Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1659

Stanovisko Výboru regiónov „Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov“

OJ C 277, 13.9.2012, p. 51–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/51


Stanovisko Výboru regiónov „Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov“

2012/C 277/07

VÝBOR REGIÓNOV

víta úsilie Komisie zefektívniť a zjednodušiť požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie emisií skleníkových plynov, ale požaduje zmeniť a doplniť návrh Komisie tak, aby poskytoval územný/regionálny kontext pre emisie skleníkových plynov a prognózy a plány nízkouhlíkového rozvoja;

žiada, aby všetky údaje a metodológie boli verejne dostupné, a nie v súkromnom vlastníctve, aby boli transparentné, a preto opakovateľné, a stanovené orgánom ako Európska environmentálna agentúra (EEA), aby sa predišlo problémom s duplicitou a uľahčilo vykonávanie politiky v rámci viacúrovňovej správy;

vyzýva, aby sa územný dosah emisií jednoznačne zohľadnil v širšej politike, programoch, pri prideľovaní financovania a v projektoch Komisie;

odkazuje Komisiu na iniciatívy Dohovoru starostov a primátorov, ClimAct Regions, carbonn a EUCO2 80/50 ako medzinárodné príklady vynikajúcej práce regiónov v oblasti znižovania emisií CO2;

odporúča harmonizáciu prognóz členských štátov s cieľom získať súbor konzistentných prognóz, vrátane podávania správ o využívaní obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti;

opakuje svoju výzvu, ktorá už odznela na 17. konferencii zmluvných strán v Durbane, ako aj na predchádzajúcich konferenciách Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), aby boli uznané opatrenia, ktoré sa v snahe zmierniť klimatické zmeny a prispôsobiť sa im zavádzajú na miestnej a regionálnej úrovni.

Spravodajca

Neil SWANNICK (UK/SES), člen mestského zastupiteľstva mesta Manchester

Referenčný dokument

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie

COM(2011) 789 final

I.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

VÝBOR REGIÓNOV

1.   Úvod

1.1   Návrh nariadenia (ďalej len „návrh“) o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie vznikol predovšetkým v nadväznosti na Cancúnsku dohodu a čiastočne na rozhodnutie č. 406/2009/ES a smernicu 2009/29/ES. Právnym základom tohto návrhu je článok 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“).

1.2   Rozhodnutie č. 406/2009/ES, smernica 2009/26/ES a zmluva spolu (ďalej len „regionálny rámec“) ustanovujú väčšiu požiadavku regionálneho zapojenia v súvislosti so zmierňovaním zmeny klímy, ako poskytuje návrh v súčasnom znení. Výbor regiónov požaduje zmeniť a doplniť návrh tak, aby poskytoval územný/regionálny kontext pre:

emisie skleníkových plynov,

prognózy a plány nízkouhlíkového rozvoja,

a aby všetky údaje a metodológie boli:

verejne dostupné, a nie v súkromnom vlastníctve,

transparentné, a preto opakovateľné,

stanovené orgánom ako Európska environmentálna agentúra (EEA), aby sa predišlo problémom s duplicitou,

s cieľom uľahčiť vykonávanie politiky v rámci viacúrovňovej správy.

Výbor požaduje, aby do prognóz a plánov nízkouhlíkového rozvoja boli zahrnuté „emisie spojené so spotrebou“, čiže emisie súvisiace s dovezeným tovarom a službami. V prognózach a plánoch nízkouhlíkového rozvoja by sa malo počítať s neúmyselnými i zámernými dôsledkami politiky, ktorá vedie k „vývozu“ emisií z členského štátu. Tento jav sa často označuje ako „únik uhlíka“ a dobrým príkladom je presun ťažkého priemyslu do zámoria. Prognózy a plány nízkouhlíkového rozvoja by mali prihliadať na únik uhlíka a stanoviť jednoznačné opatrenia ako mu predísť. Má to veľký význam pre stanovenie skutočnej úlohy Európy v celosvetovom úsilí o zníženie emisií.

