EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/401/09

Výzva na predkladanie návrhov – „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)“ na rok 2017

OJ C 401, 29.10.2016, p. 11–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/11


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

„Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)“ na rok 2017

(2016/C 401/09)

1.   ÚVOD – KONTEXT

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1).

Táto výzva na predkladanie návrhov sa riadi aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2), v znení zmien (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (3) z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, v znení zmien (ďalej len „nariadenie o pravidlách uplatňovania“).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

Táto výzva sa vzťahuje na návrhy týkajúce sa financovania informačných opatrení v zmysle článku 45 nariadenia Rady (EÚ) č. 1306/2013 z rozpočtových prostriedkov na rok 2017.

Informačné opatrenie je samostatný a jednoliaty súbor informačných činností uskutočnených na základe jednotného rozpočtu.

2.   CIELE, TÉMY A CIEĽOVÉ SKUPINY

2.1.   Ciele

Posilniť dôveru v rámci EÚ a dôveru občanov, a to ako poľnohospodárov, tak nepoľnohospodárov. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je politikou pre všetkých občanov EÚ a výhody, ktoré im z nej plynú, treba jednoznačne demonštrovať. Hlavné otázky a posolstvá by mali byť v úplnom súlade s právnymi požiadavkami Komisie na vykonávanie informačných opatrení o SPP v zmysle článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Pokiaľ ide o širokú verejnosť, cieľom je zvýšiť informovanosť o význame podpory, ktorú EÚ prostredníctvom SPP poskytuje poľnohospodárskemu sektoru a na rozvoj vidieka.

Pokiaľ ide o zainteresované strany, cieľom je otvoriť a viesť s nimi dialóg (predovšetkým s poľnohospodármi a inými aktérmi vo vidieckych oblastiach) so zámerom sprostredkúvať informácie o SPP v ich domácich regiónoch i širokej verejnosti.

2.2.   Téma

V návrhu informačných opatrení sa musí znázorniť, ako SPP prispieva k plneniu politických priorít Komisie.

SPP je politikou pre všetkých ľudí v Európe a predstavuje mnohoraký prínos pre ich životy. Návrhy by sa mali konkrétne vzťahovať na prínos, ktorý SPP predstavuje v týchto aspektoch:

tvorba pracovných miest, rast a investície vo vidieckych oblastiach a udržiavanie životaschopných vidieckych komunít na celom území EÚ,

dosahovanie cieľov rámca politík EÚ v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, predovšetkým z hľadiska úlohy, ktorú pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo môžu zohrávať pri adaptácii na zmenu klímy a opatreniach na zmiernenie zmeny klímy,

udržateľná poľnohospodárska výroba, ktorá spĺňa tak požiadavku zaručiť potravinovú bezpečnosť, ako aj požiadavku ochrany životného prostredia vo vidieckych oblastiach vrátane hľadiska kvality a množstva vody,

zabezpečovanie spravodlivých ziskov pre poľnohospodárov z agropotravinového reťazca, aby sa udržala životaschopnosť európskej poľnohospodárskej výroby a budúcnosť modelu rodinného poľnohospodárskeho podniku.

2.3.   Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou témy v bode 2.2 je široká verejnosť (a predovšetkým mladí ľudia v mestách) a/alebo poľnohospodári a iní aktéri pôsobiaci vo vidieckych oblastiach.

Konkrétne:

Žiaci, študenti a učitelia: mali by sa využiť nové koncepcie nadväzovania dialógu s mladými ľuďmi a zvyšovania ich informovanosti o SPP a prínose, ktorý predstavuje v mnohých oblastiach (napr. zmena klímy, potraviny, zdravé a vysokokvalitné stravovanie sa ako životný štýl), aj v súvislosti s novým programom EÚ na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách, ktorý nadobudne účinnosť od 1. augusta 2017.

Široká verejnosť: dôraz pri informovaní o SPP by sa mal klásť na (skreslené) predstavy o poľnohospodárstve v Európe a jeho úlohe v spoločnosti, a nie na obsah politiky. Takisto je potrebné zabezpečiť lepšie chápanie mimoriadne veľkého prínosu agropotravinového sektora EÚ pre celkové hospodárstvo EÚ.

Zainteresované strany: mala by sa zabezpečiť väčšia informovanosť o prínose SPP pre podporu hospodárskeho rastu vidieckych oblastí, a predovšetkým pre MSP. Mal by sa spropagovať príspevok plynúci z programov rozvoja vidieka, prostredníctvom ktorých EÚ v období 2014 – 2020 investuje takmer 100 miliárd EUR do rozvoja vidieckych oblastí v Európe. Takisto treba zdôrazniť podporu poskytovanú na udržateľné výrobné postupy a iné opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť zmenu klímy a adaptovať sa na ňu.

3.   ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

 

Etapy

Dátum a obdobie

a)

Uverejnenie výzvy

október 2016

b)

Lehota na predkladanie žiadostí

15. december 2016

c)

Obdobie vyhodnocovania

február 2017

d)

Informovanie žiadateľov

marec 2017

e)

Príprava a podpísanie dohôd o grante

marec – apríl 2017

f)

Dátum začiatku opatrenia

1. máj 2017

g)

Záverečná správa

60 dní od ukončenia opatrenia.

Informačné opatrenie prebieha maximálne počas 12 mesiacov.

4.   DOSTUPNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie činností sa odhaduje na 3 500 000 EUR.

Táto suma je podmienená dostupnosťou pridelených rozpočtových prostriedkov stanovených v rozpočte na rok 2017.

