Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0101

Vec C-101/15 P: Odvolanie podané 27. februára 2015: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 17. decembra 2014 vo veci T-72/09, Pilkington Group Limited a i./Komisia

OJ C 138, 27.4.2015, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 138/45


Odvolanie podané 27. februára 2015: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 17. decembra 2014 vo veci T-72/09, Pilkington Group Limited a i./Komisia

(Vec C-101/15 P)

(2015/C 138/58)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA (v zastúpení: S. Wisking a K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľkýň

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

čiastočne zrušil rozsudok vo veci T-72/09 v rozsahu, v akom zamieta žalobu podanú proti článku 2 písm. c) rozhodnutia,

znížil pokutu uloženú odvolateľkám v článku 2 písm. c) rozhodnutia,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, ktoré vznikli odvolateľkám v tomto konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky tvrdia, že napadnutý rozsudok treba zrušiť z týchto dôvodov:

 

Po prvé, Všeobecný súd sa pri výklade bodu 13 usmernení Komisie k metóde stanovenia pokút z roku 2006 (1) dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože sa domnieval, že Komisia mohla v rámci určenia relevantnej hodnoty tržieb zohľadniť tržby na základe zmlúv z čias pred obdobím protiprávneho konania, ktoré neboli počas tohto obdobia nanovo dohodnuté. Vzhľadom na to, že tieto tržby nemohlo protiprávne konanie ovplyvniť, nebolo z právneho hľadiska správne ich zohľadniť pri stanovení základnej výšky pokuty.

 

Po druhé, Všeobecný súd sa pri výklade článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 (2) dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že konečná výška pokuty nepresiahla zákonom stanovenú maximálnu výšku 10 %. Zodpovedajúcim výmenným kurzom pre výpočet stanovenej maximálnej výšky 10 % nie je priemerný výmenný kurz ECB uplatniteľný na účtovné obdobie predchádzajúce roku, keď bolo rozhodnutie prijaté, ale výmenný kurz ECB uplatniteľný v deň prijatia tohto rozhodnutia.

 

Po tretie, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nesprávne uplatnil pravidlá týkajúce sa rovnakého zaobchádzania a proporcionality a tým, že nevyužil svoje právomoci súdneho preskúmania v plnej jurisdikcii s takou intenzitou, akú vyžaduje judikatúra Súdneho dvora.


(1)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (teraz články 101 a 102 ZFEÚ) (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).


Top