Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0059

Vec T-59/15: Žaloba podaná 4. februára 2015 – Amitié/EACEA

OJ C 138, 27.4.2015, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 138/53


Žaloba podaná 4. februára 2015 – Amitié/EACEA

(Vec T-59/15)

(2015/C 138/71)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Amitié Srl (Bologna, Taliansko) (v zastúpení: D. Bogaert, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

prehlásil žalobu podanú proti EACEA za prípustnú,

prehlásil, že rozhodnutie EACEA z 26. novembra 2014 je právne neopodstatnené, a v dôsledku toho nariadil okamžité zrušenie všetkých opatrení prijatých EACEA voči žalobkyni,

prehlásil, že oznámenie o dlhu č. 3241415195 vo výške 9 41  310,38 eura, ktoré 12. decembra 2014 zaslala EACEA žalobkyni, nie je splatné,

zaviazal EACEA na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou podľa článku 256 ZFEÚ a článku 272 ZFEÚ sa žalobkyňa domáha, aby Všeobecný súd prehlásil, že rozhodnutie EACEA z 26. novembra 2014, ktoré žalobkyni ukladá určité opatrenia prijaté na základe vyšetrovania vykonaného Úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je neopodstatnené.

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že opatrenia, ktoré prijala EACEA voči žalobkyni, sú nedôvodné.

Nesplnenie podmienok stanovených pre uplatnenie opatrení: porušenie ustanovení nariadenia č. 2988/1995 (1), ako aj zásady proporcionality.

Porušenie zmluvných ustanovení a nesprávne uplatnenie nariadenia č. 966/2012 (2) a nariadenia č. 1268/2012 (3). Žiadne z opatrení (nachádzajúcich sa v rozhodnutí EACEA z 26. novembra 2014), ktoré boli prijaté voči žalobkyni, nemá právne opodstatnenie. Okrem toho by vymáhanie vrátenia všetkých súm poskytnutých žalobkyni predstavovalo zneužitie práva a bezdôvodné obohatenie v prospech EACEA.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na neplatnosti vyšetrovania a záverov OLAF (porušenie zmluvných ustanovení a uplatniteľných nariadení).

Vyšetrovanie vykonané OLAF nebolo v súlade s nariadením č. 883/2013 (4) a/alebo so všeobecnými zásadami uplatniteľnými na danú vec.

Keďže rozhodnutie EACEA vychádza zo záverov vyšetrovaní, ktoré vykonal OLAF, ovplyvňuje nezákonnosť vyšetrovania OLAF a správy OLAF nevyhnutne rozhodnutie EACEA.


(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999.


Top