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   PODMIENKY PRÍPUSTNOSTI

Žiadosti musia spĺňať tieto podmienky prípustnosti:

Žiadosti sa musia zaslať poštou (doporučeným listom alebo rovnocennou formou; poštová pečiatka sa považuje za dôkaz o dátume odoslania) alebo doručovateľskou službou (dátum prevzatia doručovateľskou službou sa považuje za dôkaz zaslania) alebo doručiť osobne (adresa je uvedená v oddiele 14) najneskôr do 15. decembra 2016.

Žiadosti sa musia predložiť písomne (pozri oddiel 14) na formulároch žiadostí a rozpočtových prostriedkov, ktoré sú dostupné na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Žiadosti musia byť napísané v jednom z úradných jazykov Európskej únie. S cieľom uľahčiť včasné spracovanie žiadostí sa však žiadateľom odporúča, aby žiadosti predkladali v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku.

Žiadatelia (vrátane tých, ktorí sú samostatným daňovým subjektom) môžu v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov podať iba jednu žiadosť.

V prípade nedodržania týchto požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

6.   KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

6.1.   Oprávnení žiadatelia

Žiadateľ (a jeho prípadné pridružené subjekty) musí byť právnická osoba usadená v niektorom členskom štáte EÚ.

Subjekty, ktoré nie sú podľa platného vnútroštátneho práva právnickou osobou, môžu byť oprávnenými žiadateľmi za predpokladu, že ich zástupcovia môžu vykonávať právne záväzky v ich mene a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov Únie rovnocenné so zárukami, aké poskytujú právnické osoby, a predložia dôkazy, že majú finančnú a prevádzkovú spôsobilosť rovnocennú so spôsobilosťou právnických osôb.

Podkladové dokumenty by sa mali predložiť spolu s formulárom žiadosti.

Fyzické osoby ani subjekty zriadené výlučne na účel realizácie informačného opatrenia v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov, nie sú oprávnenými žiadateľmi.

Príklady oprávnených organizácií:

neziskové organizácie (súkromné alebo verejné),

orgány verejnej moci (národné, regionálne, miestne),

európske združenia,

univerzity,

vzdelávacie inštitúcie,

výskumné centrá,

spoločnosti (napríklad spoločnosti z oblasti komunikačných médií).

Právnické osoby s právnym alebo kapitálovým prepojením na žiadateľov, ktoré nie je obmedzené na dané informačné opatrenie ani vytvorené výlučne na účel jeho vykonávania (napr. členovia sietí, združenia, odbory), sa môžu na informačnom opatrení podieľať ako pridružené subjekty a môžu vykazovať oprávnené náklady, ako sa stanovuje v oddiele 11.2.

Právne ani kapitálové prepojenie by nemalo byť obmedzené na informačné opatrenie ani vytvorené výlučne na účel jeho realizácie. Znamená to, že takéto prepojenie musí existovať nezávisle od udelenia grantu a malo by existovať pred uverejnením výzvy na predkladanie návrhov a zostať platné po ukončení informačného opatrenia.

Existujú tri typy právneho a kapitálového prepojenia, ktoré vymedzujú pridruženie:

i)

Rozhodujúci vplyv, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (4) o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov.

Subjekty pridružené k prijímateľovi teda môžu byť:

subjekty, na ktoré má prijímateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv (dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti prvého stupňa). Takisto môžu byť subjektmi, na ktoré má rozhodujúci vplyv subjekt, na ktorý má rozhodujúci vplyv prijímateľ („vnukovská“ spoločnosť alebo dcérska spoločnosť druhého stupňa), čo platí aj pre ďalšie stupne rozhodujúceho vplyvu,

subjekty, ktoré majú priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na prijímateľa (materské spoločnosti). Takisto môže ísť o subjekty, ktoré majú rozhodujúci vplyv na subjekt, ktorý má rozhodujúci vplyv na prijímateľa,

subjekty, ktoré podliehajú rovnakému priamemu alebo nepriamemu rozhodujúcemu vplyvu ako prijímateľ (sesterské spoločnosti).

ii)

Členstvo, t. j. prijímateľ je právne vymedzený ako sieť, zväz, združenie, v ktorom sú zapojené aj navrhnuté pridružené subjekty alebo prijímateľ je zapojený v rovnakom subjekte (napr. sieti, zväze, združení) ako navrhovaný pridružený subjekt.

iii)

Osobitný prípad verejných orgánov a subjektov vo verejnom vlastníctve

Subjekty vo verejnom vlastníctve a verejné orgány (subjekty zriadené ako také podľa vnútroštátneho práva, práva EÚ alebo medzinárodného práva) sa nepovažujú vždy za pridružené subjekty (napr. verejné univerzity alebo výskumné centrá).

Pojem pridruženie vo verejnej sfére zahŕňa:

rôzne úrovne administratívnej štruktúry v prípade decentralizovanej správy (napr. celoštátne, regionálne alebo miestne ministerstvá možno považovať za pridružené k štátu, ak ide o samostatné právnické osoby);

subjekt verejného sektora, ktorý zriadil verejný orgán na administratívne účely a nad ktorým daný verejný orgán vykonáva dohľad. Túto podmienku je potrebné overiť na základe stanov alebo iných právnych textov, ktorými sa subjekt verejného sektora zriaďuje. Neznamená to nevyhnutne, že subjekt verejného sektora je úplne či čiastočne financovaný z verejného rozpočtu (napr. vnútroštátne školy pridružené k štátu).

Tieto subjekty nie sú subjektmi pridruženými k prijímateľovi:

subjekty, ktoré s prijímateľom uzavreli dohodu (o obstarávaní) alebo subdodávateľskú zmluvu alebo pre prijímateľa konajú ako koncesionári alebo poverené osoby pre verejné služby,

subjekty, ktorým prijímateľ poskytuje finančnú podporu,

subjekty, ktoré s prijímateľom pravidelne spolupracujú na základe memoranda o porozumení alebo s ním majú spoločné časti majetku,

subjekty, ktoré v rámci dohody o grante podpísali dohodu o konzorciu,

subjekty, ktoré podpísali dohodu o spolupráci v rámci partnerských projektov.

