Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AR0401

Stanovisko Výboru regiónov „Tvorivá Európa“

OJ C 277, 13.9.2012, p. 156–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/156


Stanovisko Výboru regiónov „Tvorivá Európa“

2012/C 277/15

VÝBOR REGIÓNOV

víta program Tvorivá Európa, nový rámcový program týkajúci sa sektoru kultúry a tvorivej činnosti stanovený viacročným finančným rámcom na obdobie 2014 – 2020 (1), ktorý zahŕňa programy Kultúra, MEDIA a MEDIA Mundus a zároveň vytvára nový nástroj uľahčujúci prístup k zdrojom;

naliehavo zdôrazňuje, že kultúra má vlastnú hodnotu, ktorá existuje nezávisle od hospodárskych aspektov kultúrnych statkov a služieb v oblasti kultúry, a že program musí zohľadniť tento dvojitý charakter, pričom sa nebude orientovať výlučne na ekonomickú využiteľnosť kultúry;

víta návrh Európskej komisie výrazne zvýšiť na obdobie, ktoré pokrýva viacročný finančný plán na roky 2014 – 2020, objem pomoci poskytovanej sektorom kultúry a tvorivej činnosti do celkovej výšky 1,801 miliardy EUR, čo predstavuje výrazný nárast (37 %) finančných zdrojov v porovnaní so súčasnými výdavkami;

poukazuje na to, že slobodná a nezávislá kultúra má zásadný význam pre spoločenský rozvoj. Je garantom slobody prejavu a rozmanitosti, ponúka možnosť účasti a vytvára priestor pre nezávislé diskusie, ktoré sú predpokladom pre živú demokraciu.

Spravodajca

Gábor BIHARY (HU/SES), člen mestského zastupiteľstva, Budapešť

Referenčný dokument

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Tvorivá Európa

COM(2011) 785 final

I.   VÝBOR REGIÓNOV

1.

víta program Tvorivá Európa, nový rámcový program týkajúci sa sektoru kultúry a tvorivej činnosti stanovený viacročným finančným rámcom na obdobie 2014 – 2020 (2), ktorý zahŕňa programy Kultúra, MEDIA a MEDIA Mundus a zároveň vytvára nový nástroj uľahčujúci prístup k zdrojom;

2.

naliehavo zdôrazňuje, že kultúra má vlastnú hodnotu, ktorá existuje nezávisle od hospodárskych aspektov kultúrnych statkov a služieb v oblasti kultúry, a že program musí zohľadniť tento dvojitý charakter, pričom sa nebude orientovať výlučne na ekonomickú využiteľnosť kultúry;

3.

uznáva, že spojením sektoru kultúry a médií môže tento program uľahčiť šírenie kultúrnych produktov, vytvoriť jednotný on-line trh pre audiovizuálne diela a pomôcť uvoľniť potenciál v oblasti vytvárania pracovných miest v sektore kultúry a tvorivej činnosti;

4.

súhlasí s úsilím o zjednodušenie rámcového programu zameraným na to, aby sa pre európskych profesionálov zo sektorov kultúry a tvorivej činnosti vytvoril jednoduchý prístup a priestor na vykonávanie ich činností v rámci Európskej únie a mimo nej;

5.

súhlasí so zisteniami posúdení vplyvu týkajúcich sa súčasných programov, ktoré uvádzajú najmä štyri spoločné problémy, ktoré sa musia riešiť na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť sledované ciele prostredníctvom zlúčenia programov a nového finančného nástroja do jedného rámcového programu:

a.

fragmentovaný trh vyplývajúci z kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy, ktorý v súčasnosti obmedzuje nadnárodný pohyb diel, ako aj mobilitu umelcov a profesionálov a spôsobuje geografickú nerovnováhu a takisto obmedzuje možnosti výberu spotrebiteľov a ich prístup k európskym kultúrnym dielam;

b.

