Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0026

Vec T-26/16: Žaloba podaná 22. januára 2016 – Helénska republika/Komisia

OJ C 111, 29.3.2016, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/29


Žaloba podaná 22. januára 2016 – Helénska republika/Komisia

(Vec T-26/16)

(2016/C 111/35)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou a A. Ev. Basilopoulou)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) oznámené pod číslom C(2015) 7716 zverejnené v Ú. v. EÚ, L 303, 20. 11.2015, s. 35, v rozsahu v akom sa Helénskej republike v nadväznosti na kontroly IR/2009/004/GR a IR/2009/0017/GR ukladajú jednorazové a paušálne finančné opravy pre oneskorenie sa vo vymáhaní neoprávnene vyplatených súm, za neposkytnutie informácií a všeobecne za nedostatky v postupoch riadenia dlhu v celkovej výške 11 534 827,97 eur, spolu so zoznamom príloh k tomuto rozhodnutiu, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

Pokiaľ ide konkrétne o paušálne finančné opravy vo výške 10 % uložené na finančný rok 2011, Helénska republika predkladá štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na neexistencii právneho základu pre paušálne finančné opravy.

2.

Druhým žalobným dôvodom založenom na uvedenom oneskorení pri vymáhaní neoprávnene vyplatených súm žalobkyňa vytýka, že uloženie opráv v roku 2015 za nedostatky v kontrolnom systéme, ktoré sa týkajú prípadov aj pred rokom 2000, v nadväznosti na zistenia, ktoré boli prvýkrát uplatnené v rok 2011 v rozpore s právom gréckych orgánov na obhajobu a ktorým Komisia priznala neprimeraný význam, porušuje všeobecnú zásadu právnej istoty a zásadu, že Komisia musí konať včas a v každom prípade v primeranej lehote.

3.

Tretím žalobným dôvodom založenom na údajných nedostatkoch vo vymáhaní neoprávnene vyplatených súm prostredníctvom započítania žalobkyňa vytýka, že rozhodnutie Komisie nie je dostatočne a jednoznačne odôvodnené a v každom prípade bolo prijaté na základe zjavne nesprávneho posúdenia.

4.

Štvrtým žalobným dôvodom založenom na výpočte úrokov zaplatených podľa kritéria 50/50 uvedeného v článku 31 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 (1), ktorý je podľa Komisie nesprávny, a ich následného neuvedenia v prílohe III, žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila nesprávneho výkladu a uplatnenia ustanovení článku 32 ods. 1 a 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

5.

Napokon, pokiaľ ide o zostávajúcu časť napadnutého vykonávacieho rozhodnutia Komisie týkajúcej sa uloženia jednorazových opráv v jednotlivých prípadoch, ktoré boli kontrolované, sa predkladá piaty žalobný dôvod, ktorý po nevyhnutých úvodných poznámkach ku všetkým prípadom odkazuje samostatne na každú uloženú opravu a je založený na porušení článku 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005, na neurčitosti, nedostatočnom a nejednoznačnom odôvodnení, na viacnásobnom a zjavne nesprávnom posúdení Komisie, na porušení zásady riadnej správy vecí verejných a zásady proporcionality a na prekročení hraníc voľnej úvahy Komisie pri uložení sporných súm Helénskej republike.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky | (Ú. v. ES L 209, s. 1)


Top