Ak sa na informačnom opatrení podieľajú pridružené subjekty, žiadosť musí:

obsahovať identifikačné údaje takýchto pridružených subjektov vo formulári žiadosti,

obsahovať písomný súhlas pridružených subjektov,

obsahovať podkladové dokumenty, ktoré umožňujú overiť, či sú splnené kritériá oprávnenosti a nevylúčenia.

Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa od žiadateľa a jeho pridružených subjektov vyžadujú tieto podkladové dokumenty:

Dokument

Opis

Pozorovania

Dokument A

kópia článkov stanov/listiny o pridružení/založení alebo rovnocenného dokumentu

 

Dokument B

kópia osvedčenia o oficiálnej registrácii alebo iného úradného dokumentu osvedčujúceho zriadenie subjektu

 

Dokument C (ak je relevantný)

dokument potvrdzujúci kapitálové alebo právne prepojenie so žiadateľom.

V prípade pridružených subjektov.

Subjekty, ktoré nie sú právnickou osobou, by mali predložiť uvedené dokumenty. Ak nie je možné uvedené dokumenty predložiť, musia túto skutočnosť odôvodniť dokumentmi, ktoré sa považujú za relevantné.

Navyše musia poskytnúť dokument potvrdzujúci, že ich právny zástupca je spôsobilý prijímať právne záväzky v ich mene.

6.2.   Oprávnené činnosti a obdobie realizácie v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov

Oprávnené sú tie činnosti, ktoré sú potrebné na realizáciu informačného opatrenia a dosiahnutie plánovaných výstupov/výsledkov, v súlade s cieľmi, témou a cieľovými skupinami uvedenými v oddiele 2 tejto výzvy.

A)

Informačné opatrenia by sa mali realizovať:

na úrovni viacerých regiónov alebo vnútroštátnej úrovni,

na európskej úrovni (s vplyvom vo viacerých členských štátoch).

B)

Informačné opatrenia by mali zahŕňať jednu alebo viacero činností a nástrojov inovačného charakteru v záujme dosiahnutia cieľov, pokrytia tém a zasiahnutia cieľových skupín podľa zamerania opatrenia a v súlade s oddielom 2 tejto výzvy.

C)

Tieto činnosti nie sú oprávnené:

opatrenia, ktoré vyžaduje zákon,

opatrenia, na ktoré boli pridelené finančné prostriedky EÚ z iného rozpočtového riadka,

valné zhromaždenia alebo stretnutia štatutárnych orgánov,

činnosti vykonávané na miestnej úrovni

D)

Orientačné obdobie realizácie informačných opatrení

1. mája 2017 – 30. apríla 2018

E)

Očakávané výstupy/očakávaný vplyv

Činnosti v rámci informačného opatrenia musia viesť ku konkrétnym výstupom v čase prebiehania opatrenia. Predmetné výstupy informačného opatrenia je potrebné určiť vo fáze podávania žiadosti (pozri formulár žiadosti 3).

Návrh musí obsahovať zoznam relevantných ukazovateľov (kvalitatívnych/kvantitatívnych) na meranie očakávaných výstupov/účinkov informačného opatrenia (pozri formulár žiadosti 3).

7.   KRITÉRIÁ VYLÚČENIA  (5)

7.1.   Vylúčenie z účasti

1.

Z účasti na tejto výzve na predkladanie návrhov budú vylúčení žiadatelia (vrátane pridružených subjektov), ktorí sa nachádzajú v ktorejkoľvek z týchto situácií:

a)

daný hospodársky subjekt je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podlieha dohode s veriteľmi, podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

b)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny, kde sídli verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

c)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej patrí, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to najmä ak ide o akékoľvek z týchto konaní:

i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas plnenia zákazky;

ii)

uzatvorenie zmluvy s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania verejného obstarávateľa počas postupu obstarávania;

v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré mu počas postupu obstarávania môžu poskytnúť nenáležité výhody;

d)

konečným rozsudkom bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

i)

podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyhotoveného aktom Rady z 26. júla 1995;

ii)

korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997, a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (6), a takisto aj korupcie, ako sa vymedzuje v práve krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený hospodársky subjekt, alebo krajiny plnenia zákazky;

iii)

účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (7);

iv)

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa vymedzujú v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (8);

v)

trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, v zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (9), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

vi)

využívania detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi, ako sa vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (10);

e)

hospodársky subjekt vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu, čo viedlo k jej predčasnému vypovedaniu alebo uplatneniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám, alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

f)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil nezrovnalosti v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (11). Rovnaké kritériá vylúčenia z účasti platia aj pre pridružené subjekty.

2.

Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c), d) a f) alebo v prípade uvedenom v odseku 1 písm. e) neexistuje konečný rozsudok či v relevantných prípadoch konečné správne rozhodnutie, verejný obstarávateľ vylúči hospodársky subjekt na základe predbežnej právnej kvalifikácie správania uvedeného v týchto bodoch, a to so zreteľom na preukázané skutočnosti alebo iné zistenia obsiahnuté v odporúčaní výboru uvedeného v článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Predbežná kvalifikácia uvedená v prvom pododseku nemá vplyv na posudzovanie konania predmetného hospodárskeho subjektu príslušnými orgánmi členských štátov podľa vnútroštátneho práva. Verejný obstarávateľ preskúma svoje rozhodnutie o vylúčení hospodárskeho subjektu a/alebo o uložení peňažnej sankcie tomuto subjektu bezodkladne po oznámení konečného rozsudku alebo konečného správneho rozhodnutia. V prípadoch, keď sa v konečnom rozsudku alebo konečnom správnom rozhodnutí nestanovuje dĺžka trvania vylúčenia, verejný obstarávateľ stanoví toto trvanie na základe preukázaných skutočností a zistení a so zreteľom na odporúčanie výboru uvedeného v článku 108.