potreba, aby sa sektory prispôsobili vplyvom globalizácie a prechodu na digitálne technológie, ktoré so sebou prinášajú koncentráciu ponuky medzi obmedzeným počtom veľkých hráčov, čo predstavuje hrozbu z hľadiska kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Tento sektor by mal teda prospech z nadnárodných a nadregionálnych prístupov a riešení;

c.

nedostatok porovnateľných údajov o sektore kultúry na vnútroštátnej a európskej úrovni, čo má dôsledky pre koordináciu európskych politík, ktorá môže byť užitočnou hybnou silou pre rozvoj vnútroštátnych politík a pre systémovú zmenu, a to pri nízkych nákladoch pre rozpočet EÚ a pri plnom dodržiavaní zásady subsidiarity;

d.

ťažkosti s prístupom k finančným prostriedkom, ktorým čelia malé a stredné podniky zo sektorov kultúry a tvorivej činnosti;

6.

víta skutočnosť, že program kladie osobitný dôraz na nadnárodné aktivity v sektore kultúry a tvorivej činnosti a je úzko spojený s podporou kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, čím dopĺňa činnosti v rámci ostatných programov EÚ, ako je podpora zo štrukturálnych fondov na investície do sektorov kultúry a tvorivej činnosti, obnova kultúrneho dedičstva, infraštruktúra a služby v oblasti kultúry, prostriedky na digitalizáciu kultúrneho dedičstva a nástroje v oblasti vonkajších vzťahov a rozširovania;

7.

okrem toho s radosťou konštatuje, že program bude okrem iného ťažiť zo skúseností získaných v rámci úspešných iniciatív ako MEDIA, značka európske dedičstvo a Európske hlavné mestá kultúry;

8.

víta návrh Európskej komisie výrazne zvýšiť na obdobie, ktoré pokrýva viacročný finančný plán na roky 2014 – 2020, objem pomoci poskytovanej sektorom kultúry a tvorivej činnosti do celkovej výšky 1,801 miliardy EUR, čo predstavuje výrazný nárast (37 %) finančných zdrojov v porovnaní so súčasnými výdavkami;

9.

zdôrazňuje, že zvýšenie podpory je v súlade s duchom a prioritami stratégie Európa 2020 a jej hlavných iniciatív, pretože investície do sektorov kultúry a tvorivej činnosti priamo prispievajú k plneniu cieľov v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ktoré sú stanovené v stratégii, a uľahčujú prístup k zdrojom pre malé a stredné podniky pôsobiace v sektore kultúry a tvorivej činnosti;

10.

domnieva sa však, že sú potrebné presnejšie definície, najmä pokiaľ ide o právny rámec a kritériá uplatňovania finančného nástroja;

11.

pripomína, že väčšina podnikov v sektore kultúry a tvorivej činnosti sú často mikropodniky, malé a stredné podniky a podniky samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré si vyžadujú iniciatívy a organizáciu na miestnej úrovni. Tento prístup na miestnej úrovni predstavuje pozitívny aspekt z hľadiska regiónov, pretože stimuluje miestne hospodárstvo (tvorivosť posilňuje konkurencieschopnosť hospodárstva) a prispieva k udržaniu talentov a zachovaniu príslušných pracovných miest na mieste. Preto je potrebné zohľadniť osobitnú situáciu pracovníkov a podnikateľov v kultúrnom sektore;

12.

víta opatrenia zamerané na zvýšenie kapacít sektoru kultúry, ako aj kapacít na stimulovanie nadnárodného pohybu kultúry, či už v Európe alebo za jej hranicami, vzhľadom na to, že kultúrnu rozmanitosť považuje za jeden zo zdrojov rozvoja;

13.

súhlasí s tým, že v čase hospodárskej a finančnej krízy môže kultúra hrať určitú úlohu v záujme toho, aby sa kreatívnym spôsobom dosiahli ciele sociálnej politiky a aby sa pritom podporili inovácie, ktoré sú jedným z hlavných nástrojov na dosahovanie výsledkov v sociálnej oblasti (3);

14.

