015.

Nevzťahuje sa

2015

Stredisko zrušilo rozpočtové prostriedky vo výške 5,9  mil. EUR (12 %), ktoré boli k dispozícii na konci roka 2015. Zrušenie týchto rozpočtových prostriedkov sa týka nadmerného odhadu nákladov na externých prekladateľov.

Nevzťahuje sa


(1)  Štandardy vnútornej kontroly strediska sú založené na ekvivalentných štandardoch stanovených Komisiou.


ODPOVEĎ PREKLADATEĽSKÉHO STREDISKA

19.

Prekladateľské stredisko podniklo rôzne kroky na zníženie rozpočtových prebytkov. V záujme zníženia rezervy na zachovanie stability cien sa rozpočet na rok 2016 pripravoval ako deficitný rozpočet. Výsledok plnenia rozpočtu za daný rok, ktorý sa rovnal sume vo výške -2,9 mil. EUR prispel k zníženiu rezervy na zachovanie stability cien, ako aj voľne použiteľnej hotovosti.

Predpokladá sa, že zavedením novej cenovej štruktúry sa v roku 2017 zníženie rozpočtových prebytkov ešte zrýchli. Vďaka nej sa zníži priemerná cena za preklad, ktorú zaplatia zákazníci prekladateľského strediska.


Top