Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0662

Vec T-662/14: Žaloba podaná 15. septembra 2014 – Maďarsko/Komisia

OJ C 448, 15.12.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/26


Žaloba podaná 15. septembra 2014 – Maďarsko/Komisia

(Vec T-662/14)

(2014/C 448/35)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér a G. Koós, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 45 ods. 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu, v rozsahu, v akom obsahuje formuláciu „zo zoznamu zostaveného podľa článku 4 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 zvolia druhy, ktoré sú najvhodnejšie z ekologického hľadiska, čím sa vylúčia druhy, ktoré zjavne nie sú miestneho pôvodu“,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že prijatý článok 45 ods. 8 napadnutého nariadenia prekračuje rámec splnomocnenia stanovený nariadením (EÚ) č. 1307/2013 (1), a v skutočnosti odníma podstatu možnostiam poskytnutým členským štátom tým, že ukladá obmedzujúcu podmienku, ktorá predpokladá nový výklad možností priznaných uvedeným štátom základným legislatívnym aktom.

Žalobca takisto tvrdí, že odôvodnenia v napadnutom nariadení nepredstavujú dostatočné a podrobné odôvodnenie. Podľa jeho názoru zmena splnomocňujúceho ustanovenia takéhoto rozsahu v praxi neumožňuje jasne pochopiť splnomocňujúce ustanovenie, o ktoré sa Komisia opierala, a jeho presný rozsah, čo prakticky znemožňuje skúmanie potrebné z hľadiska právnej istoty.

Žalobca tiež uvádza, že prijaté predpisy prijaté Komisiou zavádzajú diskrimináciu, pokiaľ ide o rastlinné druhy nazývané mladiny s krátkodobým striedaním, a konkrétne vo vzťahu k poľnohospodárom, ktorí ich chcú pestovať. Výsadby alebo pestovatelia obidvoch druhov sa nachádzajú v rovnakej situácii, pričom nie je odôvodnené rozlišovanie medi nimi na základe druhov, ktoré chcú vysiať.

Ďalej žalobca tvrdí, že pri vyjednávaní týkajúcom sa splnomocňujúceho nariadenia Komisia bránila tomu, aby členské štáty mali možnosť kvalifikovať ako plochy využívané v ekologickom záujme plochy, na ktorých rastú mladiny s krátkodobým striedaním. Podľa žalobcu všetko nasvedčuje tomu, že Komisia chcela tejto možnosti zabrániť prostredníctvom napadnutého predpisu, čím sa dopustila prekročenia právomoci.

Napokon žalobca tvrdí, že napadnuté nariadenie porušuje najmä zásadu právnej istoty, keďže jednak jeho článok 45 ods. 8 nie je v niektorých aspektoch jasný, a jednak preto, že nariadenie nezaručuje dostatočné prechodné obdobie pred nadobudnutím účinnosti na účely prípravy na takúto významnú zmenu. Tvrdí, že bola porušená tiež zásada legitímnej dôvery, keďže Komisia v ustanoveniach o nadobudnutí účinnosti nezohľadnila, že v poľnohospodárstve je nevyhnutné dlhšie prechodné obdobie. Rovnako tvrdí, že napadnutý akt porušuje právo vlastniť majetok zakotvené v článku 17 Charty základných práva Európskej únie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, s. 608).


Top