Ak sa v takomto konečnom rozsudku alebo konečnom správnom rozhodnutí uvádza, že hospodársky subjekt nie je vinný zo správania na základe predbežnej právnej kvalifikácie, na základe ktorej bol vylúčený, verejný obstarávateľ bezodkladne ukončí toto vylúčenie a/alebo v relevantných prípadoch vráti akúkoľvek uloženú peňažnú sankciu.

Skutočnosťami a zisteniami uvedenými v prvom pododseku sú najmä:

a)

skutočnosti preukázané v rámci auditov alebo vyšetrovaní vykonávaných Dvorom audítorov, úradom OLAF alebo vnútorným auditom, alebo akýchkoľvek iných overovaní, auditov alebo kontrol vykonaných v rámci zodpovednosti príslušného povoľujúceho úradníka;

b)

správne rozhodnutia, ktoré nemajú konečný charakter a medzi ktoré môžu patriť disciplinárne opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu zodpovedným za overovanie uplatňovania noriem profesijnej etiky;

c)

rozhodnutia ECB, EIB, Európskeho investičného fondu alebo medzinárodných organizácií;

d)

rozhodnutia Komisie týkajúce sa porušenia pravidiel hospodárskej súťaže Únie alebo rozhodnutia vnútroštátneho príslušného orgánu týkajúce sa porušenia práva hospodárskej súťaže Únie alebo vnútroštátneho práva v tejto oblasti.

7.2.   Vylúčenie z udelenia grantu

Finančná pomoc sa neposkytne žiadateľom ani ich pridruženým subjektom, ktorí počas postupu udeľovania grantu:

a)

sú v jednej zo situácií uvedených v oddiele 7.1, ktoré sú dôvodom na vylúčenie;

b)

skreslili informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na konaní, alebo takéto informácie vôbec neposkytli;

c)

sa podieľali na príprave súťažných podkladov, ak táto skutočnosť znamená narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nemožno napraviť iným spôsobom.

7.3.   Podkladové dokumenty

Žiadatelia a pridružené subjekty musia podpísať čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že sa nenachádzajú v nijakej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a 2 článku 107 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a vyplniť príslušný formulár pripojený k formuláru žiadosti v prílohe výzvy na predloženie návrhov, dostupný na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

8.   KRITÉRIÁ VÝBERU

8.1.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné zdroje financovania, ktoré im umožnia vykonávať ich činnosť počas obdobia realizácie informačného opatrenia alebo počas roka, na ktorý je grant udelený, a podieľať sa na jeho financovaní. Finančná spôsobilosť žiadateľov sa posúdi na základe týchto podkladových dokumentov, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou:

formulár prehľadu finančnej spôsobilosti,

výkaz ziskov a strát, súvaha za posledné účtovné obdobie, za ktoré sa účty uzavreli, alebo v prípade novovytvorených subjektov môže uvedené dokumenty nahradiť obchodný plán.

Subjekty, ktoré nie sú právnickou osobou, musia poskytnúť dôkazy toho, že ich finančná spôsobilosť je rovnocenná so spôsobilosťou právnických osôb.

Overovanie finančnej spôsobilosti sa nevzťahuje na verejné orgány. Preto by sa uvedené dokumenty nemali predkladať, ak je žiadateľom verejný orgán.

Ak sa AOSD (povoľujúci úradník vymenovaný subdelegovaním) na základe predložených dokumentov domnieva, že finančná spôsobilosť nie je uspokojivá, môže:

požiadať o ďalšie informácie,

zamietnuť žiadosť.

8.2.   Prevádzková spôsobilosť

Žiadatelia musia mať odborné spôsobilosti, ako aj primeranú kvalifikáciu potrebnú na vykonanie navrhovaného informačného opatrenia.

Žiadatelia preto musia predložiť tieto podkladové dokumenty:

životopis alebo profil ľudí, ktorí sú primárne zodpovední za riadenie a vykonávanie informačného opatrenia. Takýto profil každej danej osoby musí zahŕňať minimálne: vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazykové a iné relevantné zručnosti (maximálne jedna strana na každú osobu),

prípadne správy o činnostiach organizácie za posledné dva roky;

zoznam predchádzajúcich projektov a realizovaných činností spojených s oblasťou politiky danej výzvy alebo s činnosťami, ktoré sa mali vykonať za posledné dva roky (maximálne štyri projekty/činnosti).

Subjekty, ktoré nie sú právnickou osobou, musia poskytnúť dôkazy, že ich prevádzková spôsobilosť je rovnocenná so spôsobilosťou právnických osôb.

Komisia môže požiadať o ďalšie podkladové dokumenty na potvrdenie prevádzkovej spôsobilosti.

Na posúdenie otázky, či žiadateľ má technickú kapacitu potrebnú na realizáciu informačného opatrenia, by manažér projektu mal mať minimálne päťročnú skúsenosť s podobnými projektmi.

9.   KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA GRANTU

Jednotlivé komunikačné nástroje a činnosti zahrnuté v informačnom opatrení by mali byť navzájom prepojené, mali by mať jasný koncepčný prístup a jasne stanovené výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť. Mali by takisto mať výrazný vplyv merateľný pomocou relevantných ukazovateľov uvedených v oddiele 11.4.

Žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

1.

