Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0661

Vec T-661/16: Žaloba podaná 19. septembra 2016 – Credito Fondiario/SRB

OJ C 402, 31.10.2016, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/59


Žaloba podaná 19. septembra 2016 – Credito Fondiario/SRB

(Vec T-661/16)

(2016/C 402/71)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Credito Fondiario SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani a A. Neri, avvocati)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil prvé a druhé rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,

vyhlásil článok 5 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63, na ktorom sa zakladajú napadnuté rozhodnutia, za nezlučiteľný so zásadou rovnosti zaobchádzania, proporcionality a právnej istoty, zakotvenými Charte základných práv Európskej únie,

vyhlásil prílohu I delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63, na ktorom sa zakladajú napadnuté rozhodnutia, za nezlučiteľnú so zásadou rovnosti zaobchádzania, proporcionality a právnej istoty, zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie,

vyhlásil delegované nariadenie (EÚ) č. 2015/63, na ktorom sa zakladajú napadnuté rozhodnutia, za nezlučiteľné so zásadou slobody podnikania, zakotvenou v Charte základných práv Európskej únie,

zaviazal Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žaloba je podaná proti rozhodnutiam SRB/ES/SRF/2016/06 z 15. apríla 2016 (prvé rozhodnutie) a SRB/ES/SRF/2016/13 z 20. mája 2016 (druhé rozhodnutie) prijaté Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií na výkonnom zasadnutí, ktoré stanovuje, pokiaľ ide o žalobkyňu, príspevok ex ante upravený delegovaným nariadením (EÚ) č. 2015/63, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 2015, s. 44).

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na neoznámení prvého a druhého rozhodnutia Credito Fondiario.

Banca d’Italia neoznámila žalobkyni dve rozhodnutia SRB, ako prikazuje článok 5 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/81 z 19. decembra 2014, ktorým sa bližšie určujú jednotné podmienky uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (Ú. v. EÚ L 15, 2015, s. 1) a tým, že sa obmedzila len na oznámenie výšky príspevkov, ohrozila právo žalobkyne domáhať sa včas nápravy súdnou cestou. SRB nekonala s požadovanou starostlivosťou pokiaľ ide o oznámenie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 296 druhého odseku ZFEÚ kvôli chýbajúcemu odôvodneniu a na porušení povinnosti prijať rozhodnutia týkajúce sa príspevkov ex ante v kontradiktórnom konaní.

Napadnuté rozhodnutia neobsahujú žiadne odôvodnenie týkajúce sa spôsobu výpočtu príspevku ex ante, čo bráni žalobkyni kontrolovať efektívne zákonnosť a dôvodnosť rozhodnutia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na nesprávnom uplatnení článku 5 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63.

Príspevok ex ante, ktorý sa požaduje od Credito Fondiario je neprimeraný rizikovému profilu tejto inštitúcie a vyplýva z nesprávneho posúdenia jej pasív.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 4 ods. 1 a článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63. Nesprávne posúdenie rizikového profilu Credito Fondiario.

Dňa 31. decembra 2014 predstavilo Credito Fondiario slabý rizikový profil, podľa kritérií upravených v článku 4 ods. 1 a článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63. Príspevok, ktorý SRB vypočítal korešponduje s inštitúciou so zvýšeným rizikovým profilom a vyplýva z toho, že SRB nezohľadnila kritériá definície a zníženia rizika, ktoré sú uplatnené v citovaných ustanoveniach.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článkov 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie – Rovnosť zaobchádzania.

Článok 5 ods. 1 písm. f) a príloha I delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/63 porušujú rovnosť zaobchádzania v rozsahu, v akom upravuje diskriminačné zaobchádzanie v dotknutom sektore.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na porušení zásad proporcionality a právnej istoty.

Rozhodnutia, ktoré nezohľadňujú slabý rizikový profil žalobkyne a ktorými sa jej vyrubil príspevok ex ante korešpondujúci s inštitúciou so zvýšeným rizikovým profilom, porušuje zásadu proporcionality a právnej istoty.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na porušení článku 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda podnikania.

Delegované nariadenia (EÚ) č. 2015/63, ukladajúce záväznejšie podmienky než tie, ktoré sú už upravené európskymi bankovými predpismi a nariadením (EÚ) č. 806/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1) vo veci posúdenia rizika, ktoré predstavuje inštitúcia a prijatím diskrečných prvkov do výpočtu príspevku ex ante, porušuje rovnosť zaobchádzania, právnu istotu a slobodu podnikania.


Top