Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0348

Vec C-348/14: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Câmpulung – Rumunsko) – Maria Bucura/SC Bancpost SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 87/102/EHS — Článok 1 ods. 2 písm. a) — Spotrebiteľský úver — Pojem „spotrebiteľ“ — Smernica 93/13/EHS — Článok 2 písm. b), články 3 až 5 a článok 6 ods. 1 — Nekalé podmienky — Preskúmanie ex offo vnútroštátnym súdom — Podmienky vypracované jasne a zrozumiteľne — Informácie, ktoré musia byť veriteľom poskytnuté)

OJ C 294, 7.9.2015, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/15


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Câmpulung – Rumunsko) – Maria Bucura/SC Bancpost SA

(Vec C-348/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Ochrana spotrebiteľa - Smernica 87/102/EHS - Článok 1 ods. 2 písm. a) - Spotrebiteľský úver - Pojem „spotrebiteľ“ - Smernica 93/13/EHS - Článok 2 písm. b), články 3 až 5 a článok 6 ods. 1 - Nekalé podmienky - Preskúmanie ex offo vnútroštátnym súdom - Podmienky vypracované jasne a zrozumiteľne - Informácie, ktoré musia byť veriteľom poskytnuté))

(2015/C 294/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Judecătoria Câmpulung

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Maria Bucura

Žalovaná: SC Bancpost SA

Za účasti: Vasile Ciobanu

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 2 písm. a) smernice Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998, a článok 2 písm. b) smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa majú vykladať v tom zmysle, že pod pojmom „spotrebiteľ“ v zmysle týchto ustanovení sa rozumie fyzická osoba, ktorá je v postavení spoludlžníka na základe zmluvy uzatvorenej s predajcom alebo dodávateľom, pokiaľ možno cieľ jej konania považovať za odlišný od jej podnikania alebo výkonu povolania.

2.

Článok 6 ods. 1 smernice 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že prináleží vnútroštátnemu súdu posúdiť ex offo nekalé podmienky podľa tohto ustanovenia v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcu alebo dodávateľa, pokiaľ tento súd disponuje nevyhnutnými skutkovými a právnymi skutočnosťami za týmto účelom.

3.

Články 3 až 5 smernice 93/13 sa majú vykladať v tom zmysle, že v rámci posúdenia nekalých podmienok podľa článku 3 ods. 1 a 3 tejto smernice v zmluve o spotrebiteľskom úvere musí vnútroštátny súd zohľadniť všetky skutočnosti spojené s uzatvorením tejto zmluvy. V tejto súvislosti mu prináleží overiť, či v prejednávanej veci boli spotrebiteľovi oznámené všetky skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na rozsah jeho záväzku, čím mu umožnili posúdiť najmä celkové náklady jeho pôžičky. Rozhodujúcimi pri tomto posúdení sú jednak otázka, či sú tieto podmienky vypracované jasne a zrozumiteľne, takže umožňujú priemernému spotrebiteľovi, t. j. spotrebiteľovi, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, posúdiť takého náklady a jednak okolnosť spojená s neposkytnutím v zmluve o spotrebiteľskom úvere informácií, ktoré sú vzhľadom na povahu tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, považované za základné a najmä informácií uvedených v článku 4 smernice 87/102, zmenenej a doplnenej.


(1)  Ú. v. EÚ C 361, 13.10.2014.


Top