Územný dosah emisií by sa mal takisto jednoznačne zohľadniť v širšej politike, programoch, pri prideľovaní financovania a v projektoch Komisie.

Výbor regiónov opakuje svoju výzvu, ktorá už odznela na 17. konferencii zmluvných strán v Durbane, ako aj na predchádzajúcich konferenciách Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), aby boli uznané opatrenia, ktoré sa v snahe zmierniť klimatické zmeny a prispôsobiť sa im zavádzajú na miestnej a regionálnej úrovni.

1.3   Výbor regiónov súhlasí s názorom Komisie, že keďže ciele navrhovaného nariadenia v rámci záväzkov vyplývajúcich z dohovoru UNFCCC nemožno uspokojivo splniť na úrovni členských štátov, avšak dajú sa účinnejšie splniť na úrovni EÚ, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Takisto súhlasí s tým, že v súlade so zásadou proporcionality, ustanovenou v tom istom článku zmluvy, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie spomínaných cieľov.

2.   Všeobecné pripomienky

2.1   Výbor regiónov víta:

návrh ako aj konzultáciu so zainteresovanými stranami a posúdenie vplyvu, ktoré návrhu predchádzali,

začlenenie požiadavky predkladať spolu s inventarizačnými údajmi aj prognózy a zmierňujúce opatrenia,

záväzok zharmonizovať monitorovanie a nahlasovanie na medzinárodnej úrovni ako aj na úrovni Európskej komisie a uľahčiť uplatňovanie mechanizmu monitorovania a nahlasovania. Výbor však očakáva, že Európska komisia využije záväzky v rámci regionálneho rámca na rozšírenie návrhu,

úsilie zefektívniť a zjednodušiť prostredníctvom tohto návrhu požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie,

súlad medzi odhadmi emisií skleníkových plynov a odhadmi miestnych emisií do ovzdušia,

myšlienku vytvoriť európske stredisko výmeny informácií a dúfa, že bude užitočným nástrojom pre tvorcov politiky v oblasti klímy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni,

rozšírenie záberu aj na ďalší dosah leteckej dopravy na globálne otepľovanie.

2.2   Finančné otázky

Uplatňovanie politiky v oblasti klimatických zmien často vedie ku konkurencii medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na zmierňovanie zmien a prostriedkami na prispôsobovanie sa im. Výbor v tejto súvislosti upozorňuje na tieto skutočnosti:

návrh sa o adaptácii výslovne zmieňuje ako o miestnej záležitosti, ako miestnu záležitosť však neoznačuje zmierňovanie, a to môže v dlhodobom časovom horizonte obmedziť účinnosť politiky na zmiernenie zmeny klímy,

návrh neobsahuje žiadne usmernenia týkajúce sa skutočného rozšírenia pôsobnosti, ktoré návrh členským štátom prináša. Usmernenia sú potrebné, aby sa predišlo nadmerným výdavkom na subjekty, ktoré budú napokon realizovať mnohé zo zmien obsiahnutých v návrhu,

pre regióny sa nevyčleňuje aspoň 30 %príjmov získaných z aukčného obchodovania s kvótami. Tieto prostriedky sú nevyhnutné v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti,

administratívna, technická a finančná záťaž ďalších požiadaviek na monitorovanie a nahlasovanie pravdepodobne doľahne aj na regióny, preto by tieto požiadavky mali byť primerané,

nemalo by sa pokračovať v nepodstatnom postupnom zlepšovaní súborov údajov, ak to narušuje uplatňovanie zmierňujúcich a adaptačných opatrení.

2.3   Inventarizácia emisií a údaje

Inventár emisií nás informuje o súčasnom alebo minulom stave, pokiaľ ide o emisie. Jeho účelom by malo byť informovať zainteresované strany o súčasnom stave politiky na zmiernenie klimatických zmien. Preto:

užitočnosť inventarizácie významne podporujú plány nízkouhlíkového rozvoja s krátkodobým, strednodobým a dlhodobým výhľadom,

údaje o emisiách, ktoré budú zhromaždené na základe tohto návrhu, sú kľúčom k pochopeniu strategického smerovania, priorít a výsledkov Európskej únie, jej členských štátov a regiónov,

tieto údaje by sa však v záujme čo najlepšieho využitia mali prezentovať spolu so základnými údajmi o hospodárskych a sociálnych výsledkoch, ktoré politickí činitelia pravidelne používajú.

