Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0356

Spojené veci C-356/11 a C-357/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — O., S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), a Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11) (Občianstvo Únie — Článok 20 ZFEÚ — Smernica 2003/86/ES — Právo na zlúčenie rodiny — Maloletí občania Únie, ktorí sa zdržiavajú spoločne so svojimi matkami, štátnymi príslušníčkami tretích krajín, na území členského štátu, ktorého štátnu príslušnosť majú tieto deti — Právo na trvalý pobyt v tomto členskom štáte matiek, ktorým boli zverení do výlučnej osobnej starostlivosti občania Únie — Rekonštrukcia rodín po ďalšom uzavretí manželstva matiek so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a po narodení detí, tiež štátnych príslušníkov tretích krajín, z týchto manželských zväzkov — Žiadosti o zlúčenie rodiny v členskom štáte pôvodu občanov Únie — Odmietnutie práva na pobyt novým manželským partnerom z dôvodu nedostatku dostatočných finančných prostriedkov — Právo na rešpektovanie rodinného života — Zohľadnenie prevažujúceho záujmu detí)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/11


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — O., S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), a Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11)

(Spojené veci C-356/11 a C-357/11) (1)

(Občianstvo Únie - Článok 20 ZFEÚ - Smernica 2003/86/ES - Právo na zlúčenie rodiny - Maloletí občania Únie, ktorí sa zdržiavajú spoločne so svojimi matkami, štátnymi príslušníčkami tretích krajín, na území členského štátu, ktorého štátnu príslušnosť majú tieto deti - Právo na trvalý pobyt v tomto členskom štáte matiek, ktorým boli zverení do výlučnej osobnej starostlivosti občania Únie - Rekonštrukcia rodín po ďalšom uzavretí manželstva matiek so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a po narodení detí, tiež štátnych príslušníkov tretích krajín, z týchto manželských zväzkov - Žiadosti o zlúčenie rodiny v členskom štáte pôvodu občanov Únie - Odmietnutie práva na pobyt novým manželským partnerom z dôvodu nedostatku dostatočných finančných prostriedkov - Právo na rešpektovanie rodinného života - Zohľadnenie prevažujúceho záujmu detí)

2013/C 26/19

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Žalovaní: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Korkein hallinto-oikeus — Výklad článku 20 ZFEÚ — Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov — Právo na zlúčenie rodiny — Povolenie na pobyt v členskom štáte pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žije bez povolenia na trvalý pobyt v členskom štáte, v situácii, keď manželka žiadateľa so štátnou príslušnosťou tretej krajiny má legálny pobyt v uvedenom členskom štáte a má dieťa so štátnou príslušnosťou tohto členského štátu a žiadateľ nie je ani rodičom dieťaťa, ani nemá voči nemu rodičovské práva a povinnosti — Situácia, keď manželia majú tiež spoločné dieťa so štátnou príslušnosťou tretej krajiny, ktoré býva s nimi a dieťaťom manželky v predmetnom členskom štáte

Výrok rozsudku

Článok 20 ZFEÚ treba vykladať tak, že nebráni tomu, aby členský štát odmietol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na pobyt z dôvodu zlúčenia rodiny, hoci tento štátny príslušník chce bývať so svojou manželkou, tiež štátnou príslušníčkou tretej krajiny, ktorá má platné povolenie na pobyt v tomto členskom štáte a ktorá je matkou dieťaťa pochádzajúceho z prvého manželstva, ktoré je občanom Únie, ako aj s dieťaťom pochádzajúcim z ich vlastného zväzku, ktoré je tiež štátnym príslušníkom tretej krajiny, ak takéto odmietnutie nevedie v prípade dotknutého občana Únie k zbaveniu možnosti skutočne vykonávať podstatu práv vyplývajúcich z postavenia občana Únie, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Také žiadosti o povolenie na pobyt z dôvodu zlúčenia rodiny, o aké ide v konaniach vo veci samej, patria do pôsobnosti smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny. Článok 7 ods. 1 písm. c) tejto smernice treba vykladať tak, že hoci členské štáty môžu požadovať, aby garant preukázal, že má trvalé a pravidelné príjmy, ktoré sú dostatočné na pokrytie vlastných potrieb a potrieb svojich rodinných príslušníkov, táto možnosť sa musí uplatňovať s ohľadom na článok 7 a článok 24 ods. 2 a 3 Charty základných práv Európskej únie, ktoré ukladajú členským štátom povinnosť preskúmať žiadosti o zlúčenie rodiny v záujme dotknutých detí a s cieľom uprednostniť rodinný život, ako aj zabrániť tomu, aby bol ohrozený cieľ tejto smernice a jej potrebný účinok. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či pri prijatí rozhodnutí o odmietnutí povolenia na pobyt, o ktoré ide v konaniach vo veci samej, boli tieto požiadavky dodržané.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.9.2011.


Top