Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1008(05)

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Rusku

OJ C 354, 8.10.2014, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 354/14


Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Rusku

(2014/C 354/13)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bol doručený podnet podľa článku 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), v ktorom sa uvádza, že dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Rusku je dumpingový, a tým spôsobuje značnú ujmu výrobnému odvetviu Únie.

1.   Podnet

Podnet podali 25. augusta 2014 podniky AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg S.A., Hydro Aluminium Rolled Products GmbH a Impold.o.o. (ďalej len „navrhovatelia“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú viac ako 25 % celkovej výroby hliníkových fólií v Únii, ktoré sú predmetom tohto prešetrovania.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

Výrobok, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, je hliníková fólia s hrúbkou najmenej 0,008 mm, ale najviac 0,018 mm, bez podložky, valcovaná, ale ďalej už neupravovaná, vo zvitkoch so šírkou nepresahujúcou 650 mm a hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

3.   Tvrdenie o dumpingu

Výrobok, ktorý je údajne predmetom dumpingu, je výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v Rusku (ďalej len „príslušná krajina“), v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN ex 7607 11 19. Tento číselný znak KN sa uvádza len pre informáciu.

Tvrdenie o dumpingu v súvislosti s Ruskom je založené na porovnaní domácej ceny s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, pri predaji na vývoz do Únie.

Tvrdenie o dumpingu vychádza aj z porovnania aj na porovnaní vytvorenej normálnej hodnoty (výrobné náklady, predajné, všeobecné a administratívne náklady – GT/VS – a zisk) s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, pri jeho predaji na vývoz do Únie.

Na základe toho sú dumpingové rozpätia vypočítané pre príslušné krajiny značné.

4.   Tvrdenie o ujme a príčinná súvislosť

Navrhovatelia poskytli dôkazy o tom, že dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušnej krajiny sa v absolútnom vyjadrení a z hľadiska podielu na trhu celkovo zvýšil.

Dôkazy prima facie poskytnuté navrhovateľmi dokazujú, že objem a ceny dovezeného výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, okrem iných následkov negatívne ovplyvnili úroveň cien účtovaných výrobným odvetvím Únie a jeho podiel na trhu, čo malo za následok výrazné nepriaznivé účinky na celkovú výkonnosť a finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie.

5.   Postup

Komisia potom, ako informovala členské štáty, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene, usúdila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia konania a týmto začína prešetrovanie podľa článku 5 základného nariadenia.

Na základe prešetrovania sa stanoví, či je výrobok s pôvodom v príslušnej krajine, ktorý je predmetom prešetrovania, dumpingový a či jeho dumpingový dovoz spôsobil výrobnému odvetviu Únie ujmu. Ak sa tieto závery potvrdia, prešetrovaním sa preverí, či by uloženie opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie.

5.1.    Postup stanovenia dumpingu

Vyvážajúci výrobcovia (2) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušnej krajiny sa vyzývajú na účasť na prešetrovaní vykonávanom Komisiou.

5.1.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov v príslušnej krajine

Všetci vyvážajúci výrobcovia a združenia vyvážajúcich výrobcov v príslušnej krajine sa vyzývajú, aby sa na účely prihlásenia a vyžiadania dotazníka bezodkladne obrátili na Komisiu, pokiaľ možno e-mailom, najneskôr však do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak. Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, rozošle dotazníky známym vyvážajúcim výrobcom v príslušnej krajine, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom uvedenej krajiny.

Vyvážajúci výrobcovia a v odôvodnených prípadoch aj združenia vyvážajúcich výrobcov musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

5.1.2.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (3)  (4)

Neprepojení dovozcovia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušnej krajiny do Únie sa vyzývajú na účasť na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet neprepojených dovozcov, ktorí budú podrobení prešetrovaniu, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa týmto všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a to tak, že Komisii poskytnú informácie o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach, požadované v prílohe k tomuto oznámeniu.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže osloviť aj všetky známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by chceli predložiť akékoľvek iné dôležité informácie týkajúce sa výberu vzorky okrem už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť v lehote do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Únii a ktorý možno primerane prešetriť v rámci stanovenej lehoty. Komisia všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely prešetrovania, Komisia zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.2.    Postup stanovenia ujmy a prešetrovania výrobcov z Únie

Stanovenie ujmy sa zakladá na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne preskúmanie objemu dumpingového dovozu, jeho účinkov na ceny na trhu Únie a následný vplyv takéhoto dovozu na výrobné odvetvie Únie. V záujme stanovenia, či výrobné odvetvie Únie utrpelo ujmu, sa výrobcovia z Únie vyrábajúci výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní, ktoré uskutočňuje Komisia.