domnieva sa, že kultúra a umenie, ako aj kultúrne médiá a audiovizuálny sektor sú schopné dosiahnuť zmenu správania ľudí, pretože vytvárajú nové spoločenské väzby a povzbudzujú jednotlivcov, aby využili svoje tvorivé schopnosti, a kultúra a umenie môžu byť zároveň garantmi hodnôt demokratickej spoločnosti;

15.

poukazuje na to, že slobodná a nezávislá kultúra má zásadný význam pre spoločenský rozvoj. Je garantom slobody prejavu a rozmanitosti, ponúka možnosť účasti a vytvára priestor pre nezávislé diskusie, ktoré sú predpokladom pre živú demokraciu;

16.

zdôrazňuje, že miestne a regionálne samosprávy majú v celej Európskej únii veľkú zodpovednosť za realizáciu kultúrnych politík, pretože majú tiež kľúčovú úlohu pri podpore kultúry a posilňovaní jej vplyvu, najmä pokiaľ ide o ochranu kultúrneho dedičstva a podporu umeleckej inovácie (4). Miestne a regionálne samosprávy sú okrem toho zodpovedné aj za to, aby deti a mladí ľudia mali prístup k aktívnemu kultúrnemu životu a aby mali možnosť sa na ňom zúčastňovať;

17.

pripomína, že už v minulosti zdôraznil význam územných samospráv, ktoré majú vďaka blízkosti k občanom najlepšie strategické postavenie, aby mohli reagovať na potreby a osobitné požiadavky jednotlivých kultúrnych skupín v EÚ a aby účinne mobilizovali miestne a regionálne samosprávy s cieľom podporiť lepší dialóg medzi kultúrami (5);

18.

pripomína, že miestne a regionálne samosprávy v rámci svojich rozvojových stratégií úspešne začlenili sektory kultúrnej a tvorivej činnosti do svojich rozvojových stratégií, čo prispelo k posilneniu miestnych hospodárstiev. Predovšetkým na úrovni územných samospráv je možné vytvoriť siete a databázy mladých umelcov, propagovať vzdelávanie mladých ľudí v kultúrno-umeleckej oblasti, podporovať profesionalizáciu mladých umelcov, nabádať k multimediálnemu a multikultúrnemu experimentovaniu, poskytovať verejné priestory a priestranstvá na produkcie mladých umelcov, podnecovať umelecké a kultúrne vyžitie mladého publika, podporovať združovanie mládeže v kultúrno-umeleckej oblasti, presadzovať inováciu v oblasti tradícií a miestnych remesiel (6);

19.

zdôrazňuje, že audiovizuálny sektor, okrem toho, že má zásadný význam pre rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť, je zároveň aj kľúčovým sektorom, ktorý chráni a podporuje kultúrnu identitu a rozmanitosť miest a regiónov. Svojim charakterom je okrem toho kľúčovým činiteľom v oblasti rozvoja európskych sociálnych hodnôt a pri zabezpečení fungovania demokratických spoločností vzhľadom na to, že audiovizuálne diela sú schopné plniť dôležité poslanie v súvislosti s formovaním európskej identity (7);

20.

zdôrazňuje, že prechod na digitálne vysielanie otvára nové možnosti na prepojenie jednotlivých európskych regiónov, keď si medzi sebou vymieňajú svoju audiovizuálnu tvorbu a vytvárajú tak nové cesty pre nadväzovanie kontaktov a výmenu obsahov. Tento prechod môže poskytnúť príležitosť na získanie nového publika, môže profitovať z alternatívnych obsahov, môže poskytnúť nové služby a zlepšiť poznatky o obsahoch prichádzajúcich z jednotlivých regiónov (8);

21.

opätovne žiada Radu a Európsky parlament, aby sa posilnil odkaz na kľúčovú úlohu miestnych a regionálnych samospráv v oblasti podpory a šírenia kultúry ich komunity (9) a aby miestne a regionálne samosprávy mali dôležitejšiu úlohu v tomto programe;

22.