Európska environmentálna agentúra (EEA) zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji a uplatňovaní dôsledných metodík a podporuje členské štáty v inventarizácii.

Za údaje o emisiách a ich kvalitu by mal byť priamo zodpovedný ústredný útvar Európskej únie pre štatistiku a údaje. Mal by zabezpečovať priamočiary, transparentný a spoľahlivý centrálny postup overovania presnosti/spoľahlivosti plánov nízkouhlíkového rozvoja a súborov údajov, ktoré poskytujú členské štáty.

Každý členský štát by mal poskytnúť tieto kumulované údaje o celkových vypustených emisiách od roku 1990:

emisie, ktoré vznikli v členskom štáte (zdroje),

emisie, ktoré sa kompenzujú zmenou využívania pôdy,

emisie, ktoré sa kompenzujú podľa článku 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES.

Tieto údaje sú veľmi dôležité pre splnenie celkového cieľa 20 % zníženia objemu emisií, aby nárast globálneho otepľovania neprekročil 2 °C.

2.4   Vykonávanie politiky

Výbor regiónov si želá, aby plány nízkouhlíkového rozvoja obsahovali jasne stanovený, kvantifikovaný, územný/regionálny prvok, pretože:

územný prvok umožňuje lepšie sledovanie pokroku a ponúka lepšie dôkazy ako všeobecná prezentácia na národnej úrovni,

regióny majú k občanom bližšie ako členské štáty, čo im umožňuje podávať verejnosti informácie o otázkach spojených s klímou, čo je jedným z cieľov mechanizmu monitorovania a nahlasovania.

Regionálne samosprávy, ktoré svoju prácu predstavili na konferenciách Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) sú kľúčovým zdrojom odborných znalostí. Mali by byť už od začiatku zapojené do tvorby opatrení s cieľom zmierniť klimatické zmeny a prispôsobiť sa im, aby sa v maximálnej miere využili ich odborné znalosti a skúsenosti, pokiaľ ide o to, ako sa vyrovnať s dôsledkami a príčinami klimatických zmien, ktoré najviac zasahujú miestnu úroveň.

Odkazujeme Európsku komisiu na iniciatívy Dohovoru starostov a primátorov, ClimAct Regions, carbonn, ICLEI a EUCO2 80/50 ako medzinárodné príklady vynikajúcej práce regiónov v oblasti znižovania emisií CO2.

Je to v súlade s regionálnym rámcom.

Vysiela to jasný politický odkaz týmto smerom.

Pokiaľ ide o zníženie emisií, dosah vnútroštátnej politiky bude v jednotlivých regiónoch daného členského štátu odlišný, čo treba chápať.

Opatrenia sa musia realizovať bližšie k zdroju emisií, takže ak sú k dispozícii údaje, ktoré sa dajú uplatniť na miestnej úrovni, zvyšuje to pravdepodobnosť ich uplatnenia.

Vzhľadom na články 191 a 192 zmluvy je takýto postup vhodnejší.

Regióny prispejú k zníženiu emisií rôznou mierou v závislosti od ich hospodárskej skladby a infraštruktúry. Tieto úrovne zníženia emisií budú v jednotlivých regiónoch odlišné tak v rámci členských štátov, ako aj v rámci celej Európy.

Hoci sa samosprávy podieľajú na vykonávaní politiky, členské štáty s nimi otázky klímy systematicky nekonzultujú.

Problematika zmierňovania klimatických zmien sa nedá riešiť postupom zhora nadol.

Navyše je potrebné uznať technickú a finančnú pomoc, ktorú regionálne samosprávy poskytujú rozvojovým krajinám v rámci programov decentralizovanej spolupráce.

