Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0673

Vec C-673/13 P: Odvolanie podané 17. decembra 2013 : Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z  8. októbra 2013 vo veci T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Európska komisia

OJ C 71, 8.3.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/10


Odvolanie podané 17. decembra 2013: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 8. októbra 2013 vo veci T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Európska komisia

(Vec C-673/13 P)

2014/C 71/17

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: B. Smulders, P. Oliver, P. Ondrůšek, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu,

podľa článku 61 Štatútu Súdneho dvora buď sám s konečnom platnosťou rozhodol o prvom a treťom žalobnom dôvode, alebo aby vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie o týchto žalobných dôvodoch, a

zaviazal odporcov na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza jeden odvolací dôvod, podľa ktorého Všeobecný súd nesprávne vyložil pojem informácie, ktoré sa „týkajú emisií do životného prostredia“ uvedený v prvej vete článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (1) („Aarhuské nariadenie“), pričom vyvrátil stanovisko Komisie, podľa ktorého je tento pojem potrebné vykladať v zhode a súlade s ostatnými predmetnými ustanoveniami. Tento odvolací dôvod má tri časti:

i)

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia tým, že nezohľadnil potrebu zabezpečiť „vnútorný“ súlad nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (2) v spojení s článkom 6 ods. 1 Aarhuského nariadenia, v spojení s článkom 4 ods. 4 Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia („Aarhuský dohovor“);

ii)

Všeobecný súd mal zohľadniť ustanovenia o dôvernosti nachádzajúce sa v sektorovej právnej úprave o prípravkoch na ochranu rastlín, a to smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (3) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (4); a

iii)

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia tým, že nezohľadnil potrebu vyložiť článok 6 ods. 1 Aarhuského nariadenia, pokiaľ je to možné, v súlade s Chartou základných práv a Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva („dohoda TRIPS“).


(1)  Ú. v. EÚ L 264, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 145, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 230, s. 1; Mim. vyd. 03/011, s. 332.

(4)  Ú. v. EÚ L 309, s. 1.


Top