Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0305

Vec C-305/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 30. mája 2016 – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

OJ C 270, 25.7.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 270/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 30. mája 2016 – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Vec C-305/16)

(2016/C 270/38)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Avon Cosmetics Ltd

Odporca: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciálne otázky

1.

Sú príslušné povolenia, vykonávacia právna úprava a/alebo administratívny postup v rozpore s niektorými príslušnými právnymi predpismi a/alebo zásadami práva Únie, ak, v prípade, že priamy predajca predáva tovar (ďalej len „propagačný materiál“) neregistrovaným maloobchodným predajcom alebo keď neregistrovaný maloobchodný predajca nakupuje tovar a služby od tretích osôb (ďalej len „tovar a služby od tretích osôb“), ktoré neregistrovaní predajcovia využívajú na podporu svojej hospodárskej činnosti spočívajúcej v predaji iného tovaru, ktorý je tiež zakúpený od priameho predajcu, a vzťahuje sa naň administratívny postup prijatý na základe výnimky, naposledy povolenej rozhodnutím Rady z 24. mája 1989 (89/534/EHS (1)) (ďalej len „výnimka“), priamemu predajcovi ukladajú povinnosť účtovať daň zaplatenú na výstupe z ceny, za ktorú neregistrovaný maloobchodný predajca predáva ostatný tovar, a to bez odpočtu DPH, ktorá vznikla neregistrovanému maloobchodnému predajcovi v súvislosti s týmto propagačným materiálom a/alebo tovarom a službami od tretích osôb?

2.

Malo Spojené kráľovstvo pri požiadaní Rady o povolenie výnimky, povinnosť informovať Komisiu o tom, že táto výnimka by mala zahrňovať DPH zaplatenú neregistrovanými maloobchodnými predajcami v súvislosti so zakúpením propagačného materiálu a/alebo tovarov a služieb od tretích osôb, ktoré použili na účely svojho podnikania a z toho vyplývajúcu úpravu dane, ktorá odrážala túto neodpočítateľnú daň zaplatenú na vstupe alebo preplatok dane zaplatenej na výstupe?

3.

Pre prípad, že odpovede na prvú a/alebo druhú otázku sú kladné:

a)

Či príslušné povolenia, vykonávacia právna úprava a/alebo administratívny postup môžu a majú byť vykladané tak, že umožňujú započítanie, pokiaľ ide o i) neodpočítateľnú DPH zaplatenú neregistrovanými predajcami v súvislosti s propagačným materiálom alebo tovarom a službami od tretích osôb, ktoré títo neregistrovaní predajcovia použili na účely svojej hospodárskej činnosti, alebo ii) DPH prevyšujúcu nezaplatenú daň, vybranú Her Majesty’s Revenue & Customs alebo iii) potenciálnu nekalú súťaž medzi priamymi predajcami, ich neregistrovanými maloobchodnými predajcami a podnikmi zaoberajúcimi sa nepriamym predajom.

b)

Či:

i)

povolenie výnimky Spojeného kráľovstva od článku 11A ods. 1 písm. a) [smernice 77/388] bolo protiprávne.

ii)

je okrem výnimky z článku 11A ods. 1 písm. a) nevyhnutná výnimka z článku 17 [smernice 77/388]. Pokiaľ áno, či Spojené kráľovstvo konalo protiprávne, keď nepožiadalo Komisiu alebo Radu o povolenie odchýliť sa od článku 17.

iii)

Spojené kráľovstvo koná protiprávne, ak neupravilo DPH takým spôsobom, ktorý by priamym predajcom umožňoval uplatniť započítanie DPH z propagačného materiálu alebo z tovarov a služieb od tretích osôb, ktorú zaplatili neregistrovaní predajcovia v rámci svojej hospodárskej činnosti.

iv)

z týchto dôvodov sú neplatné a/alebo protiprávne všetky príslušné povolenia, vykonávacia právna úprava alebo administratívny postup, alebo ich časti.

c)

Či primeranou nápravou zo strany Súdneho dvora Európskej únie alebo vnútroštátneho súdu je:

i)

stanovenie, že členský štát má povinnosť uplatniť vo vnútroštátnom práve výnimku tým, že uskutoční primeranú úpravu buď a) neodpočítateľnej DPH z propagačného materiálu alebo tovarov a služieb od tretích osôb, ktorú zaplatili neregistrovaní predajcovia v rámci svojej hospodárskej činnosti, alebo b) DPH prevyšujúcu nezaplatenú daň, vybranú Her Majesty’s Revenue & Customs alebo iii) potenciálnej nekalej súťaže medzi priamymi predajcami, ich neregistrovanými maloobchodnými predajcami a podnikmi, ktoré sa nezaoberajú priamym predajom, alebo

ii)

vyhlásenie povolenia výnimky a prípadne výnimky samotnej za neplatné, alebo

iii)

vyhlásenie vnútroštátnych právnych predpisov za neplatné, alebo

iv)

vyhlásenie pokynov (Notice of Direction) za neplatné, alebo

v)

rozhodnutie, že Spojené kráľovstvo musí požiadať o povolenie ďalšej výnimky na účely vykonania vhodnej úpravy buď a) neodpočítateľnej DPH z propagačného materiálu alebo tovarov a služieb od tretích osôb, ktorú zaplatili neregistrovaní predajcovia v rámci svojej hospodárskej činnosti, alebo b) DPH prevyšujúcej nezaplatenú daň, vybranú Her Majesty’s Revenue & Customs alebo iii) potenciálnej nekalej súťaže medzi priamymi predajcami, ich neregistrovanými maloobchodnými predajcami a podnikmi zaoberajúcimi sa nepriamym predajom.

4.

Má byť podľa článku 27 [smernice 77/388] (článok 395 [smernice 2006/112]) „daňový únik alebo vyhýbanie sa dani“ kvalifikované ako čistá daňová strata (zohľadňujúca daň zaplatenú na výstupe a daň zaplatenú na vstupe, odpočítateľnú v rámci štruktúry, ktorá vedie k nezaplateniu dane) členského štátu alebo ako hrubá daňová strata (zohľadňujúca len daň zaplatenú na výstupe v rámci štruktúry, ktorá vedie k nezaplateniu dane) členského štátu?


(1)  Rozhodnutie Rady z 24. mája 1989, ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje uplatňovať, pokiaľ ide o určité dodania neregistrovaným predajcom, opatrenie odchyľujúce sa od článku 11A ods. 1 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu (Ú. v. ES L 208, s. 54)


Top