2.5   Adaptácia

Adaptačné stratégie nie sú v súčasnosti povinné, a preto by sa zavedenie povinnosti nahlasovať vnútroštátne adaptačné opatrenia (článok 16) mohlo javiť ako nevhodné, hoci to určite neznamená, že by sa táto povinnosť nemala zaviesť.

Výbor opakuje svoju žiadosť zabezpečiť účasť zástupcu miestnych a regionálnych samospráv v orgánoch ako je nový adaptačný výbor. Odkazujeme na pakt z Mexika z roku 2010 a chartu o prispôsobení sa podpísanú v Durbane v decembri 2011.

2.6   Plány nízkouhlíkového rozvoja a prognózy: transparentnosť a vlastníctvo údajov

Vnútroštátne, regionálne a miestne orgány potrebujú nástroje, opatrenia, inštrukcie a usmernenia od Európskej komisie, resp. EEA, aby mohli:

vypracovať plány nízkouhlíkového rozvoja,

vytvoriť mechanizmy monitorovania,

získať včasný a nákladovo-účinný prístup k údajom,

predísť skomercionalizovaniu a nadmernej multiplikácii údajov a nástrojov na ich zhromažďovanie,

zabezpečiť súlad medzi plánmi nízkouhlíkového rozvoja,

zvýšiť kvalitu, spoľahlivosť a dôvernosť údajov,

splniť požiadavky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu, Cancúnskych dohôd a Durbanskej platformy pre posilnenú činnosť.

Žiadame Európsku environmentálnu agentúru, aby popri vnútroštátnych inventároch a štatistikách zameraných na zmierňovanie zmeny klímy vypracovala harmonizované a transparentné súbory miestnych a regionálnych údajov, ktoré by umožňovali internetové vyhľadávanie, triedenie výsledkov členských štátov, regiónov a subregionálnych úrovní podľa odvetvia, aby sa mohla vykonať porovnávacia analýza, štandardizácia a mohlo uskutočniť podrobné preskúmanie so zreteľom na sociálno-ekonomické údaje.

2.7   Emisie z leteckej a námornej dopravy

Odkazy na podávanie informácií o emisiách z civilnej leteckej a námornej dopravy sú nejasné. Dôvody:

Výbor regiónov sa domnieva, že v prípade kategórie „1.A.3.A civilná letecká doprava“ ide o nedorozumenie. Za nulové sa majú považovať emisie zo súkromných (a nie komerčných) lietadiel, t. j. ľahkých lietadiel a helikoptér, ktoré väčšinou využívajú malé súkromné letiská. Toto by sa malo jasne uviesť,

neposkytuje sa žiadna metodika pre emisie z námornej dopravy, ktorá využíva európske prístavy. V návrhu by sa malo výslovne uviesť, že Európska komisia očakáva právny predpis skôr, ako vytvorí metodologické postupy.

3.   Záver

Výbor regiónov znepokojuje slabé regionálne zameranie tohto návrhu. Považuje to za premeškanú príležitosť, ktorá zabrzdí vykonávanie politiky na zmiernenie klimatických zmien. Domnieva sa, že návrh bude posunom vpred, ak sa doň výslovne začlení regionálny rozmer. Výbor víta zameranie na plány nízkouhlíkového hospodárstva.

II.   ODPORÚČANÉ ZMENY A DOPLNENIA

Pozmeňovací návrh 1

Článok 1 – Predmet úpravy

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(e)

nahlasovanie emisií CO2 z námornej dopravy;

(e)

;

(f)

monitorovanie a nahlasovanie informácií o používaní výnosov získaných aukciou kvót podľa článku 3d ods. 1, 2 smernice 2003/87/ES v zmysle článku 3d ods. 4 a článku 10 ods. 3 tejto smernice;

(f)

monitorovanie a nahlasovanie informácií o používaní výnosov získaných aukciou kvót podľa článku 3d ods. 1, 2 smernice 2003/87/ES v zmysle článku 3d ods. 4 a článku 10 ods. 3 tejto smernice;

(g)

monitorovanie a nahlasovanie opatrení, ktoré členské štáty prijali v záujme adaptácie na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy;

(g)

monitorovanie a nahlasovanie opatrení, ktoré členské štáty prijali v záujme adaptácie na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy;

(h)

hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení svojich povinností podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES;

(h)

hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení svojich povinností podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES;

(i)

zhromažďovanie informácií a údajov potrebných na podporu budúcej tvorby a posudzovania politiky Únie v oblasti klímy.

