Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0540

Vec T-540/15: Žaloba podaná 18. septembra 2015 – De Capitani/Parlament

OJ C 398, 30.11.2015, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/57


Žaloba podaná 18. septembra 2015 – De Capitani/Parlament

(Vec T-540/15)

(2015/C 398/72)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Emilio De Capitani (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: O. Brouwer a J. Wolfhagen, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu A(2015) 4931 z 8. júla 2015 o zamietnutí úplného prístupu k dokumentom LIBE-2013-0091-02 a LIBE-2013-0091-03 týkajúcim sa legislatívneho návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania v prípade vedľajšieho účastníctva.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení a nesprávnom uplatnení článku 4 ods. 3 prvého pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).

Žalobca tvrdí, že Európsky parlament sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a nesprávne uplatnil článok 4 ods. 3 prvý pododsek nariadenia č. 1049/2001, keďže:

prístup k požadovaným dokumentom, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu, konkrétne, skutočne a nehypoteticky nenarúša legislatívny rozhodovací proces,

Európsky parlament neprihliada k tomu, že najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy podliehajú prípravné legislatívne dokumenty zásade najširšieho možného prístupu,

v prípade, že by bol článok 4 ods. 3 uplatniteľný na prípravné legislatívne práce aj po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv Európskej únie, Európsky parlament by sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a nesprávne by uplatnil kritérium prevažujúceho verejného záujmu.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na nedostatku odôvodenia podľa článku 296 ZFEÚ.

Podľa žalobcu Európsky parlament neodôvodnil zamietnutie prístupu k požadovaným dokumentom na základe článku 4 ods. 3 prvého pododseku nariadenia č. 1049/2001, keďže neuviedol dôvody, (i) prečo by úplné sprístupnenie požadovaných dokumentov skutočne a konkrétne narušilo daný rozhodovací proces a (ii) prečo v tomto prípade neexistuje prevažujúci verejný záujem.


Top