Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0209

Vec C-209/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 25. apríla 2014 – NLB Leasing d.o.o./Slovinská republika – Ministrstvo za finance

OJ C 202, 30.6.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 25. apríla 2014 – NLB Leasing d.o.o./Slovinská republika – Ministrstvo za finance

(Vec C-209/14)

2014/C 202/18

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: NLB Leasing d.o.o.

Odporkyňa: Slovinská republika – Ministrstvo za finance

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 90 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES (1) z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať s ohľadom na okolnosti konania vo veci samej tak, že vrátenie predmetu lízingu (nehnuteľnosti) z dôvodu neplnenia finančných záväzkov nájomcu do držby prenajímateľa s cieľom následného predaja a započítania pohľadávok z lízingovej zmluvy predstavuje, hoci sa uskutočňuje po termíne splatnosti všetkých lízingových splátok, prípad „zrušenia, odstúpenia, ukončenia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia“ po dodaní, v ktorom sa má základ dane primerane znížiť?

2.

Majú sa článok 2 ods. 1, článok 14 a článok 24 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať tak, že cenu kúpnych opcií predstavujúcu väčšinu finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o finančnom lízingu, ktorú nájomca platil prenajímateľovi takým spôsobom, že z dôvodu neplnenia finančných záväzkov prenajímateľ opätovne získal predmet lízingu do svojej držby, predal ho tretej osobe a prebytok kúpnej ceny vyplývajúci z tohto predaja zaplatil nájomcovi, pričom v konečnom vyúčtovaní odpočítal aj cenu kúpnych opcií, treba považovať za protihodnotu za plnenie zmluvy a dodanie tovaru, ktoré ako také podlieha DPH; alebo za protihodnotu za službu nájmu alebo užívania nehnuteľnosti (ktorá je ako taká zo zákona alebo na základe rozhodnutia zdaniteľnej osoby predmetom DPH); alebo za náhradu škody za odstúpenie od zmluvy, uhrádzanú na odstránenie ujmy spôsobenej neplnením nájomcu, ktorá nie je priamo spojená s akýmkoľvek poskytovaním služieb za odplatu a ako taká nepodlieha DPH?

3.

V prípade, že sa na druhú otázku odpovie, že ide o protihodnotu za dodanie tovaru a plnenie zmluvy, bráni zásada neutrality DPH tomu, aby prenajímateľ zaplatil DPH na výstupe dvakrát, t. j. prvýkrát pri uzatvorení zmlúv o finančnom lízingu (aj za cenu kúpnych opcií, ktorá predstavovala väčšinu hodnoty zmluvy) a druhýkrát, v dôsledku neplnenia finančných záväzkov nájomcu, pri (následnom) predaji nehnuteľnosti tretej osobe, a to vzhľadom na skutočnosť, že daňová povinnosť vyplývajúca z tohto druhého prevodu zaťažovala prostredníctvom konečného vyúčtovania nájomcu?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.


Top