Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0208

Vec T-208/14: Žaloba podaná 28. marca 2014 – Richard Anton/ECHA

OJ C 202, 30.6.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/25


Žaloba podaná 28. marca 2014 – Richard Anton/ECHA

(Vec T-208/14)

2014/C 202/32

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Richard Anton KG (Grâfelfing, Nemecko) (v zastúpení: M. Ahlhaus a J. Schrotz, advokáti)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej chemickej agentúry č. SME(2013) 4524 z 21. januára 2014 a faktúru č. 1 0 0 46  845 z 23. januára 2014, a

zaviazal žalovanú na náhradu všetkých trov konania vrátane trov žalobkyne.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci žalovanej

Žalovaná nemala právomoc prijať napadnuté rozhodnutie SME(2013) 4524. Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (1) ako ani nariadenie (ES) č. 340/2008 (2) neoprávňujú žalovanú na vydanie osobitného rozhodnutia o tom, či žiadateľ o registráciu spĺňa kritériá SME.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958

Žalovaná, pokiaľ ide o celkovú komunikáciu so žalobkyňou, ignorovala svoju povinnosť komunikovať s osobou podliehajúcou právomoci členského štátu v úradnom jazyku tohto štátu. Toto porušenie práva zabránilo žalobkyni v splnení požiadaviek v súvislosti s preukázaním jej postavenia malého podniku.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie je nedôvodné a správny poplatok uložený žalobkyni neprimeraný

Napadnuté rozhodnutie je nesprávne po vecnej stránke. Žalobkyňa mala nárok na zníženie poplatku v súlade s nariadením (ES) 340/2008. Faktúra žalovanej je nedôvodná, keďže správny poplatok bol žalobkyni uložený na základe nesprávneho postupu. Správnemu poplatku chýba zodpovedajúci právny základ a je neprimeraný.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).


Top