Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0373

Vec C-373/15 P: Odvolanie podané 15. júla 2015: Francúzska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 30. apríla 2015 vo veci T-259/13, Francúzsko/Komisia

OJ C 294, 7.9.2015, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/48


Odvolanie podané 15. júla 2015: Francúzska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 30. apríla 2015 vo veci T-259/13, Francúzsko/Komisia

(Vec C-373/15 P)

(2015/C 294/59)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Francúzska republika (v zastúpení: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas a C. Candat, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Španielske kráľovstvo

Návrhy odvolateľky

čiastočne zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 30. apríla 2015 vo veci T-259/13, Francúzsko/Komisia,

vydať konečný rozsudok a zrušiť vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/123/EÚ, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1) v rozsahu, v akom boli zamietnuté určité výdavky uskutočnené na území Francúzska alebo vec vrátiť na rozhodnutie Všeobecnému súdu,

rozhodnúť, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Francúzska vláda uvádza proti napadnutému rozsudku tri dôvody odvolania.

Svojím prvým odvolacím dôvodom francúzska vláda uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že ex offo nepreskúmal žalobný dôvod porušenia podstatných formálnych náležitostí, hoci Komisia sporné rozhodnutie neprijala v rámci primeranej lehoty.

Svojím subsidiárne uvedeným druhým odvolacím dôvodom francúzska vláda tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože rozhodol, že Komisia neporušila články 10 a 14 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (2) (ďalej len „nariadenie č. 1975/2006“), keď uložila francúzskym úradom pri kontrole na mieste vykonávaných na základe pomoci prostredníctvom vyrovnávacích príspevkov pre oblasti s prírodným znevýhodnením, spočítať zvieratá.

Ešte viac subsidiárne francúzska vláda uvádza tretí odvolací dôvod, ktorým namieta, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zastával názor, že na mieste uskutočnené preskúmania v rámci riadenia identifikácie hovädzieho dobytka alebo príspevkov na ovce nepredstavujú kontroly na mieste podľa článkov 12 a nasledujúcich nariadenia 1975/2006.

V dôsledku toho sa teda napadnutý rozsudok musí zrušiť v rozsahu, v akom bol zamietnutý prvý dôvod neplatnosti namietaný francúzskou vládou proti spornému rozhodnutiu Komisie.


(1)  Ú. v. EÚ L 67, s. 20.

(2)  Ú. v. EÚ L 368, s. 74.


Top