v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné nájsť vhodnú rovnováhu medzi zdrojmi vyčlenenými na veľké komplexné projekty a financovaním opatrení a činností, ktoré sa zameriavajú na miestnu a regionálnu úroveň;

23.

naliehavo žiada Radu a Európsky parlament, aby namiesto nadmerného zdôrazňovania finančného sektora pri realizácii nariadenia dbali skôr na to, aby kultúrne subjekty mali väčší vplyv v procese rozhodovania;

24.

uznáva, že súčasná podoba opatrení, ktoré návrh obsahuje, sa zdá byť v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality; zdôrazňuje však, že by bolo potrebné pravidelne konzultovať s miestnymi a regionálnymi samosprávami v rámci vypracovania, zavádzania a riadenia opatrení vzťahujúcich sa na financovanie európskych sektorov kultúry a tvorivej činnosti;

25.

by chcel prispieť k tomu, aby program Tvorivá Európa mal čo najširšiu odozvu v regiónoch Únie, a na tento účel ponúka svoju spoluprácu; okrem toho si želá zúčastňovať sa na monitorovaní programu;

26.

domnieva sa, že rozdelenie tohto rámca na tri oblasti (medzisektorová oblasť, oblasť Kultúra a oblasť MEDIA) a rozdelenie orientačného rozpočtu vyčleneného pre každú oblasť má zásadný význam, upriamuje však pozornosť na to, že pri zavádzaní programu je potrebné zaručiť pružnosť, ktorá sa vyžaduje pri prípadnom prerozdelení medzi jednotlivé oblasti v závislosti od požiadaviek a skúseností;

27.

pripomína, že je potrebné zabezpečiť, aby sa v tejto novej štruktúre neodsúvali do úzadia oblasti umenia a kultúrneho dedičstva;

Medzisektorová oblasť

28.

víta strategický a inkluzívny prístup na podporu rozvoja sektorov kultúry a tvorivej činnosti, ktorý navrhla Komisia;

29.

zdôrazňuje, že v záujme ich úspešnosti musia byť tieto integrované rozvojové stratégie vymedzené na príslušnej územnej úrovni v rámci partnerstva s orgánmi zodpovednými za jednotlivé verejné politiky (ako je napr. hospodársky rozvoj, zamestnanosť, vzdelávanie a kultúra) a zástupcami občianskej spoločnosti, a síce združeniami podnikov, pracovníkov a občanov;

30.

zdôrazňuje, že by bolo potrebné analyzovať oblasti a témy, ktoré predstavujú silné stránky regionálnych a miestnych samospráv a ktoré si z toho dôvodu zaslúžia, aby sa im poskytla podpora vzhľadom na to, že každý región má možnosti, ktoré sa musia zmapovať: veľké mestá a prosperujúce regióny majú viac možnosti a nástrojov na to, aby sa stali príťažlivými strediskami tvorivosti na viacerých úrovniach, pričom menšie a menej zvýhodnené regióny, najmä regióny, ktoré sa nachádzajú na periférii Únie alebo ktoré sú riedko osídlené, musia takisto dostať možnosť oboznámiť zvyšok sveta so svojimi kultúrnymi hodnotami;

31.

už aj v minulosti zdôraznil, že je skutočne potrebné mať k dispozícii spoľahlivé informácie o celkovej situácii európskeho sektora kultúry (10); preto víta opatrenia zamerané na podporu zberu údajov, štúdií, odborných vedomostí v oblasti prevencie, nástrojov pre zamestnanosť, hodnotení, politických analýz a štatistických prieskumov týkajúcich sa príslušných trhov. O zhromažďovaných a analyzovaných údajoch je však potrebné informovať vnútroštátne a európske štatistické orgány s cieľom zabrániť duplicite zdrojov, nákladov a spracovania údajov;

32.

zdôrazňuje, že medzidisciplinárne prostredie zaručuje najlepšie podmienky pre fungovanie sektorov kultúry a tvorivej činnosti, a preto odporúča podporiť zbližovanie umenia, filozofie, vied, výskumu a inovácie a podnikov;

