Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0530

Vec C-530/12 P: Odvolanie podané 21. novembra 2012 : Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z  13. septembra 2012 vo veci T-404/10, National Lottery Commission/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/36


Odvolanie podané 21. novembra 2012: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. septembra 2012 vo veci T-404/10, National Lottery Commission/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-530/12 P)

2013/C 26/69

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, F. Mattina, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: National Lottery Commission

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zaviazal National Lottery Commission (žalobcu pred Všeobecným súdom) na náhradu trov konania vzniknutých Úradu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Úrad uvádza tri odvolacie dôvody, a to i) porušenie článku 76 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (1), ii) porušenie práva ÚHVT byť vypočutý a iii) zjavný nesúlad a skreslenie skutkových okolností majúcich vplyv na napadnutý rozsudok.

Prvý odvolací dôvod je rozdelený do dvoch častí. Všeobecný súd na jednej strane porušil článok 76 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva tak, ako je vykladaný Súdnym dvorom vo vzťahu k článku 53 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a k pravidlu 37 CTMIR (2) v rozsudku Elio Fiorucci v rozsahu, v akom sa oprel o ustanovenia vnútroštátneho práva, a síce o článok 2704 talianskeho občianskeho zákonníka, ktorého sa strany sporu nedovolávali, a ktorý preto netvoril súčasť sporu pred odvolacím senátom. Na druhej strane porušil Všeobecný súd článok 76 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva v tom rozsahu, v akom sa oprel o vnútroštátnu judikatúru, a to konkrétne o vyššie uvedené rozhodnutie č. 13912 zo 14. júna 2007 vydané Corte Suprema di Cassazione, na ktoré sa odkazuje v bode 32 napadnutého rozsudku, ktorého sa strany sporu nedovolávali a ktoré netvorilo súčasť sporu pred odvolacím senátom.

Druhý odvolací dôvod sa týka porušenia práva ÚHVT byť vypočutý v rozsahu, v akom Úrad nemal príležitosť vyjadriť sa k procesným a hmotným aspektom týkajúcich sa rozhodnutia Corte Suprema di Cassazione. Nemožno vylúčiť, že ak by bola táto príležitosť Úradu daná, tak by odôvodnenie a závery Všeobecného súdu boli iné.

Tretí odvolací dôvod sa týka zjavného nesúladu a skreslenia skutkových okolností majúcich vplyv na odôvodnenie a závery Všeobecného súdu. Úrad je názoru, že Všeobecný súd nesprávne vyložil a skreslil analýzu odvolacieho senátu, ako aj vlastné argumenty National Lottery Commission, a neuznal, že odvolací senát uplatnil správnu právnu normu podľa talianskeho práva tým, že rozhodol, že National Lottery Commission nepredložila dôkaz o tom, že dátum poštovej pečiatky na Dohode z roku 1986 nie je rozhodujúci.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).


Top