(i)

zhromažďovanie informácií a údajov potrebných na podporu budúcej tvorby a posudzovania politiky Únie v oblasti klímy.

Zdôvodnenie

Návrh neustanovuje mechanizmus nahlasovania emisií z námornej dopravy. Domnievame sa, že tento mechanizmus bude vytvorený, ak si to budú vyžadovať nové právne predpisy.

Keďže sa návrhy budú v značnej miere vykonávať na regionálnej/miestnej úrovni, návrh by na to mal konkrétnejšie odkazovať.

Pozmeňovací návrh 2

Článok 2 – Rozsah pôsobnosti

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

(j)

.

Zdôvodnenie

Výslovná zmienka o regionálnej úrovni je potrebná tak v súvislosti so zmierňovaním klimatických zmien, ako aj v súvislosti so snahou prispôsobiť sa im.

Pozmeňovací návrh 3

Článok 3 – Vymedzenie pojmov

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(13)

„vnútroštátny systém pre politiky, opatrenia a prognózy“ je systém inštitucionálnych, právnych a procedurálnych štruktúr zriadený v rámci členského štátu na nahlasovanie politík a opatrení a vypracovanie a nahlasovanie prognóz týkajúcich sa antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov v zmysle požiadaviek článku 13 tohto nariadenia;

(13)

„vnútroštátny systém pre politiky, opatrenia a prognózy“ je systém inštitucionálnych, právnych a procedurálnych štruktúr zriadený v rámci členského štátu na nahlasovanie politík a opatrení a vypracovanie a nahlasovanie prognóz týkajúcich sa antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov v zmysle požiadaviek článku 13 tohto nariadenia;

Zdôvodnenie

Posudzovanie politiky, opatrení a prognóz musí byť zosúladené vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňovací návrh 4

Článok 4 – Stratégie nízkouhlíkového rozvoja

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

2.   Členské štáty predložia Komisii svoju stratégiu nízkouhlíkového rozvoja rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia alebo podľa časového plánu odsúhlaseného na medzinárodnej úrovni v rámci procesu UNFCCC.

2.   Členské štáty predložia Komisii svoju stratégiu nízkouhlíkového rozvoja rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia alebo podľa časového plánu odsúhlaseného na medzinárodnej úrovni v rámci procesu UNFCCC.

3.   Komisia a členské štáty bezodkladne sprístupnia verejnosti svoje stratégie nízkouhlíkového rozvoja a všetky ich aktualizácie.

3.   Komisia a členské štáty bezodkladne sprístupnia verejnosti svoje stratégie nízkouhlíkového rozvoja a všetky ich aktualizácie.

Zdôvodnenie

Do týchto plánov je potrebné začleniť územný prvok, a ukázať tak, že sú výsledkom primeraných úvah a pochopenia, a to čiastočne aj preto, že bez územného prvku bude ťažké zrealizovať plány v praxi.

Pochopiť, ako boli tieto prognózy, resp. výpočty nízkouhlíkového rozvoja odvodené je pre analýzu politiky a transparentnosť kľúčové.

Pozmeňovací návrh 5

Článok 5 – Vnútroštátne inventarizačné systémy

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Členské štáty zriadia, prevádzkujú a neustále sa snažia zlepšovať vnútroštátne inventarizačné systémy na odhady antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov skleníkových plynov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako aj zabezpečovať včasnosť, transparentnosť, presnosť, konzistentnosť, porovnateľnosť a úplnosť inventárov skleníkových plynov.