33.

domnieva sa, že má zásadný význam vytvárať „tvorivé partnerstvá“ medzi sektormi kultúry, tvorivej činnosti a ostatnými sektormi, ako je vzdelávanie, priemysel, výskum a verejná správa, a žiada, aby sa vypracovali účinné mechanizmy umožňujúce prenos tvorivých poznatkov, ako je napr. dizajn, do ostaných sektorov;

Oblasť Kultúra

34.

víta opatrenia zamerané na zvýšenie kapacít sektoru kultúry, ako aj kapacít na stimulovanie nadnárodného pohybu kultúry, či už v Európe alebo za jej hranicami;

35.

s uspokojením víta skutočnosť, že program v oblasti Kultúra venuje zvýšenú pozornosť posilňovaniu kapacít a nadnárodnému pohybu vrátane medzinárodných turné, vytváraniu nových európskych platforiem, ktoré majú rozsiahly štrukturálny účinok, a prijímaniu strategickejších opatrení pre vydavateľstvá na podporu literárneho prekladu, ako aj opatrení na podporu propagácie;

36.

zdôrazňuje, že v čase hospodárskej a finančnej krízy môže kultúra hrať určitú úlohu v záujme toho, aby sa kreatívnym spôsobom dosiahli ciele sociálnej politiky a aby sa pritom podporili inovácie, ktoré sú jedným z hlavných nástrojov na dosahovanie výsledkov v sociálnej oblasti;

37.

víta navrhovanú podporu pre nadnárodný pohyb kultúry a osobitne zdôrazňuje, že je dôležité podporovať súvisiace sektory, ktoré pomáhajú kultúre, aby si našla svoje publikum, a to nezávisle od nepriaznivej zemepisnej situácie, v ktorej sa regióny niekedy nachádzajú, a od problémov spôsobených viacjazyčnosťou;

38.

zdôrazňuje, že investície do kultúry musia rovnako podporovať individuálnu a skupinovú umeleckú produkciu, ako aj oblasti, ktoré majú kľúčový význam pre sektory kultúry a tvorivej činnosti, ako sú nové modely podnikov, tvorivosť a inovácia, digitalizácia, systémy certifikácie a rozvoj ľudského kapitálu a takisto tvorivé partnerstvá s ostatnými sektormi;

39.

zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať spoločné aktivity verejnej a súkromnej sféry zamerané na podporu umeleckého experimentovania, ktoré môžu byť vzájomne prospešné z hľadiska rozvoja kultúry, ako aj z hľadiska rentability podnikov;

40.

uvádza, že miestne a regionálne orgány môžu byť omnoho efektívnejšie, pokiaľ ide o informovanie miestnych podnikov o spôsobe a prostriedkoch podpory miestnych a regionálnych kultúrnych činností;

41.

upozorňuje na to, že súkromný sektor hrá často dôležitú úlohu pri podpore kultúry v rámci sociálnej zodpovednosti podnikov tým, že poskytuje dary alebo iné formy podpory, avšak miestne a regionálne samosprávy môžu tiež prispievať k vytváraniu prostredia, ktoré by umožňovalo čo najlepšie využívanie tejto podpory;

42.

uznáva význam strednodobého alebo dlhodobého koherentného prístupu pre plánovanie činností v oblasti kultúry a uvádza v tejto súvislosti presvedčivý príklad Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK), kde dlhodobá stratégia rozvoja podporuje trvalo udržateľnejšie prístupy ku kultúrnemu rozvoju, zvyšuje vplyv a účinky EHMK (11) a zdôrazňuje bohatstvo európskych kultúr, ich rozmanitosť a spoločné črty;

Oblasť MEDIA

43.

upozorňuje na to, že miestne a regionálne samosprávy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore miestnych a regionálnych audiovizuálnych diel, a to zvýšením podpory audiovizuálnej produkcie a aktívnym príspevkom k podpore kultúrnej rozmanitosti a dialógu medzi kultúrami (12);