Relevantnosť opatrenia: ex-ante analýza potrieb a konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných a relevantných výsledkov a inovačného charakteru opatrenia. (25 bodov, minimálny požadovaný počet bodov: 12,5)

2.

Účinnosť opatrenia: téma, posolstvo a cieľová skupina, podrobný program, harmonogram a metodika ex-post hodnotenia. (25 bodov, minimálny požadovaný počet bodov: 12,5)

3.

Efektívnosť opatrenia: nákladová efektívnosť z hľadiska navrhovaných zdrojov. (25 bodov, minimálny požadovaný počet bodov: 12,5)

4.

Kvalita riadenia projektu: kvalita postupov a prideľovania úloh z hľadiska realizácie rozmanitých činností navrhovaného opatrenia. (25 bodov, minimálny požadovaný počet bodov: 12,5)

Návrh môže v závislosti od svojej kvality získať maximálne 100 bodov. Požadovaný minimálny celkový počet bodov je 60, pričom za každé kritérium musí žiadosť získať minimálne 50 %.

Na poradovník sa dostanú len návrhy, ktoré dosiahnu uvedené minimálne počty. Dosiahnutie minimálnych počtov neznamená automatické pridelenie spolufinancovania.

10.   PRÁVNE ZÁVÄZKY

V prípade, že Komisia udelí grant, pošle prijímateľovi dohodu o grante vyčíslenú v eurách spolu s podmienkami a výškou finančného krytia, ako aj postup na účely formalizovania povinností zmluvných strán.

Dve vyhotovenia originálu dohody o grante musí podpísať najprv prijímateľ a obratom ich vrátiť Komisii. Komisia ich podpíše ako posledná.

Upozorňujeme, že udelením grantu nevzniká nárok na nasledujúce roky.

11.   FINANČNÉ USTANOVENIA

11.1.   Všeobecné zásady

a)   Zásada nekumulácie

Každé informačné opatrenie môže získať iba jeden grant z rozpočtu EÚ.

Tie isté náklady sa z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát. Na to, aby sa zabezpečilo dodržanie tejto podmienky, žiadatelia uvedú zdroje a sumy financovania z prostriedkov Únie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na dané konkrétne informačné opatrenie, časť informačného opatrenia alebo na jeho fungovanie v danom účtovnom období, ako aj akékoľvek financovanie, ktoré prijali alebo o ktoré žiadali na dané konkrétne informačné opatrenie.

b)   Zásada neretroaktivity

Žiadny grant sa nemôže udeliť so spätnou platnosťou na činnosti, ktoré už boli ukončené.

Grant môže byť udelený na informačné opatrenie, ktoré sa už začalo realizovať iba vtedy, keď žiadateľ môže preukázať potrebu začať ho realizovať pred podpísaním dohody o grante.

V takýchto prípadoch nemôžu výdavky oprávnené na financovanie vzniknúť pred dátumom podania žiadosti o grant.

c)   Spolufinancovanie

Spolufinancovanie znamená, že zdroje, ktoré sú potrebné na realizáciu činností, sa nemôžu poskytovať iba z grantu EÚ.

Spolufinancovanie informačného opatrenia môže mať formu:

vlastných zdrojov prijímateľa,

príjmu generovaného samotným informačným opatrením,

finančných príspevkov od tretích strán.

d)   Vyrovnaný rozpočet

Odhadovaný rozpočet informačného opatrenia sa pripojí k formuláru žiadosti.

Musí:

byť zostavený v eurách. Žiadatelia, ktorí predpokladajú, že náklady nevzniknú v eurách, sú povinní použiť výmenný kurz uverejnený na webovej stránke Infor-euro: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

mať vyváženú stranu príjmov a výdavkov,

byť zostavený na základe podrobných odhadov nákladov a doplnený o vysvetlenia v stĺpci na pripomienky; nebudú sa akceptovať paušálne sumy ani jednorazové platby (s výnimkou paušálnych sadzieb uvedených v oddiele 11.2),

dodržiavať maximálne sumy, ktoré Komisia stanovila pri niektorých kategóriách výdavkov (pozri relevantné dokumenty dostupné na stránke http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/),

byť predložený bez DPH, ak je žiadateľ platcom DPH a má nárok na jej odpočet alebo ak ide o verejnoprávny subjekt,

obsahovať v príjmovej časti priamy príspevok žiadateľa, požadované financovanie zo zdrojov Komisie a (v prípade potreby) podrobnosti o akýchkoľvek príspevkoch od iných poskytovateľov finančných prostriedkov, ako aj každý príjem, ktorý sa vytvoril v rámci projektu vrátane prípadných poplatkov požadovaných od účastníkov.

e)   Vykonávacie zmluvy/zadanie zákazky subdodávateľovi

Ak si vykonávanie informačného opatrenia vyžaduje zadanie zmlúv o obstarávaní (vykonávacích zmlúv), prijímateľ musí zmluvu prideliť ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, prípadne ponuke s najnižšou cenou, aby sa zabránilo konfliktu záujmov, a zachovať dokumentáciu pre prípad auditu.

Vykonávacie zmluvy sa majú vzťahovať na zakúpenie služieb a/alebo tovaru atď. potrebných na riadenie informačného opatrenia. Vykonávacie zmluvy nezahŕňajú žiadnu externalizáciu úloh ani činností, ktoré sú súčasťou informačného opatrenia opísaného v návrhu.

Môžu zahŕňať napríklad preklad dokumentov, tlačiarenske práce atď.

V prípade obstarávania s hodnotou nad 70 000 EUR musí prijímateľ dodržať osobitné pravidlá uvedené v dohode o grante pripojenej k výzve. Okrem toho je prijímateľ povinný postup verejného obstarávania jasne zdokumentovať a dokumentáciu uchovať pre prípad auditu.