1.   Členské štáty zriadia, prevádzkujú a neustále sa snažia zlepšovať vnútroštátne inventarizačné systémy na odhady antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov skleníkových plynov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako aj zabezpečovať včasnosť, transparentnosť, presnosť, konzistentnosť, porovnateľnosť a úplnosť inventárov skleníkových plynov.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné inventarizačné úrady mali prístup a aby im ich vnútroštátne inventarizačné systémy poskytovali prístup k:

2.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné inventarizačné úrady mali prístup a aby im ich vnútroštátne inventarizačné systémy poskytovali prístup k:

(a)

údajom a metódam nahlasovaným pre činnosti a zariadenia podľa smernice 2003/87/ES na účely vypracovania vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov s cieľom zabezpečiť súlad emisií skleníkových plynov nahlásených v rámci systému EÚ pre obchodovanie s emisiami a v rámci vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov;

(a)

údajom a metódam nahlasovaným pre činnosti a zariadenia podľa smernice 2003/87/ES na účely vypracovania vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov s cieľom zabezpečiť súlad emisií skleníkových plynov nahlásených v rámci systému EÚ pre obchodovanie s emisiami a v rámci vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov;

(b)

údajom zhromaždeným prostredníctvom systémov nahlasovania fluórovaných plynov v rôznych sektoroch podľa článku 6 ods. 4 nariadenia č. 842/2006 na účely vypracovania vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov;

(b)

údajom zhromaždeným prostredníctvom systémov nahlasovania fluórovaných plynov v rôznych sektoroch podľa článku 6 ods. 4 nariadenia č. 842/2006 na účely vypracovania vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov;

(c)

emisiám, podkladovým údajom a metodikám, ktoré nahlásili zariadenia podľa nariadenia (ES) č. 166/2006 na účely vypracovania vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov;

(c)

emisiám, podkladovým údajom a metodikám, ktoré nahlásili zariadenia podľa nariadenia (ES) č. 166/2006 na účely vypracovania vnútroštátnych inventárov skleníkových plynov;

(d)

údajom nahláseným podľa nariadenia (ES) č. 1099/2008.

(d)

údajom nahláseným podľa nariadenia (ES) č. 1099/2008.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné inventarizačné úrady a aby vnútroštátne inventarizačné systémy umožňovali, aby tieto úrady:

3.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné inventarizačné úrady a aby vnútroštátne inventarizačné systémy umožňovali, aby tieto úrady:

(a)

využívali systémy nahlasovania zriadené podľa článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006 s cieľom zlepšiť odhady fluórovaných plynov v inventároch skleníkových plynov;

(a)

využívali systémy nahlasovania zriadené podľa článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006 s cieľom zlepšiť odhady fluórovaných plynov v inventároch skleníkových plynov;

(b)

boli schopné vykonávať každoročné kontroly súladu uvedené v článku 7 ods. 1 písm. l) a m) tohto nariadenia.

(b)

boli schopné vykonávať každoročné kontroly súladu uvedené v článku 7 ods. 1 písm. l) a m) tohto nariadenia.

 

   .

Zdôvodnenie

Vytvorenie a vhodná forma opatrení s cieľom znížiť emisie a zaistiť, aby sa ich výsledky odrážali v inventároch skleníkových plynov, úzko súvisia so znalosťou informačných zdrojov, modelov, metodických prístupov, výpočtov, odhadov atď. Niektoré zdroje emisií zo sektora vypúšťania a záchytu uhlíka spadajú do právomoci regionálnych orgánov. Z tohto dôvodu sa javí ako vhodné, aby regionálne orgány poznali vnútroštátny inventarizačný systém a aby sa doňho zapájali s cieľom zlepšiť a upraviť vnútroštátne inventáre, ako aj politiky na zmiernenie klimatických zmien navrhované na regionálnej úrovni.