44.

za dôležitú etapu považuje vypracovanie programu rozšírenej medzinárodnej spolupráce v audiovizuálnej oblasti, ktorý sa zameriava na posilnenie kultúrnych a obchodných vzťahov medzi kinematografickým priemyslom Európy a tretích krajín;

45.

súhlasí s tým, že treba riešiť súčasné problémy, ktoré súvisia so zmenami v audiovizuálnej oblasti na celom svete, a to najmä vzhľadom na technologický rozvoj a štrukturálne slabiny, ktoré ovplyvňujú šírenie európskych audiovizuálnych diel na trhoch tretích krajín a bránia tomuto sektoru európskeho priemyslu využiť celosvetovú perspektívu, čím ohrozujú aj jeho konkurencieschopnosť;

46.

poukazuje na skutočnosť, že z hľadiska plného sociálneho využívania tohto programu je rozvoj mediálnej gramotnosti spojený s vhodnými metódami mediálneho vzdelávania v školách a mimo nich mimoriadne dôležitý; bude musieť tiež zahŕňať podporovanie výučby nových komunikačných technológií, ktoré majú podstatný význam pre sociálne a profesionálne začlenenie (13);

47.

pripomína zásadný význam kinematografie pri vytváraní európskej identity a integrácii regiónov (14);

48.

zdôrazňuje, že životaschopný kultúrny priemysel môže pomôcť rozvíjať tvorivé partnerstvá medzi sektorom kultúry a ostatnými odvetviami (IKT, výskum, cestovný ruch, sociálni partneri atď.), a tak posilniť spoločenský a hospodársky vplyv investícií do kultúry a tvorivosti (15), najmä v súvislosti s podporou rastu a zamestnanosti a rozvojom a atraktívnosťou regiónov a miest;

49.

zdôrazňuje, že je potrebné prijať viac opatrení na plnú mobilizáciu potenciálu európskeho tvorivého obsahu (16) v záujme posilnenia produkcie, dostupnosti a šírenia inovačných a kvalitných európskych diel, podpory európskej kultúrnej rozmanitosti a zvýšenia európskej konkurencieschopnosti v médiách;

50.

znovu potvrdzuje, že miestne a regionálne samosprávy musia mať kľúčovú úlohu pri spravovaní kultúrneho a jazykového dedičstva a podporovať nové podnikateľské modely v miestnych tvorivých sektoroch a miestnych médiách, ako aj tvorivé diela spolufinancované mediálnymi ústavmi a organizáciami (17);

51.

pripomína, že hoci Tvorivá Európa nie je sociálnym programom, politika v oblasti nových služieb, digitálnych médií a kreatívneho obsahu by sa nemala tvoriť len na základe hospodárskych kritérií, ale že by mala zohľadňovať aj kultúrne a sociálne kritériá (18); tvorivý obsah preto musí podporovať sociálnu súdržnosť a sociálne začlenenie, najmä istých skupín, ktorým hrozí vylúčenie a iné spoločenské znevýhodnenia;

Výkonnosť a monitorovanie

52.

zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť súčinnosť na úrovni vykonávania medzi programom a vnútroštátnymi a regionálnymi stratégiami pre inteligentnú špecializáciu;

53.

uznáva, že pri posudzovaní výkonnosti sa musí zohľadniť skutočnosť, že dosiahnutie výsledkov výkonnosti závisí od doplnkového vplyvu iných činností na európskej a vnútroštátnej úrovni na sektory kultúry a tvorivej činnosti, a preto nemožno všetky zmeny ukazovateľov vždy pripisovať programu Tvorivá Európa;

54.