Subjekty konajúce vo funkcii verejných obstarávateľov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (12) alebo obstarávateľov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (13), musia dodržiavať platné vnútroštátne pravidlá v oblasti verejného obstarávania.

Zadanie zákazky subdodávateľovi (t. j. prípady, keď konkrétne úlohy alebo činnosti, ktoré sú súčasťou informačného opatrenia opísaného v návrhu, vykonáva tretia strana, s ktorou príjemca uzatvoril zmluvu o zadaní zákazky) musí spĺňať podmienky pre akékoľvek vykonávacie zmluvy (špecifikované v predchádzajúcej časti) a okrem toho aj tieto podmienky:

môže sa vzťahovať iba na vykonanie obmedzenej časti informačného opatrenia,

musí byť oprávnené z hľadiska povahy informačného opatrenia a toho, čo je nevyhnutné na jeho realizáciu,

musí byť jasne uvedené v žiadosti,

nesmie sa vzťahovať na riadenie a koordináciu projektu

nesmie ho vykonávať pridružený subjekt

musí sa dať identifikovať v rozpočtovom odhade akcie.

Zadanie zákazky subdodávateľovi môže zahŕňať napríklad:

externých rečníkov/expertov,

dizajn webových stránok a IT podporu

externú organizáciu podujatí.

f)   Finančná podpora tretím stranám

V žiadostiach nesmie byť naplánované poskytovanie finančnej podpory tretím stranám.

11.2.   Financovanie

Financovanie má formu kombinovaného financovania zloženého z:

refundácie 60 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov,

paušálneho príspevku vo výške 7 % z celkových oprávnených nákladov na pokrytie nepriamych nákladov predstavujúcich všeobecné administratívne náklady prijímateľa a možno ich považovať za náklady na informačné opatrenie.

V prípade organizácií, ktoré v čase realizácie informačného opatrenia dostávajú grant na prevádzku, nepriame náklady nie sú oprávnené.

To isté platí aj pri nákladoch na zamestnancov, ktoré sú už pokryté grantom na prevádzku.

Suma grantu

Suma grantu (vrátane paušálnej sumy na nepriame náklady) sa pohybuje od minimálne 70 000 EUR do maximálne 500 000 EUR.

Výška grantu nesmie prekročiť oprávnené náklady ani požadovanú sumu.

Z uvedeného vyplýva, že časť celkových oprávnených nákladov informačného opatrenia sa musí financovať z iných zdrojov než je grant EÚ.

[pozri oddiel 11.1 písm. c)].

Oprávnené náklady

Oprávnené náklady sú náklady, ktoré skutočne vznikli prijímateľovi grantu a ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

vznikli počas trvania informačného opatrenia, výnimkou sú náklady súvisiace so záverečnými správami. Počiatočný dátum obdobia oprávnenosti nákladov je uvedený v dohode o grante.

Ak prijímateľ preukáže potrebu začať informačné opatrenie pred podpísaním dohody, je možné schváliť výdavky pred udelením grantu. Začiatok obdobia oprávnenosti výdavkov nesmie v žiadnom prípade predchádzať dátumu predloženia žiadosti o grant [pozri oddiel 11.1 písm. b)],

sú uvedené v odhade rozpočtu informačného opatrenia,

sú potrebné na vykonávanie informačného opatrenia, na ktoré sa grant vzťahuje,

sú identifikovateľné a overiteľné vďaka tomu, že sú zaznamenané v účtovných záznamoch prijímateľa a stanovené v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, v ktorej je prijímateľ usadený, a v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva prijímateľa,

spĺňajú požiadavky platných daňových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia,

sú primerané, opodstatnené a vyhovujú požiadavkám riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.

Vnútorné účtovné a audítorské postupy prijímateľa musia umožniť priame zosúladenie nákladov a príjmov vykázaných v súvislosti s informačným opatrením so zodpovedajúcimi účtovnými výkazmi a podkladovými dokumentmi.

Rovnaké kritériá platia aj pre pridružené subjekty.

Oprávnené priame náklady

Oprávnené priame náklady na informačné opatrenie sú náklady, ktoré sa s náležitým ohľadom na stanovené podmienky oprávnenosti považujú za konkrétne náklady priamo spojené s realizáciou informačného opatrenia a ktoré sa tak môžu účtovať priamo na toto opatrenie, napríklad:

náklady na zamestnancov vykonávajúcich informačné opatrenie a pracujúcich na základe pracovnej zmluvy so žiadateľom alebo na základe rovnocenného menovacieho aktu, ktoré zahŕňajú skutočné mzdy plus odvody do systému sociálneho zabezpečenia a ostatné zákonné náklady, ktoré sú súčasťou odmeny, ak sú tieto náklady v súlade so žiadateľovou bežnou stratégiou odmeňovania. Tieto náklady môžu zahŕňať aj dodatočné odmeny vrátane platieb na základe doplnkových zmlúv bez ohľadu na povahu takýchto zmlúv za predpokladu, že sa vyplácajú konzistentným spôsobom vždy za rovnaký druh práce alebo poradenstva a nezávisle od zdroja použitých prostriedkov. Náklady na zamestnancov vnútroštátnych správnych orgánov sú takisto oprávnené do tej miery, do akej sa týkajú nákladov na činnosti, ktoré by príslušný verejný orgán nevykonával, ak by sa predmetný projekt nerealizoval,

cestovné náklady (v súvislosti so stretnutiami vrátane prípadných úvodných stretnutí, s konferenciami atď.) za predpokladu, že tieto náklady sú v súlade s bežnou praxou prijímateľa, pokiaľ ide o cestovanie,

náklady vzniknuté pri plnení vykonávacích zmlúv zadaných prijímateľmi na účely realizácie informačného opatrenia, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v dohode o grante,

náklady vzniknuté priamo v súvislosti s požiadavkami spojenými s realizáciou informačného opatrenia (šírenie informácií, špecifické hodnotenie informačného opatrenia, preklady, reprodukcia).