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet prešetrovaných výrobcov z Únie na primeraný počet prostredníctvom výberu vzorky. Výber vzorky sa uskutoční v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov v Únii. Podrobnosti možno nájsť v spise „For inspection by interested parties“ (na nahliadnutie pre zainteresované strany). Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa so spisom oboznámili (na tento účel by sa mali obrátiť na Komisiu s využitím kontaktných údajov uvedených v bode 5.6). Ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, sa musia obrátiť na Komisiu do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Všetky zainteresované strany, ktoré chcú predložiť akékoľvek iné dôležité informácie týkajúce sa výberu vzorky, tak musia urobiť do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

Komisia všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie oznámi spoločnosti, ktoré boli s konečnou platnosťou vybrané do vzorky.

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na účely prešetrovania, zašle dotazníky výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam výrobcov z Únie. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.3.    Postup posudzovania záujmu Únie

Ak sa preukáže existencia dumpingu a ním spôsobenej ujmy, rozhodne sa v zmysle článku 21 základného nariadenia, či by prijatie antidumpingových opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi svojimi činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom prešetrovania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené v súlade s článkom 21 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.4.    Iné písomné podania

V súlade s ustanoveniami tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Pokiaľ nie je stanovené inak, tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené v lehote do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.5.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie by sa mala podať písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskôr sa žiadosť o vypočutie musí predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

5.6.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sú označené ako „Limited“ (5).

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako „Limited“, sa vyžaduje, aby predložili súhrny týchto informácií podľa článku 19 ods. 2 základného nariadenia, ktoré nebudú mať dôverný charakter a ktoré budú označené ako „For inspection by interested parties“. Toto zhrnutie musí byť dostatočne podrobné, aby umožnilo primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepredloží ich zhrnutie, ktoré nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto informácie prihliadať.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti predkladali e-mailom vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení, s výnimkou rozsiahlych odpovedí, ktoré sa predkladajú na nosičoch CD-ROM alebo DVD osobne alebo doporučenou zásielkou. Použitím e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platiacimi pre elektronické podania, uvedenými v dokumente „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“, ktorý je uverejnený na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba e-mailom, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami, alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania e-mailom, nájdu zainteresované strany v pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami, ktoré sú uvedené vyššie.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail v prípade dumpingu: TRADE-ALUFOIL-AD610-DUMPING@ec.europa.eu

E-mail v prípade ujmy: TRADE-ALUFOIL-AD610-INJURY@ec.europa.eu

6.   Odmietnutie spolupráce

V prípade, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, neposkytne ich v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 18 základného nariadenia dospieť na základe dostupných skutočností k dočasným alebo ku konečným zisteniam potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sú preto založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý, než v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za odmietnutie spolupráce, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie požadovanej odpovede by spôsobilo neprimeranú záťaž navyše alebo ďalšie neprimerané náklady. Zainteresovaná strana by sa mala ihneď obrátiť na Komisiu.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v záujme zabezpečenia plného uplatnenia práv zainteresovaných strán na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskôr sa žiadosť o vypočutie musí predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie takisto zabezpečí usporiadanie vypočutia pre zainteresované strany, na ktorom budú môcť vyjadriť svoje stanoviská a protiargumenty k otázkam týkajúcim sa okrem iného dumpingu, ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie. Takéto vypočutie sa spravidla koná najneskôr koncom štvrtého týždňa po zverejnení dočasných zistení.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 6 ods. 9 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. V súlade s článkom 7 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť dočasné opatrenia najneskôr do deväť mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Spracovávanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6).


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Vyvážajúci výrobca je každá spoločnosť v príslušnej krajine (krajinách), ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, na trh Únie, priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, domáceho predaja alebo vývozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

(3)  Do vzorky môžu byť zaradení iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu k dotazníku. V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo kontrolované treťou osobou; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou tieto vzťahy: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). V tomto kontexte je „osobou“ akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

(4)  Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj v súvislosti s inými aspektmi tohto prešetrovania, než je stanovenie dumpingu.

(5)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA

Image Image

Top