súhlasí, aby sa vymedzili merateľné ukazovatele vzhľadom na všeobecné a konkrétne ciele v prípade kultúrnych a tvorivých diel, a to zamestnanosť, dostupnosť, partnerstvá, možnosti na vzdelávanie, nadnárodný pohyb, mobilita umelcov, počet návštev filmov a percentuálny podiel európskych audiovizuálnych diel, a aby sa zároveň zdôraznila otázka regionálneho rozmeru týchto ukazovateľov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že ukazovatele programu sa neprimerane zameriavajú na hospodársky rast, zisk a konkurencieschopnosť, čo však nie je veľmi vhodné na posudzovanie nekomerčného kultúrneho sektoru alebo na zabezpečenie jeho monitorovania;

55.

s uspokojením konštatuje, že pokiaľ ide o realizáciu cieľa posilňovať finančnú kapacitu sektorov kultúry a tvorivej činnosti, okrem objemu poskytnutých úverov sa zohľadňuje aj počet a geografické rozloženie finančných inštitúcií poskytujúcich prístup k financiám;

56.

žiada Radu a Európsky parlament, aby zabezpečili, že okrem pravidelného monitorovania bude Komisia konzultovať s Výborom regiónov o hodnotiacej správe, ktorú má vypracovať najneskôr do konca roku 2017 s cieľom posúdiť účinnosť pri dosahovaní cieľov a efektívnosť programu a jeho európsku pridanú hodnotu.

II.   ODPORÚČANÉ ZMENY A DOPLNENIA

Pozmeňovací návrh 1

Článok 3 ods. 1

Európska pridaná hodnota

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Program podporí iba tie akcie a činnosti, ktoré predstavujú potenciálnu európsku pridanú hodnotu a prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 a jej hlavných iniciatív.

Program podporí iba tie akcie a činnosti, ktoré predstavujú potenciálnu európsku pridanú hodnotu a prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 a jej hlavných iniciatív, .

Zdôvodnenie

Európska pridaná hodnota sa nesústreďuje len na stratégiu Európa 2020, ale aj na program Horizont 2020 a takisto na súdržnosť.

Pozmeňovací návrh 2

článok 3 ods. 2 písm. a)

Európska pridaná hodnota

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

a)

nadnárodného charakteru jeho činností a ich vplyvu, ktoré budú dopĺňať vnútroštátne a medzinárodné programy ako aj iné programy Únie;

a)

nadnárodného charakteru jeho činností a ich vplyvu, ktoré budú dopĺňať vnútroštátne a medzinárodné programy ako aj iné programy Únie;

Zdôvodnenie

Existujú nadnárodné projekty a programy, ktoré sa vypracúvajú a vykonávajú na miestnej a regionálnej úrovni. Tieto programy by tiež mali dostávať pomoc EÚ prostredníctvom budúceho programu „Tvorivá Európa“.

Pozmeňovací návrh 3

Článok 5 písm. c

Konkrétne ciele programu

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

posilňovať finančnú kapacitu sektorov kultúry a tvorivej činnosti a najmä malých a stredných podnikov a organizácií;

posilňovať finančnú kapacitu sektorov kultúry a tvorivej činnosti a najmä malých a stredných podnikov a organizácií;

Zdôvodnenie

Oblasť pôsobnosti finančného nástroja pre sektory kultúry a tvorivej činnosti by mala byť širšia a mala by sa vzťahovať aj na menšie subjekty ako MSP s cieľom presne zobraziť situáciu osôb pracujúcich v tvorivých a kultúrnych odvetviach.

Pozmeňovací návrh 4

Článok 7 ods. 1 písm. a

Finančný nástroj pre sektory kultúry a tvorivej činnosti

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

uľahčiť prístup k financiám pre malé a stredné podniky a organizácie v európskych sektoroch kultúry a tvorivej činnosti;

uľahčiť prístup k financiám pre malé a stredné podniky a organizácie v európskych sektoroch kultúry a tvorivej činnosti;

Zdôvodnenie

Oblasť pôsobnosti finančného nástroja pre sektory kultúry a tvorivej činnosti by mala byť širšia a mala by sa vzťahovať aj na menšie subjekty ako MSP s cieľom presne zobraziť situáciu osôb pracujúcich v tvorivých a kultúrnych odvetviach.