DPH v súvislosti s oprávnenými priamymi nákladmi, keď sa nemôže uhradiť príjemcovi/príjemca ju nemôže odpočítať.

Príloha V k návrhu dohody o grante pripojenému k tejto výzve obsahuje zoznam podkladových dokumentov na účely oprávnených nákladov a podkladových dokumentov, ktoré sa vyžadujú spolu so záverečnou správou.

Oprávnené nepriame náklady (režijné náklady)

Paušálna suma vo výške 7 % z celkových oprávnených priamych nákladov informačného opatrenia je oprávnená v rámci nepriamych nákladov, ktoré predstavujú všeobecné administratívne náklady prijímateľa a možno ich považovať za náklady na informačné opatrenie.

Nepriame náklady nesmú zahŕňať náklady uvedené v rámci inej rozpočtovej položky.

Neoprávnené náklady

Za neoprávnené sa považujú tieto náklady:

nepeňažné príspevky,

náklady na kúpu vybavenia, či už nového alebo použitého,

strava a catering,

diéty,

náklady na odpis zariadenia,

DPH s výnimkou prípadov, keď prijímatelia môžu preukázať, že podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov nemajú nárok na jej odpočet. DPH vyplatená verejnoprávnymi subjektmi však nie je oprávnená,

kapitálové výnosy,

dlhy a s nimi spojené náklady,

rezerva na straty alebo dlhy,

dlžné úroky,

pochybné pohľadávky,

náklady na prevody zo strany Komisie, ktoré banka účtuje prijímateľovi,

kurzové straty,

náklady, ktoré vykázal prijímateľ a ktoré boli uhradené v rámci iného informačného opatrenia, na ktoré bol poskytnutý grant EÚ,

nadmerné alebo nezodpovedné náklady.

Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu, ktorý sa má udeliť prijímateľovi, sa stanoví po dokončení informačného opatrenia, po schválení žiadosti o platbu, ktorá obsahuje tieto dokumenty prípadne vrátane príslušných podkladových dokumentov:

záverečnú technickú správu obsahujúcu podrobnosti o vykonávaní a výsledkoch informačného opatrenia, s príslušnými podkladovými dokumentmi,

záverečný finančný výkaz skutočne vynaložených nákladov s príslušnými podkladovými dokumentmi (pozri prílohu V k návrhu dohody o grante pripojenému k tejto výzve).

Účelom ani účinkom grantov EÚ nemôže byť vytvorenie zisku v rámci informačného opatrenia prijímateľa.

Zisk sa definuje ako prebytok výnosov nad oprávnenými nákladmi, ktoré vynaložil príjemca, keď sa predkladá žiadosť o platbu zostatku. V prípade dosiahnutia zisku je Komisia oprávnená vymáhať percentuálny podiel zisku zodpovedajúci príspevku Únie na oprávnené náklady, ktoré prijímateľ skutočne vynaložil na realizáciu informačného opatrenia.

11.3.   Obdobia vykazovania a platobné úpravy

Jedno obdobie vykazovania od počiatočného dátumu akcie do konca obdobia podľa článku I.2.2 dohody o grante.

Neposkytuje sa žiadne predbežné financovanie a nevyplácajú sa žiadne priebežné platby. Komisia určí výšku záverečnej platby, ktorú je potrebné vyplatiť príjemcovi, na základe výpočtu konečnej sumy grantu (pozri oddiel 11.2).

Záverečnú technickú správu a záverečný finančný výkaz spolu s podkladovou dokumentáciou je potrebné Komisii zaslať elektronicky a takisto v papierovej forme. Správy sa musia predložiť v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku pomocou vzorov správ, ktoré sú k dispozícii.

Ak výsledky nie sú dostupné v uvedených jazykoch, žiadateľ by mal spolu s daným výsledkom poskytnúť stručné zhrnutie v jednom z uvedených jazykov. Všetky prílohy musia byť očíslované a ich názov musí byť v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku.

12.   PUBLICITA

12.1.   Zo strany prijímateľov

Prijímatelia a ich pridružené subjekty musia vo všetkých publikáciách alebo v spojení s činnosťami, na ktoré sa grant používa, jednoznačne uviesť príspevok Európskej únie. Navyše musia uviesť vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, v ktorom špecifikujú, že EÚ nie je zodpovedná za názory vyjadrené v publikáciách a/alebo v súvislosti s činnosťami, na ktoré sa grant používa.

V tejto súvislosti sa od prijímateľov a ich pridružených subjektov vyžaduje, aby názov a logo Európskej Únie uvádzali na poprednom mieste vo všetkých svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných činnostiach realizovaných v rámci spolufinancovaného informačného opatrenia.

Musia preto použiť text a logo Európskej únie a vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, ktoré sú dostupné na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Nesplnenie tejto požiadavky môže viesť k úmernému zníženiu výšky grantu prijímateľa v súlade s ustanoveniami dohody o grante.

12.2.   Zo strany Komisie

Všetky informácie o grantoch udelených v priebehu rozpočtového roka sa zverejňujú na webových stránkach inštitúcií Európskej únie najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po príslušnom účtovnom období, v ktorom sa granty poskytli.

Komisia uverejní tieto informácie:

meno/názov prijímateľa,

adresu prijímateľa,

predmet grantu,

výšku poskytnutej sumy.

