Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0013

Vec T-13/14: Žaloba podaná 7. januára 2014 — Maďarsko/Komisia

OJ C 71, 8.3.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/25


Žaloba podaná 7. januára 2014 — Maďarsko/Komisia

(Vec T-13/14)

2014/C 71/48

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér a K. Szíjjártó, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2013) 7136 final z 31. októbra 2013 o čiastočnom vrátení vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej organizáciám výrobcov na operačné programy vykonávané v Maďarsku v roku 2011,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že Komisia prekročila svoje právomoci, čím porušila relevantné ustanovenia práva Únie, keď určila sumu vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej v roku 2011 organizáciám výrobcov pôsobiacich v odvetví ovocia a zeleniny, ktorá bude Maďarsku čiastočne uhradená.

Žalobca tvrdí, že právo Únie nestanovuje možnosť, aby Komisia vo svojom rozhodnutí o čiastočnom vrátení vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej podľa článku 103e nariadenia (ES) č. 1234/2007 (1) organizáciám výrobcov pôsobiacich v odvetví ovocia a zeleniny rozhodla o vrátení iba tých súm, ktoré Maďarsko uviedlo vo svojej žiadosti o povolenie poskytnutia vnútroštátnej pomoci ako „odhadované“ alebo „predpokladané“ sumy.

Žalobca zastáva názor, že podľa článku 103e nariadenia č. 1234/2007 sa povolenie vnútroštátnej pomoci zo strany Komisie vzťahuje na poskytnutie pomoci, a nie na stanovenie maximálnej výšky pomoci, ktorá môže byť poskytnutá. Táto maximálna výška je jednoznačne stanovená v nariadení č. 1234/2007, ktoré uvádza, že vnútroštátna finančná pomoc nemôže prekročiť 80 % finančných príspevkov členov alebo samotných organizácií výrobcov do operačných fondov. Pravidlá týkajúce sa čiastočného vrátenia vnútroštátnej pomoci Spoločenstvom tiež neumožňujú, aby Komisia pri povoľovaní uvedeného vrátenia stanovila ako maximálnu sumu tú sumu, ktorú členský štát uviedol vo svojej žiadosti o povolenie, či už ako celkovú výšku pomoci alebo ako výšku pomoci určenú pre jednotlivé organizácie výrobcov, najmä keď uvedené oznámenie maďarskej vlády uvádzalo sumy, ktoré boli iba plánované alebo odhadované.

Žalobca rovnako tvrdí, že Komisia má právo overiť, či pomoc, ktorá bola skutočne poskytnutá, neprekročila vyššie uvedenú hranicu 80 %, a že požadované vrátenie neprekročí 60 % poskytnutej pomoci, ale nie stanoviť ako maximálnu výšku vrátenia tú sumu, ktorá je uvedená v žiadosti o povolenie, najmä vtedy, pokiaľ táto žiadosť zdôrazňuje, že údaje v nej uvedené sú odhadované a dočasné. Pokiaľ sa v priebehu roka z určitých dôvodov zmení suma vnútroštátnej pomoci poskytnutá určitej organizácii výrobcov, čiastočné vrátenie Spoločenstva sa prizná len na skutočne poskytnutú pomoc, pokiaľ budú splnené požiadavky, ktoré v tejto súvislosti stanovuje právo Únie.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 299, s. 1).


Top