Pozmeňovací návrh 5

Článok 13 ods. 1 písm. a)

Konzistentnosť a doplnkovosť

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

a)

príslušnými politikami EÚ, najmä v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, výskumu a inovácií, podnikania, cestovného ruchu, spravodlivosti a rozvoja;

a)

príslušnými politikami EÚ, najmä v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, výskumu a inovácií, podnikania, cestovného ruchu, spravodlivosti a rozvoja;

Zdôvodnenie

Sektor kultúry zohráva v hospodárstve a oblasti zamestnanosti v rámci EÚ veľmi dynamickú úlohu a významne prispieva k miestnemu a regionálnemu rozvoju. Podpora sektorov kultúry a tvorivej činnosti a súčasné znižovanie rozdielov v rozvoji medzi regiónmi môže tiež viesť k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii.

Pozmeňovací návrh 6

Článok 14 ods. 1

Monitorovanie a hodnotenie

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Komisia zabezpečí pravidelné monitorovanie a externé hodnotenie programu Tvorivá Európa na základe nižšie uvedených ukazovateľov výkonnosti. Musí sa zohľadniť skutočnosť, že dosiahnutie výsledkov výkonnosti závisí od doplnkového vplyvu iných činností na európskej a vnútroštátnej úrovni na sektory kultúry a tvorivej činnosti:

1.   Komisia zabezpečí pravidelné monitorovanie a externé hodnotenie programu Tvorivá Európa na základe nižšie uvedených ukazovateľov výkonnosti. Musí sa zohľadniť skutočnosť, že dosiahnutie výsledkov výkonnosti závisí od doplnkového vplyvu iných na európskej vnútroštátnej úrovni na sektory kultúry a tvorivej činnosti:

Zdôvodnenie

Vyplýva zo znenia pozmeňovacieho návrhu.

Pozmeňovací návrh 7

Príloha 1

Vykonávacie opatrenia pre finančný nástroj pre sektory kultúry a tvorivej činnosti

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Komisia vytvorí nástroj zameraný na sektory kultúry a tvorivej činnosti, ktorý bude prevádzkovaný v kontexte dlhového nástroja Európskej únie pre malé a stredné podniky. Takto poskytnutá finančná podpora je vyhradená pre malé a stredné podniky a organizácie pôsobiace v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti.

Komisia vytvorí nástroj zameraný na sektory kultúry a tvorivej činnosti, ktorý bude prevádzkovaný v kontexte dlhového nástroja Európskej únie pre malé a stredné podniky. Takto poskytnutá finančná podpora je vyhradená pre malé a stredné podniky, a organizácie pôsobiace v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti.

Zdôvodnenie

Vykonávacie opatrenia finančného nástroja pre sektory kultúry a tvorivej činnosti by mali byť širšie a mali by sa vzťahovať aj na menšie subjekty ako MSP s cieľom presne zobraziť situáciu osôb pracujúcich v tvorivých a kultúrnych odvetviach.

V Bruseli 19. júla 2012

Predsedníčka Výboru regiónov

Mercedes BRESSO


(1)  Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov na tému „Rozpočet stratégie Európa 2020“, (COM(2011) 500 final z 29.6.2011).

(2)  Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov na tému „Rozpočet stratégie Európa 2020“, (COM(2011) 500 final z 29.6.2011).

(3)  CdR 181/2010 fin.

(4)  CdR 172/2007 fin.

(5)  CdR 44/2006 fin.

(6)  CdR 181/2010 fin.

(7)  CdR 27/2009 fin.

(8)  CdR 293/2010 fin.

(9)  CdR 259/2004 fin.

(10)  CdR 259/2004 fin.

(11)  CdR 251/2005 fin.

(12)  CdR 27/2009 fin.

(13)  CdR 133/2009 fin.

(14)  CdR 293/2010 fin.

(15)  CdR 293/2010 fin.

(16)  CdR 94/2008 fin.

(17)  CdR 94/2008 fin.

(18)  CdR 94/2008 fin.


Top