Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0023

Vec T-23/17: Žaloba podaná 17. januára 2017 – Barnett/EHSV

OJ C 104, 3.4.2017, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/50


Žaloba podaná 17. januára 2017 – Barnett/EHSV

(Vec T-23/17)

(2017/C 104/70)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Inge Barnett (Roskilde, Dánsko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

Vyhlásil a rozhodol,

v prvom rade, že rozhodnutie z 21. marca 2016 prijaté ako vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. septembra 2015, ktorým sa žalobkyni nepriznáva poberanie predčasného dôchodku bez zníženia jej starobného dôchodku, sa zrušuje,

subsidiárne, že Európsky hospodársky a sociálny výbor je povinný žalobkyni zaplatiť sumu vo výške 207 994,14 eura za spôsobenú majetkovú ujmu, zvýšenú o úroky z omeškania vypočítané odo dňa splatnosti dlžných súm na základe sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) pre hlavné refinančné operácie, navýšenú o tri a pol bodu, ako aj paušálnu sumu vo výške 25 000 eur za spôsobenú nemajetkovú ujmu,

v každom prípade uložiť Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 266 ZFEÚ, pretože žalovaný pri prijatí vykonávacích opatrení nezohľadnil dôvody rozsudku Súdu pre verejnú služby z 22. septembra 2015, Barnett/EHSV (F-20/14, ďalej len „rozsudok SPS“, EU:F:2015:107). Konkrétne z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalovaný nezohľadnil kritériá stanovené vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach tohto rozhodnutia (VVU) na účely tvrdeného preskúmania žiadosti žalobkyne. V každom prípade napadnuté rozhodnutie nevedie k náprave nezákonnosti, ktorá bola konštatovaná Súdom pre verejnú službu, a to nezistenie záujmu služby vo VVU Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na skutočnosti, že napadnuté rozhodnutie obsahuje viacero zjavne nesprávnych posúdení záujmu služby, ktorý údajne existoval v roku 2013.

3.

Tretí žalobný dôvod, ktorý žalobkyňa uvádza subsidiárne, sa zakladá na nedostatku právomoci EHSV na prijatie nového rozhodnutia týkajúceho sa priznania predčasného dôchodku bez zníženia starobného dôchodku v nadväznosti na zrušenie článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 2013, s. 15). Z dôvodu nezákonnosti konštatovanej SPS žalobkyňa preto bola definitívne zbavená možnosti, aby sa na ňu vzťahovalo dotknuté opatrenie. Z toho dôvodu bude namieste, aby jej bola nahradená ujma v plnom rozsahu.


Top