Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0604

Vec C-604/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre podmienky priznania postavenia utečenca alebo postavenia osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu — Smernica 2005/85/ES — Minimálne štandardy pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca — Vnútroštátne procesné pravidlo podmieňujúce skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca — Prípustnosť — Procesná autonómia členských štátov — Zásada efektivity — Právo na riadnu správu vecí verejných — Charta základných práv Európskej únie — Článok 41 — Nestrannosť a rýchlosť konania)

OJ C 202, 30.6.2014, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/6


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Vec C-604/12) (1)

((Smernica 2004/83/ES - Minimálne ustanovenia pre podmienky priznania postavenia utečenca alebo postavenia osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu - Smernica 2005/85/ES - Minimálne štandardy pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca - Vnútroštátne procesné pravidlo podmieňujúce skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca - Prípustnosť - Procesná autonómia členských štátov - Zásada efektivity - Právo na riadnu správu vecí verejných - Charta základných práv Európskej únie - Článok 41 - Nestrannosť a rýchlosť konania))

2014/C 202/07

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: H. N.

Odporcovia: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Supreme Court – Výklad smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, s. 2; Mim. vyd. 19/007, s. 96) – Žiadosť o doplnkovú ochranu bez toho, aby bola predtým podaná žiadosť o postavenie utečenca

Výrok rozsudku

Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, ako ani zásada efektivity a právo na riadnu správu vecí verejných nebránia takému vnútroštátnemu procesnému pravidlu, o aké ide vo veci samej, ktoré skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu podmieňuje predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca, pokiaľ jednak žiadosť o priznanie postavenia utečenca a žiadosť o doplnkovú ochranu môžu byť podané spoločne a jednak toto vnútroštátne procesné pravidlo nevedie k tomu, že k skúmaniu žiadosti o doplnkovú ochranu dochádza v neprimeranej lehote, pričom preveriť tieto okolnosti prináleží vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 23.3.2013.


Top