Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0161

Vec C-161/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Taliansko) – Idrodinamica Spurgo Velox a i./Acquedotto Pugliese SpA (Verejné zákazky — Odvetvie vodného hospodárstva — Smernica 92/13/EHS — Účinné a rýchle postupy preskúmavania — Lehoty na podanie žaloby — Dátum, od ktorého tieto lehoty začínajú plynúť)

OJ C 202, 30.6.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/9


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Taliansko) – Idrodinamica Spurgo Velox a i./Acquedotto Pugliese SpA

(Vec C-161/13) (1)

((Verejné zákazky - Odvetvie vodného hospodárstva - Smernica 92/13/EHS - Účinné a rýchle postupy preskúmavania - Lehoty na podanie žaloby - Dátum, od ktorého tieto lehoty začínajú plynúť))

2014/C 202/10

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Idrodinamica Spurgo Velox, Giovanni Putignano e figli srl, Cogeir srl, Splendor Sud srl, Sceap srl

Žalovaná: Acquedotto Pugliese SpA

za účasti: Tundo srl, Giovanni XXIII Soc. coop. arl

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Výklad článkov 1, 2a, 2c a 2f smernice Rady 1992/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, s. 14; Mim. vyd. 06/001, s. 315) – Lehota na podanie opravného prostriedku – Začiatok plynutia – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že lehota začína plynúť dňom doručenia konečného rozhodnutia o pridelení zákazky – Žalobca, ktorý sa o porušení predpisov v oblasti verejného obstarávania dozvedel po doručení uvedeného rozhodnutia

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 1 a 3, ako aj článok 2a ods. 2 posledný pododsek smernice Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, sa majú vykladať v tom zmysle, že lehota na podanie žaloby o neplatnosť proti rozhodnutiu o zadaní zákazky musí začať plynúť odznova v situácii, keď verejný obstarávateľ až po tomto rozhodnutí o zadaní zákazky, avšak pred podpísaním zmluvy prijal nové rozhodnutie, ktoré by mohlo mať vplyv na zákonnosť uvedeného rozhodnutia o zadaní zákazky. Táto lehota začína plynúť od okamihu oznámenia neskoršieho rozhodnutia uchádzačom alebo, pokiaľ k takémuto oznámeniu nedošlo, od okamihu, keď sa títo uchádzači o ňom dozvedeli.

V prípade, že sa uchádzač dozvie o údajnej nezákonnosti, ku ktorej došlo pred prijatím rozhodnutia o zadaní zákazky, až po uplynutí lehoty na podanie žaloby stanovenej vnútroštátnou právnou úpravou, právo na podanie žaloby proti tomuto rozhodnutiu sa mu zaručuje len v tejto lehote, ibaže by výslovné ustanovenie vnútroštátneho práva zaručovalo takéto právo v súlade s právom Únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 189, 29.6.2013.


Top