Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0391

Vec C-391/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 18. augusta 2014 – Api Raffineria de Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della Dirretiva 2003/87/CE a i.

OJ C 372, 20.10.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 372/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 18. augusta 2014 – Api Raffineria de Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della Dirretiva 2003/87/CE a i.

(Vec C-391/14)

2014/C 372/11

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Api Raffineria de Ancona SpA

Žalovaní: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Vnútroštátny výbor pre riadenie smernice 2003/87/ES), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministerstvo životného prostredia, ochrany krajiny a mora), Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerstvo pre hospodársky rozvoj)

Prejudiciálne otázky

1.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ (1) z 5. septembra 2013 neplatné, pretože v rámci výpočtu kvót, ktoré sa majú bezodplatne prideliť, nezohľadňuje percento emisií súvisiacich so spaľovaním odpadových plynov – alebo procesných hutníckych plynov – ani emisií súvisiacich s teplom vyrobeným kogeneráciou, čím porušuje článok 290 ZFEÚ a článok 10a ods. 1, 4 a 5 smernice 2003/87/ES (2), prekračuje rámec oprávnenia vyplývajúceho z uvedenej smernice a dostáva sa do rozporu s cieľmi smernice (podpora účinnejších energetických technológií a ochrana potrieb hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti)?

2.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 neplatné s ohľadom na článok 6 ZEÚ, a to z dôvodu rozporu s článkom 1 Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), ako aj s ohľadom na článok 17 uvedeného Dohovoru, keďže neoprávnene viedlo k poškodeniu legitímnej dôvery žalobkýň držať majetok, spočívajúci v množstve kvót, ktoré im bolo prechodne pridelené na základe ich nároku vyplývajúceho z ustanovení smernice, s tým dôsledkom, že žalobkyne boli zbavené hospodárskeho prospechu súvisiaceho s týmto majetkom?

3.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 neplatné v časti, v ktorej sa vymedzuje pojem medziodvetvový korekčný faktor, vzhľadom na to, že rozhodnutie je v rozpore s článkom 296 druhým odsekom ZFEÚ a článkom 41 Charty základných práv EÚ, keďže v ňom chýba náležité odôvodnenie?

4.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 neplatné v časti, v ktorej sa vymedzuje pojem medziodvetvový korekčný faktor, vzhľadom na to, že rozhodnutie je v rozpore s článkom 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, so zásadou proporcionality podľa článku 5 ods. 4 ZEÚ a okrem toho ho postihuje vada vyplývajúca z neuskutočnenia prípravného konania a nesprávneho posúdenia, a to vzhľadom na skutočnosť, že v rámci výpočtu maximálneho množstva kvót, ktoré sa majú bezodplatne prideliť (významný údaj na účel jednotného vymedzenia pojmu medziodvetvového korekčného faktora) sa nezohľadnili účinky zmeny výkladu pojmu „spaľovacie zariadenie“, ku ktorým došlo medzi prvou (2005 – 2007) a druhou (2008 – 2012) fázou vykonávania smernice 2003/87/ES?

5.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 neplatné v časti, v ktorej sa vymedzuje pojem medziodvetvový korekčný faktor, vzhľadom na to, že rozhodnutie je v rozpore s článkom 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, článkom 9a ods. 2 smernice 2003/87/ES a tiež z dôvodu, že ho postihuje vada vyplývajúca z neuskutočnenia prípravného konania a nesprávneho posúdenia, a to vzhľadom na skutočnosť, že výpočet maximálneho množstva kvót, ktoré sa majú bezodplatne prideliť (významný údaj na účel jednotného vymedzenia pojmu medziodvetvového korekčného faktora) sa uskutočnil na základe vzájomne inkoherentných údajov poskytnutých členskými štátmi, vychádzajúcich z rozdielneho výkladu článku 9a ods. 2 smernice 2003/87/ES?

6.

Je rozhodnutie Európskej komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 neplatné v časti, v ktorej sa vymedzuje pojem medziodvetvový korekčný faktor, a to z dôvodu porušenia procesných pravidiel uvedených v článku 10a ods. 1 a článku 23 ods. 3 smernice 2003/87/ES?


(1)  Rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 240, s. 27).

(2)  Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).


Top