Na základe odôvodnenej a riadne podloženej žiadosti prijímateľa sa od uverejnenia upustí, ak takéto uverejnenie ohrozuje práva a slobody dotknutých osôb chránené Chartou základných práv Európskej únie alebo poškodzuje obchodné záujmy prijímateľov.

13.   OCHRANA ÚDAJOV

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov zahŕňa zaznamenanie a spracovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis). Takéto údaje sa budú spracúvať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (14) o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie žiadosti v súlade so špecifikáciami výzvy na predkladanie návrhov spracuje výhradne na tento účel Komisia. Podrobné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov sú k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádza na stránke: http://ec.europa.eu/dpo-register/download?metaId=1462358

Ak sa žiadateľ nachádza v niektorej zo situácií opísaných v článku 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách (15), osobné údaje môžu byť zaznamenané v systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES). Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na adrese: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

14.   POSTUP PRI PREDKLADANÍ NÁVRHOV

Návrhy musia byť predložené v súlade s formálnymi požiadavkami a v lehote stanovenej v oddiele 5.

Nie sú povolené nijaké zmeny žiadosti po uplynutí lehoty na podanie. Ak však žiadateľ v dôsledku vlastnej zjavnej administratívnej chyby nepredloží dôkazy alebo neposkytne vyhlásenia, Komisia ho požiada, aby poskytol chýbajúce informácie alebo objasnil podkladové dokumenty počas procesu hodnotenia. Takéto informácie alebo vysvetlenie nesmú podstatne zmeniť návrh.

Žiadatelia budú písomne informovaní o výsledkoch procesu hodnotenia ich žiadosti.

Návrhy je potrebné podávať v papierovej forme.

Formulár žiadosti a príslušné podklady sú dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Žiadosti musia byť podané na príslušnom formulári, riadne vyplnenom, s uvedením dátumu, musia vykazovať vyrovnaný rozpočet (príjmy/výdavky) a musia byť podpísané osobou oprávnenou uzatvárať právne záväzné záväzky v mene žiadajúcej organizácie.

V prípade potreby sa všetky dodatočné informácie, ktoré žiadateľ považuje za potrebné, môžu uviesť na samostatných listoch.

Žiadosti sa musia poslať v zalepenej obálke na túto adresu:

European Commission Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2016/C 401/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

poštou (doporučeným listom, pozri bod 5 v podmienkach prípustnosti), pričom na poštovej pečiatke musí figurovať dátum prevzatia poštou,

doručené osobne (samotným žiadateľom alebo jeho zástupcom) alebo doručovacou službou (musí sa uviesť dátum prevzatia doručovateľskou službou).

Adresa na osobné doručenie/pre doručovaciu službu:

Európska komisia

ústredná podateľňa

Avenue du Bourget, č. 1/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Prípustnosť žiadostí bude vyhodnotená na základe papierovej verzie.

Ak žiadateľ doručí žiadosť osobne, za dôkaz o predložení sa považuje podpísané a datované potvrdenie o prevzatí vystavené úradníkom ústrednej podateľne Komisie, ktorý preberá zásielky. Podateľňa je otvorená pondelok až štvrtok v čase od 8:00 do 17.00, piatok od 8.00 do 16.00. Zatvorená je v sobotu, nedeľu a cez dni pracovného voľna Komisie.

Žiadateľov prosíme, aby v jednej obálke spolu s papierovou formou žiadosti predložili aj elektronickú kópiu návrhu a všetkých príloh na CD-ROM alebo USB kľúči. Smerodajná je papierová verzia.

Kontakty

Ak máte akékoľvek otázky k výzve, môžete ich poslať e-mailom na adresu agri-grants@ec.europa.eu. Lehota na odoslanie otázok je 29/11/2016 o 24.00 hod.

Najdôležitejšie otázky a odpovede sa zverejnia na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   POSTUP HODNOTENIA

Žiadosti spĺňajúce požiadavky prípustnosti, budú hodnotené na základe rôznych kritérií:

kritérií oprávnenosti (pozri oddiel 6 výzvy),

kritérií vylúčenia (pozri oddiel 7 výzvy),

kritérií výberu (pozri oddiel 8 výzvy),

kritérií prideľovania grantu (pozri oddiel 9 výzvy).

Žiadosti musia dosiahnuť celkovo minimálne 60 % bodov a minimálne 50 % za každé kritérium. Žiadosti, ktoré nedosiahnu minimálne hranice kvality, sa zamietnu.

Komisia po posúdení žiadostí zostaví poradovník všetkých žiadostí, ktoré dosiahli požadovaný počet bodov.

Na jeho základe zostaví zoznam žiadostí, na ktoré je prípadne možné poskytnúť finančné prostriedky, a prípadne rezervný zoznam, v závislosti od rozpočtu dostupného pre danú výzvu.

16.   PRÍLOHY

Formulár žiadosti (s kontrolným zoznamom dokumentov, ktoré treba predložiť), dostupný na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Vzor dohody o grante, dostupný na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Formulár právnickej osoby

Formulár právnickej osoby vypĺňajú všetci žiadatelia a je dostupný na tejto adrese: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Formulár finančnej identifikácie

Formulár finančnej identifikácie vypĺňajú výlučne žiadatelia a je dostupný na tejto adrese: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19.

(5)  Pojem „verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje na zodpovedného povoľujúceho úradníka a prípadne na jeho alebo jej služby, rozsah pojmu „postup obstarávania“ sa vzťahuje aj na postup udeľovania grantu, formulácia „plnenie zákazky“ sa vzťahuje aj na vykonávanie dohody o grante alebo rozhodnutia o grante.

(6)  Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54.

(7)  Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

(8)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(9)  Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

(10)  Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

(13)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

(14)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1) v znení zmien.


Top