Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0266

Vec C-266/15 P: Odvolanie podané 3. júna 2015: Central Bank of Iran proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 25. marca 2015 vo veci T-563/12, Central Bank of Iran/Rada Európskej únie

OJ C 294, 7.9.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/25


Odvolanie podané 3. júna 2015: Central Bank of Iran proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 25. marca 2015 vo veci T-563/12, Central Bank of Iran/Rada Európskej únie

(Vec C-266/15 P)

(2015/C 294/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Central Bank of Iran (v zastúpení: M. Lester a Z. Al-Rikabi, barristers)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje:

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 25. marca 2015 vo veci T-563/12,

zrušiť sporné opatrenia v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľky, a

uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré odvolateľka vynaložila tak v prvostupňovom, ako aj odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Central Bank of Iran podáva odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu z marca 2015 vo veci T-563/12, ktorým bola zamietnutá žaloba odvolateľky o neplatnosť rozhodnutia o jej zaradení na zoznam obsiahnutý v rozhodnutí Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012 (1) a vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 945/2012 z 15. októbra 2012 (2). Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza štyri odvolacie dôvody.

Odvolací dôvod A: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď usúdil, že Rada správne posúdila splnenie kritérií na zaradenie na zoznam v sporných opatreniach

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď kvalifikoval služby poskytnuté odvolateľkou podľa iránskeho finančného a bankového zákona „ako finančnú podporu“ iránskej vlády v zmysle príslušného kritéria. Služby poskytnuté odvolateľkou v postavení centrálnej banky, akými sú vedenie účtov a spracovanie transakcií, nepredstavujú „finančnú podporu“ takého kvalitatívneho a kvantitatívneho významu, aby iránska vláda mohla pokračovať vo vývoji jadrového programu. Pri správnom posúdení tieto služby nepredstavujú nijakú finančnú podporu.

Odvolací dôvod B: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada si splnila povinnosť odôvodnenia podľa článku 296 ZFEÚ

Existencia iránskeho finančného a bankového zákona, ktorý definuje funkcie a právomoci odvolateľky ako iránskej centrálnej banky neobjasňuje (v rozpore s rozsudkom Všeobecného súdu), čo Rada považuje v odôvodnení za „finančnú podporu“. Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada nebola povinná poskytnúť konkrétne a špecifické dôvody, prečo sa domnieva, že odvolateľka poskytovala iránskej vláde takú podporu.

Odvolací dôvod C: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že právo odvolateľky na obhajobu bolo dodržané

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada rešpektovala právo odvolateľky na obhajobu. Rada nepredložila nijaký dôkaz pred zaradením odvolateľky na zoznam. Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď Rade umožnil, aby nahradila odôvodnenie tým, že sa oprela o ustanovenia iránskeho finančného a bankového zákona, ktoré (na rozdiel od rozsudku Všeobecného súdu) zjavne neboli zahrnuté v odôvodnení. Odvolateľka nevedela o tom, že je voči nej vedené konanie, a nemohla uplatniť náležitú obhajobu.

Odvolací dôvod D: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď zamietol odvolateľkin žalobný dôvod spočívajúci v tom, že Rada bezdôvodne a neprimerane porušila odvolateľkine základné práva, vrátane jej práva na ochranu majetku a dobrej povesti

Všeobecný súd mal usúdiť, že zaradenie odvolateľky na zoznam je neprimerané, pretože to iránskemu ľudu spôsobilo vážne ťažkosti, nemá nijaký vplyv na finančné zdroje iránskej vlády a neprispeje k cieľu, ktorým je prinútiť iránsku vládu k ukončeniu vývoja jej jadrového programu.


(1)  Rozhodnutie Rady 2012/635/SZBP z 15. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 282, s. 58).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 945/2012 z 15. októbra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 282, s. 16).


Top