Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0655

Vec C-655/15 P: Odvolanie podané 7. decembra 2015: Panrico, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 7. októbra 2015 vo veci T-534/13, Panrico/ÚHVT

OJ C 118, 4.4.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 118/3


Odvolanie podané 7. decembra 2015: Panrico, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 7. októbra 2015 vo veci T-534/13, Panrico/ÚHVT

(Vec C-655/15 P)

(2016/C 118/04)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Panrico, S.A. (v zastúpení: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a HDN Development Corp.

Návrhy odvolateľky

zrušiť v celom rozsahu rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 7. októbra 2015 vo veci T-534/13,

vyhovieť návrhom uvedeným pred Všeobecným súdom a smerujúcim k spochybneniu alebo zrušeniu rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 25. júla 2013 vo veci R 623/2011-4,

uložiť ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tieto odvolacie dôvody založené na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, ako aj judikatúry Únie, v ktorej bol podaný výklad týchto ustanovení.

Prvý odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Všeobecný súd, keď identifikoval dominantný prvok kolidujúcich označení a porovnal tieto označenia bez toho, aby predtým zohľadnil kontext relevantného trhu a postoj príslušnej skupiny verejnosti k viac menej rozlišovacej spôsobilosti kolidujúcich označení a/alebo prvkov, ktoré ich tvoria.

Na účely správnej analýzy – inými slovami v súlade s logikou a právom – podobnosti, ktorá existuje medzi porovnávanými označeniami, je nevyhnutné najskôr začleniť túto analýzu do kontextu relevantného trhu, aby sa prihliadlo k postoju priemerného spotrebiteľa na konkrétnom relevantnom území. Ako sa uvádza v odvolaní, v napadnutom rozsudku Všeobecný súd bez toho, aby prijal hľadisko vyplývajúce z kontextu, náležite nezohľadnil tieto skutočnosti: i) veľmi vysokú rozlišovaciu spôsobilosť prvku DONUT (alebo DOUGHNUTS, pokiaľ ide o jeho fonetickú časť) na relevantnom území, a napokon ii) dominantnú povahu, ktorú priemerný spotrebiteľ nevyhnutne prisúdi prvku DOUGHNUTS (alebo DONUTS), ak ho uvidí začlenený do takej kombinovanej ochrannej známky, akou je ochranná známka „Krispy Kreme DOUGHNUTS“.

Druhý odvolací dôvod súvisiaci s prvým sa zakladá na absencii skutočného zohľadnenia všeobecne známej povahy (ba dokonca dobrého mena) skorších ochranných známok spoločnosti PANRICO, S.A.

V napadnutom rozsudku Všeobecný súd nezohľadnil všeobecnú známosť a dobré meno skorších ochranných známok, keď posúdil pravdepodobnosť zámeny. Táto okolnosť je osobitne relevantná, keďže z judikatúry vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny je o to vyššia, o čo vyššia sa zdá byť rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, najmä pokiaľ ide o ochranné známky s dobrým menom.

Tretí odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Všeobecný súd, keď sa v napadnutom rozsudku odchýlil od kritérií vyplývajúcich z judikatúry, ktoré sa týkajú posúdenia pravdepodobnosti zámeny vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Konkrétne:

Nesprávne posúdenie podobnosti kolidujúcich označení, pretože (i) prvok DOUGHNUTS nebol posúdení ako prvok, ktorý je dominantný pre celú ochrannú známku „Krispy Kreme DOUGHNUTS“, (ii) podobnosť medzi prvkom „DOUGHNUTS“ a skoršími ochrannými známkami DONUT a/alebo DONUTS bola nesprávne posúdená.

Nesprávne posúdenie podobnosti medzi výrobkami a službami, ktorých sa týkajú kolidujúce ochranné známky.

Štvrtý odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Všeobecný súd, keď nekonštatoval existenciu prospechu, ktorý bol neoprávnene získaný z rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok DONUT a DONUTS, a ujmy, ktorá bola vo vzťahu k týmto ochranným známkam spôsobená.


Top