Pozmeňovací návrh 6

Článok 6 – Inventarizačný systém Únie

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(c)

každoročné odborné preskúmanie inventárov skleníkových plynov členských štátov.

(c)

každoročné odborné preskúmanie inventárov skleníkových plynov členských štátov.

 

.

Zdôvodnenie

Inventáre členských štátov by mal preskúmať príslušný nezávislý nekomerčný inventarizačný úrad, ktorý nebol zapojený do tvorby národného inventára v danom roku. V ideálnom prípade by to mal byť vnútorný orgán EEA. Európska komisia by mala tiež uznať dosah, ktorý má na emisie jej vlastná politika a programy, aby mohla určiť, či majú pozitívny alebo negatívny efekt.

Pozmeňovací návrh 7

Článok 7 – Inventáre skleníkových plynov

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

svoje antropogénne emisie skleníkových plynov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu a antropogénne emisie skleníkových plynov uvedených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia č. 406/2009/ES za rok X-2. Bez toho, aby bolo dotknuté nahlasovanie skleníkových plynoch uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa emisie oxidu uhličitého (CO2) zo zdroja kategórie IPCC „1.A.3.A civilná letecká doprava“ sa na účely článku 3 a článku 7 ods. 1 rozhodnutia č. 406/2009/ES považujú za rovné nule;

(a)

svoje antropogénne emisie skleníkových plynov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu a antropogénne emisie skleníkových plynov uvedených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia č. 406/2009/ES za rok X-2. Bez toho, aby bolo dotknuté nahlasovanie skleníkových plynoch uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa emisie oxidu uhličitého (CO2) zo zdroja kategórie IPCC „1.A.3.A civilná letecká doprava“ na účely článku 3 a článku 7 ods. 1 rozhodnutia č. 406/2009/ES považujú za rovné nule;

Zdôvodnenie

Kategória 1.A.3.A zahŕňa emisie z lietadiel vzlietajúcich a pristávajúcich v rámci členského štátu a z traťového úseku v členskom štáte. Z krátkodobého hľadiska by mohlo byť zložité zaradiť emisie z ľahkých lietadiel odlietajúcich za súkromných letísk. Avšak palivo spotrebované ľahkým lietadlom bude pravdepodobne zahrnuté medzi emisie z vykurovacích olejov, ak lietadlo využilo komerčné letisko (čo si odporuje).

Pozmeňovací návrh 8

Článok 13 – Vnútroštátne systémy politík, opatrení a prognóz

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

2.   Ich cieľom bude zabezpečiť aktuálnosť, transparentnosť, presnosť, súlad, porovnateľnosť a úplnosť nahlásených informácií o politikách, opatreniach a prognózach antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov v zmysle článkov 14 a 15 tohto nariadenia vrátane použitia a uplatnenia údajov, metód a modelov a vykonávania činností na zabezpečenie a kontroly kvality, ako aj analýzy citlivosti.

2.    aktuálnosť, transparentnosť, presnosť, súlad, porovnateľnosť a úplnosť nahlásených informácií o politikách, opatreniach a prognózach antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov v zmysle článkov 14 a 15 tohto nariadenia vrátane použitia a uplatnenia údajov, metód a modelov a vykonávania činností na zabezpečenie a kontroly kvality, ako aj analýzy citlivosti. .

Zdôvodnenie

Malo by byť možné porovnať plány nízkouhlíkového hospodárstva jednotlivých členských štátov. Rovnako by malo byť možné porovnať vplyv na emisie v rôznych odvetviach a rôznych oblastiach Európy. Preto by tieto údaje mali byť dostupné, a umožňovať tak ďalšiu analýzu a zvýšenie dôveryhodnosti stratégií.

