Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0503

Vec T-503/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Spojené kráľovstvo/Komisia

OJ C 26, 26.1.2013, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/62


Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Spojené kráľovstvo/Komisia

(Vec T-503/12)

2013/C 26/123

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, barrister, a C. Murrell, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/500/EU zo 6. septembra 2012, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rozsahu v akom ide o štyri položky prílohy týkajúce sa paušálnej opravy 5 % v prípade výdavkov vynaložených v Severnom Írsku v priebehu finančného roka 2008 (vo výške 277 231,60 eura a 13 671 558,90 eura) a finančného roka 2009 (vo výške 270 398,26 eura a 15 844 193,29 eura) (Ú. v. EÚ L 244, s. 11), a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia a nesprávneho posúdenia skutkových okolností a nezohľadnila úvahy týkajúce sa rozsahu prípadných strát pre fond Európskej únie vzhľadom na riziko, ktoré predstavovali pre tento fond výdavky počas finančných rokov 2007 a 2008, vyplývajúce najmä z chýb vzniknutých v roku 2005 pri stanovovaní počtu hektárov, na ktoré možno čerpať pomoc, ktoré ovplyvnili pôvodné pridelenie práv.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia a nesprávneho posúdenia skutkových okolností, keď dospela nesprávne k záveru, že Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (ďalej len „DARD“) neuplatnil správne, ba dokonca vôbec, ustanovenia týkajúce sa sankcií, vrátenia preplatkov a zámerného nesúladu a že Komisia v dôsledku toho nadhodnotila a/alebo nezohľadnila úvahy týkajúce sa rozshau prípadných strát pre fond Európskej únie. Komisia konkrétne:

nesprávne vytýkala údajne „systematické“ prepočítanie práv na platby zo strany DARD,

tvrdí nesprávne, že omyly ku ktorým došlo v roku 2005 mohli mať podstatné účinky na historický aspekt hodnoty práv,

prijala nesprávnu metódu výpočtu preplatkov,

prijala nesprávny prístup k sankciám, konkrétne:

prijala nesprávnu metódu výpočtu sankcií, a

tým, že tvrdila nesprávne, že sankcia sa má uložiť za každý rok v prípade, že je sankcia uplatniteľná v roku 2005, ale nie pre nasledujúce roky, v predmetnom prípade roky 2007 a 2008, keď preplatky vyplývali z tej istej chyby ako je tá, ktorá už bola sankcionovaná v roku 2005,

prijala nesprávny prístup pokiaľ ide o úmyselný nesúlad.


Top