Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0519

Vec T-519/12: Žaloba podaná 27. novembra 2012 — mobile.international/ÚHVT — Komisia (PL mobile.eu)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/67


Žaloba podaná 27. novembra 2012 — mobile.international/ÚHVT — Komisia (PL mobile.eu)

(Vec T-519/12)

2013/C 26/132

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Nemecko) (v zastúpení: T. Lührig, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 1401/2011-1 pre nasledovné tovary a služby:

Trieda 9

:

Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu; nosiče magnetických nahrávok, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, periférne zariadenia počítačov a počítačové programy (v rozsahu, v akom sú zahrnuté v triede 9); všetky vyššie uvedené výrobky len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 16

:

Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov (v rozsahu, v akom sú zahrnuté v triede 16); tlačoviny; fotografie; písacie potreby, písacie stroje a kancelárske pomôcky (okrem nábytku); vzdelávacie a učebné potreby (v rozsahu, v akom sú zahrnuté v triede 16); obalové materiály z plastu, a to kryty, vrecká, vrecia a fólie; všetky vyššie uvedené výrobky len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 35

:

Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; všetky vyššie uvedené [služby] len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 36

:

Poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia; finančné služby; sprostredkovanie úverov; peňažné služby; správa aktív; všetky vyššie uvedené [služby] len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 38

:

Telekomunikačné služby, predovšetkým internetové služby; zbieranie, poskytovanie a prenos správ, informácií, obrazov a textov; elektronické sprostredkovanie inzerátov; všetky vyššie uvedené [služby] len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

Trieda 42

:

Vedecké a technologické služby a výskum a koncepcia, ktoré s nimi súvisia; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; nájom počítačového softvéru; poskytnutie internetových vyhľadávačov; všetky vyššie uvedené [služby] len vo vzťahu k internetovému obchodu pre nákup a predaj vozidiel, prívesov a autopríslušenstva;

subsidiárne zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 6. septembra 2012 vo veci R 1401/2011-1 pre služby tried 35, 38 a 42 vo vyššie uvedenom rozsahu;

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovné prvky „PL mobile.eu“ pre tovary a služby tried 9, 16, 35, 36, 38 a 42 — ochranná známka Spoločenstva č. 8307779.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: Európska komisia.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: ochranná známka Spoločenstva predstavuje heraldickú napodobeninu znaku Európskej únie.

Rozhodnutie výmazového oddelenia: zamietnutie návrhu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia výmazového oddelenia a vyhlásenie ochrannej známky Spoločenstva za neplatnú.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 6 Parížskeho dohovoru,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009,

porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery.


Top