Pozmeňovací návrh 9

Článok 14 – Nahlasovanie politík a opatrení

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   …

1.   …

(c)

informácie o vnútroštátnych politikách a opatreniach a o vykonávaní politík a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie skleníkových plynov zo zdrojov alebo zvyšujú záchyty, rozčlenené podľa sektorov za každý skleníkový plyn uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu. Tieto informácie odkazujú na príslušné vnútroštátne politiky alebo politiky Únie, najmä tie, ktoré sa týkajú kvality ovzdušia, a obsahujú okrem iného:

(c)

informácie o vnútroštátnych politikách a opatreniach a o vykonávaní politík a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie skleníkových plynov zo zdrojov alebo zvyšujú záchyty rozčlenené podľa sektorov za každý skleníkový plyn uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu. Tieto informácie odkazujú na príslušné vnútroštátne politiky alebo politiky Únie, najmä tie, ktoré sa týkajú kvality ovzdušia, a obsahujú okrem iného:

2.   Členské štáty sprístupnia verejnosti v elektronickej forme všetky hodnotenia nákladov a účinkov vnútroštátnych politík a opatrení a všetky informácie o vykonávaní politík a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie skleníkových plynov zo zdrojov alebo zvyšujú záchyty, spolu so všetkými technickými správami, ktoré tvoria podklad k týmto hodnoteniam. Súčasťou týchto informácií by mali byť opisy použitých modelov a metodických prístupov, definície a základné predpoklady.

2.   Členské štáty sprístupnia verejnosti v elektronickej forme všetky hodnotenia nákladov a účinkov vnútroštátnych politík a opatrení a všetky informácie o vykonávaní politík a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie skleníkových plynov zo zdrojov alebo zvyšujú záchyty, spolu so všetkými technickými správami, ktoré tvoria podklad k týmto hodnoteniam. Súčasťou týchto informácií by mali byť opisy použitých modelov a metodických prístupov, definície a základné predpoklady.

Zdôvodnenie

Návrh by sa mal výslovne zmieňovať o regionálnom kontexte.

Výpočty sú rovnako potrebné ako kvalitatívne vysvetlenie.

Pozmeňovací návrh 10

Článok 15 – Nahlasovanie prognóz

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Členské štáty do 15. marca každého roka („rok X“) predložia Komisii vnútroštátne prognózy antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov usporiadané podľa plynov a podľa sektorov.

1.   Členské štáty do 15. marca každého roka („rok X“) predložia Komisii vnútroštátne prognózy antropogénnych emisií skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov usporiadané podľa plynov a podľa sektorov.

Zdôvodnenie

Návrh sa musí výslovne zmieňovať o regionálnom kontexte.

Pozmeňovací návrh 11

Článok 25 – Úloha Európskej environmentálnej agentúry

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(d)

vykonávania ročného odborného preskúmania;

(d)

vykonávania ročného odborného preskúmania;

(h)

vypracovania odhadov údajov o prognózach, ktoré členské štáty nenahlásili;

(h)

vypracovania odhadov údajov o prognózach, ktoré členské štáty nenahlásili;

(j)

rozširovania informácií zhromaždených podľa tohto nariadenia vrátane vedenia a aktualizovania databázy o zmierňujúcich politikách a opatreniach členských štátov a strediska výmeny informácií o vplyvoch, zraniteľnosti a adaptácii na zmenu klímy.

(j)

rozširovania informácií zhromaždených podľa tohto nariadenia vrátane vedenia a aktualizovania databázy o zmierňujúcich politikách a opatreniach členských štátov a strediska výmeny informácií o vplyvoch, zraniteľnosti a adaptácii na zmenu klímy.

 

 

 

 

 

Zdôvodnenie

EEA je kľúčom k úspechu politiky členských štátov. Znamená to, že členské štáty by mali byť zdrojom odborných znalostí a poskytovať informácie o možných trajektóriách emisií. Kumulované emisie významne ovplyvňujú koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére, a teda budúce zvyšovanie teploty. Emisie v rámci Európy neodrážajú skutočné emisie spôsobené hospodárskou aktivitou v Európe. Preto by sa návrh mal výslovne zmieňovať o posúdení „emisií spojených so spotrebou“.

V Bruseli 19. júla 2012

Predsedníčka Výboru regiónov

Mercedes BRESSO


Top